TÓM 18

1Tṍó e níí ni tení tà, Pọ́ọ̀l beè gboó aa Átẹ̀nz vaá tãanè Kọ́rìnt. 2A beè zọ̀ ene kà gbálà Júù, e a kọlà Akílà, e a è mèà gbẹa bon Pọ́ntọ̀s, nyòònà gbẹa kĩé. Gbálàa nè a va, e a kọlà Presélà, ã́àa aa Ítàlì dù, boo bée kọ Méné Klọ́dìàs beè tenmá log kọ kọ̀láá kà pá Júù á aa Róm̀. Pọ́ọ̀l beè gboó sì gé mònva, 3vaá zẹ́ẹ́ tõová ló zọ̀va síá tóm, boo bée kọ ọ̀và nè ẹ̀ẹ̀ ólò sí t̃ẽ̀ènè íb tóm gè tú báà kàn à bè kpá nom tìbmà tọ. 4A beè olòó bã tọ Bàrì pá Júù kọ̀láá dee bò séi vaá zọ̀va loá bel boo mon bel Bàrì, vaá gbĩ́ gè naa kọ pá Júù nè pá Gríìk á nyima kọ nu e a gé kọ́è dú kà kà. 5Tṍó e Sáílàs nè Témọ̀tì ni aa Masẹdónìà dù, Pọ́ọ̀l beè gboó tú dénè a tṍó nè ge vee Lé Kpẹa, vaá kọ́ tẹlẹ bàlà kẽ nè pá Júù kọ Jíìzọ̀s ní Méné e Bàrì Sa é. 6Tṍó e bà kinàe vaá ló pọ́lọ́ bel nèe, a beè gboó zìgè a kọ̀là ló vaá agẹlẹ mon kọ́ nèva kọ, “Be ò pei, bọọ mii dii ból! Náa dú bá nda. Lọl kátogóí ààmà, m̀ é gboó àà gé vee Lé Kpẹaí nè gbò e bè níì pá Júù nì.” 7Vóá à naa, Pọ́ọ̀l beè gboó ààvá ló gé tõo tọ ene kà gbálà e bè níì pá Júù nì, e a bée kọlà Tétìọ̀s Jọ́stọ̀s e a beè olòó fã̀ Bàrì. Tọ gbálàa beè di kpàn tọ Bàrì pá Júùa. 8Kríspọ̀s e a dú nen tule tọ Bàrì pá Júùa nè dénè pá a tọ beè dẹlẹ nyíe boo Dõò. Dõòna kà gã́ bug gbò nen e ba è di Kọ́rìnt e bà dã́ná gé Lé Kpẹaá beè dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s vaá bà tú múú logmava. 9Ene dee bílá dee, Dõò beè kùùlà dẽe Pọ́ọ̀l vaá kọ́ nèe kọ, “Pọ̀ á gá siíni, lóni á gá ọọ, sõò kil sĩ́ gè vee Lé Kpẹaí, 10mè nda dìní ló. Tọ́ọ̀ nen náa é láá siíni vaá síni pọ́lọ́, boo bée kọ gã́ bug gbò nen e ba é fã nda di boní.” 11Vóá à naa, Pọ́ọ̀l beè gboó tú ene gbáá nè báà sĩ́ tõ̀òma boná, vaá olòó nóòmà mon bel Bàrì gbò nen. 12M gbò tṍó e pá Róm̀ beè í bá ló Gálìò kọ á dú nen e a gé bẹ̀l Akáíà, gbò tule pá Júù beè gboó gbá bilá ló sii Pọ́ọ̀l vaá faaláe má Gálìò kọ á beeláe bel ló. 13Ba beè kọ, “Gbálài gé gbĩ́ gè ló bel, naa ní e gbò nen é fã Bàrì m sĩ́ deè e bè náa gbáá ló nu e log kọ́!” 14Pọ́ọ̀l gá è gé ló bel, tṍó e Gálìò gboó kọ́ nè pá Júù kọ, “Be o beè kọi kọ gbálài dọ ene kà log à bè ge bó ene íb bàg, m̀ gá è láá pee tṍó vaá gbànii tṍ ló. 15Sõò tã́gíní bé e a dú dùlà bel e a kil boo mon bel nè bée nè boólo logá, boolo kpoogei dee ló. Nda ním̄ é béélá na kà bel!” 16À gboó kpóva lọl tọ bèèla belá. 17Dénè ọ̀và beè gboó sii Sọ́stànìz, e a dú nen tule tọ Bàrì pá Júùa, gbẹa kà lèlà sĩ́ tọ bèèla belá vaá bòmie. Sõò Gálìò náa è kolmá tọ́ọ̀ nu. 18Pọ́ọ̀l beè kpáá tú kà zivè tõ̀ò dee tõ̀òma ló gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s e bà di Kọ́rìnt. A beè kọ bà á agẹlẹ ló, vaá à gboó zọ̀ Presélà nè Akílà bã faà sĩ́ múú àà tãanè Sírìà. Kọ bé à kálá bã faà sĩ́ múú aa Sẹnkríà, a beè zẹ́ẹ́ kọ̀ọ̀à gyáa lọa togó gbẹa kĩé boo bée zìgà nu e a beè zìgà. 19Ba beè íná Ẹ́fẹ̀sọ̀s, vaá Pọ́ọ̀l à gboó aa nvée Presélà nè Akílà gbẹa kĩé. A beè bã tọ Bàrì pá Júù vaá zọ̀ pá Júù loá bel boo mon bel Bàrì. 20Ba beè bànie kọ á kpáá tõonìèva ló zivè beg dẽe tṍó, sõò Pọ́ọ̀l náa beè zigà. 21Tãa vó, tṍó e a gé àà, a beè kọ́ nèva kọ, “Be à dú bùlà Bàrì, m̀ é ooà kẽ dúí ló.” Vóá à naa, a beè gboó bã faà sĩ́ múú aa Ẹ́fẹ̀sọ̀s àà. 22A beè kọ̀ọ̀la kẽ Sizaríà, vaá tṍó e a íná kĩé, a beè gboó sí Jerúsàlẹ̀m gé kànà mon bõ̀òna ló Kráìst, kọ bé à kálá má sĩ́ Ántìọ̀k. 23Pọ́ọ̀l beè zẹ́ẹ́ tú sìgà dee tõ̀òma Ántìọ̀k, kọ bé à kálá àà vaá sígági gbò bon e a di bálá sĩ́ Galésìà nè Fréjìà gé nè agẹ nyíe gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s. 24Tṍóá ene kà gbálà Júù, e a beè mèà gbẹa Alẹkzándrìà, e a bée kọlà Apọ́lọ̀s, beè dú Ẹ́fẹ̀sọ̀s. A beè palà ge nyímá Kpá Káí vaá à ólò láá palà bel. 25A beè nó nu e a kil ló Dõò, vaá a beè tú gbele bá kpóó tàn lómá bel Bàrì vaá nóòmànà gé gbò nen kà lèlà bá nu e ẹlẹ nyímá e a kil ló Jíìzọ̀s, náa kal ló bée kọ a è nyímá áá nu e Jọ́ọ̀n, Nen Lógmà Múú, beè nóòmà kilma ló Jíìzọ̀s. 26A beè dàlà togó taaá ló vaá tõo m tọ Bàrì pá Júù ló bel Bàrì. Tṍó e Presélà nè Akílà mon bé e a gé ló bel Bàrì naa, ba beè gboó kólíe kilma ba tọ vaá kpáá palà ge dò bá nu e a kil ló Jíìzọ̀s nèe. 27Apọ́lọ̀s beè noo gè àà kil Akáíà vaá gbò e bà dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s e bà di Ẹ́fẹ̀sọ̀s beè gboó nvèè bá nèe m ge émí kpá má gbò e bà dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s e bà di Akáíà kọ bà á túe boo kà lé bá. Tṍó e a íná kĩé, a beè dú nvèè bá nè gbò e sàn nyíe Bàrì náa kọ bà á dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s. 28Boo bée kọ a beè ló bel èl bá pá Júù gbẹa kè sĩ́ dénè gbò nen tṍó e a bugi lọl m Kpá Káí tẹlẹ bàlà kẽ vaá naa kọ bà á nyímá kọ Jíìzọ̀s ní Méné e Bàrì Sa é.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\