TÓM 19

1Boo tṍó e Apọ́lọ̀s beè di Kọ́rìnta, Pọ́ọ̀l beè tení kà kpã́á boo kpò vaá dọ Ẹ́fẹ̀sọ̀s. Pọ́ọ̀l beè dọ boo sìgà gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s e ba è di kĩé. 2À gboó bĩ́ínáva kọ, “É kọ o beè iei gé Nyómá Káí tṍó e o beè zigai ló kpẹa e a kil ló Jíìzọ̀sa?” Bà aalá nèe kọ, “Ẽ́èe, è gáà beè zẹẹ́ dã kọ Nyómá Káí dì.” 3Boo bée vó, Pọ́ọ̀l beè kpáá bĩináva kọ, “Éé ní e o beè logai múú ló é?” Bà aalá kọ, “Ge loga múú nyòòmà nu e Jọ́ọ̀n, Nen Lógmà Múú, beè nóòmà.” 4Pọ́ọ̀l beè gboó kọ, “Jọ́ọ̀n beè logmá múú gbò nen boo tṍó e bà ọ́gá ló ba pọ́lọ́, vaá a beè kọ́ nè pá Ízràẹ̀l kọ bà á dẹlẹ nyíe boo nen e a gé dúè nvée ẹlẹ--e a náámá Jíìzọ̀s.” 5Tṍó e gbòa dã́ bel e Pọ́ọ̀l lóá, ba beè gboó kọ bà á túè múú logmàèva boo bée Dõò Jíìzọ̀s. 6Pọ́ọ̀l beè dẹlẹ́va bá ból, vaá Nyómá Káí à gboó dọ̀va boo. Bà gboó ló bel m dõòna kà dém bel vaá kọ́ kpẹa Bàrì. 7Dénè ọ̀và beè láá toolá òb nè bàà gbálà nen. 8M taa ẽ́, Pọ́ọ̀l beè olòó bã tọ Bàrì pá Júù vaá taaá ló ló bel Bàrì nèva. A beè olòó zọ̀va lóá bel e a kil ló lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì vaá gbĩ́ gè naa kọ bà á nyímá kọ nu e a gé kọ́è dú kà kà. 9Sõò sìgà ọ̀và beè ié agẹ togó vaá bà náa è ziga ló mon belá. Ba beè gboó dàlà togó elá kè sĩ́ dénè gbòa ló pọ́lọ́ bel nyòòmà dò bá nu e a kil ló Dõò. Pọ́ọ̀l beè gboó ààvá ló vaá faalá gbò e bà ziga ló mon belá kilma boo be tọ kpá Teránọ̀s vaá olòó nóòmàva mon bel Bàrì kọ̀láá dee. 10A è kil sĩ́ gè olòó naa vóí m bàà gbáá, naa ní e dénè gbò e ba è di bálá sĩ́ Ésìà, pá Júù à bè gbò e bè níì pá Júù nì, beè dã́ mon bel Dõò. 11Bàrì géè tú Pọ́ọ̀l simági gbele gbele dònò tóm dù̃ùnè, 12naa ní e ba è tú kà bè a báà kàn e a ólò fãàmà sĩ́ nè ní e a ólò uuá nu báná nyíee tṍó e a sí tóm, má gbò zọ̀ ló kọ bà á tọ́ bá ló, vaá kpá lóva à valí, vaá zọ à àànàva gé m. 13Sìgà pá Júù e bà ólò kẹgili téní ló kẽ vaá kpó gbò zọ lọl m nen beè gboó gbĩ́ gè tú bée Jíìzọ̀s kpomá gbò zọ lọl m nen. Ba beè kọ́ nè gbò zọá kọ, “M lẹẹlài bel kọ ó ténii aalii m není boo bée Jíìzọ̀s e Pọ́ọ̀l ólò kọ́ kpẹa e a kilie lóá.” 14Àlàbà kà vígà pá gbálà e bà dúá gbàà, pá nvín nen togó vààla gyọ́ọ e a kọlà Skívà, géè naa vó. 15Sõò zọá beè aalá nèva kọ, “M̀ nyímà ló Jíìzọ̀s. M̀ nyimá ló Pọ́ọ̀l. Sõò boolo bà mée é?” 16Gbálà e zọ dìe m̄á à gboó pẹẹ aa kẽ vaá bé dénè ọ̀và èl bá, naa ní e bà tú kóló kè tẽ́va nè kom kom ló teemá aa tọá. 17A beè siimà pọ̀ dénè pá Júù nè gbò e bè níì pá Júù nì e ba è di bon Ẹ́fẹ̀sọ̀s e bà dã́ belá, vaá bà gboó palà ge nvèè ka ló bée Dõò Jíìzọ̀s. 18Gã́ bug gbò e ba è ziga ló mon bel Bàrì beè gboó dù vaá kọ́ ba pọ́lọ́ tẹlẹgi bàlà kẽ kè sĩ́ dénè gbò nen. 19Gã́ bug ọ̀và e ba beè olòó bó biè simagi kele kele íb sĩ́ tóm beè domàgì ba kpá vaá gbá bõonè vaá kpá sã́ ló gbẹa kè sĩ́ dénè gbò nen. Ba beè bugi kpègè e dénè ba kpáá sí vaá à toolá gã́ bug kpègè e ene nen tóm é láá dé m àlàbà tub (140) gbáá. 20Vóá bé e kpóó Dõò beè naa kọ a mon bel á ié kói vaá zààlà naa é. 21Boo tṍó e nuá ni naaá lọ̀l, Pọ́ọ̀l beè gboó noo m a bùlà kọ à é ténìe Masẹdónìà nè Akáíà vaá maè sĩ́ Jerúsàlẹ̀m. A beè kọ, “Tṍó e m é íná kĩé, m̀ é íè ge kãana gé pá Róm̀.” 22Boo bée vó, a beè gboó lẹ̀ẹ̀là Témọ̀tì nè Irástọ̀s, e a náámá bàà nen e a ólò nvèè bá nèe, kilma Masẹdónìà, boo tṍó e ẹlẹ beè zẹ́ẹ́ kpáá tõo bálá sĩ́ Ésìà. 23Kà lèlà tṍóá, kà zivè kà tãàgà beè náá Ẹ́fẹ̀sọ̀s boo bée dò bá nu e a kil ló Dõò. 24Ene kà gbálà e a ólò tú ẹ́ẹ́ kpé dèmmà nu, e a bée kọlà Damítrìọ̀s, beè olòó kpẽ́ tõ̀ò kpègè nè pá a gbò tóm kọ bà á tú ẹ́ẹ́ kpé dèmmàgì ńtọ káí e a belí mèà íb ní ba ńbàlì e a kọlà Átèmìs vaá olòó oogi. 25A beè gboó kolí dénè pá a gbò tómá nè dõòna gbò e bà ólò sina gé íb tómá bõ̀ònè vaá kọ́ nèva kọ: “Pá ńda kóò, ò nyímài kọ tómí ní e a ólò nèi gyã́á é. 26Boolo monii vaá dã́i nu e gbálà e a kọlà Pọ́ọ̀l gé náaí. À kọ gbò ńbàlì e bà dèmmà bá níì Bàrì nì vaá à ló belí, naa ní e gã́ bug gbò nen á zigà kọ à dú kà kà. Náa ló gbẹa áá Ẹ́fẹ̀sọ̀si, sõò à ló, naa ní e sigè ńkem à ló bééá ló zivè kà Ésìà. 27Níì áá gè kọ à dú gẹẹ gẹẹ ló kọ bẹẹ tómí é ie kyọ̀à bée nì, sõò à dúná gé gẹẹ gẹẹ ló kọ gbò nen náa é túna tọ káí gbele bàlì Átèmìs kolmá tọ́ọ̀ nu vaá ba é gboó ẹ̀b bàlì Átèmìsi e dénè gbò nen e a di bálá sĩ́ Ésìà nè zivè kà bàlà boo ólò fã̀iá tẹlẹ kẽ.” 28Bõ̀ònà gbòa gé dã́ gé naa vó, bà gboó bã̀ sṹg vaá dàlà togó vulí kpã́ kọ, “Átèmìs, e a dú bàlì pá Ẹ́fẹ̀sọ̀s, ní e a bọọ é!” 29Ba beè gboó nvèè tãàgà beeá ló zivè kà boná, vaá gboó sii Gáíọ̀s nè Aristákọ̀s, e pálàa ọ̀và dú Masẹdónìà e ba è zọ̀ Pọ́ọ̀l gbá tọ, vaá gbá kpònva kilma ke dẹi tọ gbò. 30Ẹlẹ, Pọ́ọ̀l, beè gbĩ́ gè dọ bàlà kẽ ló gbòa, sõò gbò vígà m Kráìst náa beè zìgà. 31Sìgà pá a kóò e bà dṹùnà gbò tule bálá sĩ́ Ésìà beè émína gé kpá máe vaá bànie kọ á gá dú ke dẹi tọ gbòa. 32Boo tṍóá, ba beè di e bà géè nvèè tãàgà zivè kà ke dẹi tọ gbòa. Sìgà gbò gé kovà vaá ló ene ból, boo tṍó e na gbòa gé ló dõòna ból, boo bée kọ gbele tõ̀ò ọ̀và náa beè zẹ́ẹ́ nyimá ló nu e ba è bõoná ke dẹi tọ gbòa boo. 33Pá Júù beè tãagi bá Alẹkzándà kọ á kil deè sĩ́ gbòa vaá sìgà gbòa à kọ á ló bel. Alẹkzándà beè gboó tú bá lomá bel kọ bà á pĩi gã́. A beè gbĩ́ gè ló bel boo gbò e bà siiá. 34Sõò tṍó e bà nyímá kọ ẹ̀ẹ̀ pá Júù, dénè ọ̀và beè gboó gbá tú bàà kà ávà vulmá kpã́ kọ, “Átèmìs, e a dú bàlì pá Ẹ́fẹ̀sọ̀s, ní e a bọọ é!” 35Dee dee nvée sõò, nen émì kpá boná beè gboó pĩìnèva, vaá kọ: “Pá Ẹ́fẹ̀sọ̀s! Kọ̀láá nen nyímá kọ beéle bon Ẹ́fẹ̀sọ̀si ní e sĩ́ Átèmìs nè kĩ e dem káí e a è dọ̀ aa káálaá dì e. 36Tọ́ọ̀ nen náa é láá amà sàn kọ á gé naa vó. Vóá à náa, pĩinii gã́i vaá ó gá naanii tọ́ọ̀ nu e nyima á gé m. 37O beè faalai gbò gbálài domai kĩí, náa kal ló bée kọ bà náa è zìb nu lọl sĩ́ bẹẹ gbele bàlì à bè ge ló pọ́lọ́ bel e a kilíé ló. 38Be Damítrìọ̀s nè pá a gbò tóm kọ bà ièè bel e bà é lóe ló nen, è íè tọ bèèla bel e gbò bèèla ólò di m ba dee bèèla bel. Ba é láá sí kĩé gé nè kpẹa. 39Sõò be ò kpáá iei dõòna kà nu e o é kọ́i, na kà bel é lóá dee e pá bon ólò bṍóná. 40Boo bée kọ à dú gẹẹ gẹẹ ló gè kọ ba é láá lói bel ló kọ mè è nvèè tãàgà nieí, vaá née íè tọ́ọ̀ nu e e láá tú tãàgài gbá ból.” 41À ló bel naa vó lọ̀l, à gboó zaali bõ̀òna lóá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\