TÓM 2

1Lèlà dee e a dọ dee Pẹ́ntìkọ̀st, dénè gbò e bà dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s beè di bṍóná t̃ẽ̀ènè ke tõ̀ò. 2Boo búà ló, bà gboó dã́ kòvà e a belí gbele bá kpóó fọ́ọ́lọ́ e a gé ulà e a aa káála dù vaá gbõoma ló zivè kà tọ e ba è di ĩ́ì tẽ́á. 3Bà gboó mongi nu e a belí dém sã́ e a dõoà vaá elági boo togó bu ọ̀và. 4Nyómá Káí à gboó bã̀va m, vaá bà gboó dàlà togó logági dõòna kà gbò dém bel, dì belí bé e Nyómáá naa kọ bà á láá ló naa. 5Pá Júù e bà ólò fã̀ Bàrì e ba è aa kọ̀láá ke tõ̀ò e ba è dì dugági beè di Jerúsàlẹ̀m. 6Tṍó e bà dã́ kòvàa, ba beè gboó kònà dù gé bõoná kĩé. A è palà ge bọọvá ló tṍó e bà dã́gagi bu kà ba dém bel gã́ gbòa e bà gé logági. 7À gboó palà ge bọọva ló, naa ní e bà bĩiná kọ: “Nda gá kọ́ dénè gbò e bà gé lógági bel naaí pá Gálìlì à? 8À náà và vaá bu bẹ̀ì è dãgági dém bel bu kà bẹẹ bálá sĩ́ gã́va e bà gé lógági é? 9Beele pá Páátìà, pá Mídìà nè pá Ílàm, sìgà bẹ̀ì è aa Mẹsapatémìà, Judíà nè Kapadósìà, Pọ́ntọ̀s nè Ésìà, 10Fréjìà nè Pamfélìà, Íjèpt nè bálá sĩ́ Lébìà e a di ku ló bon Sairínì. Sìgà bẹ̀ì è aa Róm̀ dù, 11pá Júù nè dõòna gbò e bè níì pá Júù nì e bà ólò sí tọ Bàrì pá Júù. Sìgà bẹ̀ì pá Kríìt nè pá Arébìà--sõò dénè bẹ̀ì dã́ e bà gé tú bu kà bẹẹ dém bel kọmági gbele gbele tóm dù̃ùnè e Bàrì ni sí!” 12A è palà ge bọọvá ló, naa ní e bà náa nyimá ló nu e bà gá kọ́. Ba beè gboó olòó bĩiná ene kọ, “Níí kọlà và é?” 13Sõò sìgà ọ̀và beè gboó nvèèmà lẹ́ gbò e bà dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s vaá kọ, “Míí téní dẽe gbòi!” 14Boo tṍóá, Pítà à gboó elá èla zẹ̀ẹ̀ na kà òb nè ene nen e Jíìzọ̀s lẹẹlàa vaá ló bel dàlà mon boo nè gbòa kọ: “Pá nà vígà e e gbá dú Júù nè dénè boolo e o dii Jerúsàlẹ̀m, gbanim̄i tṍ ló, mè m é kọ́ nu e nuí kọlà nèi. 15Míí náa tení dẽe gbòi, dì belí bé e boolo íèì bùlà naanii, boo bée kọ tṍó e a gé dú sĩ́ìna òb tóm lọ̀ọ̀le. 16Sõò níí nu e nen kọ́ bùlà Bàrì, e a kọlà Jóẹ̀l, beè kọá, kọ: 17ʽBàrì kọ, m gbò kùbmà nvée dee, m̀ é náa kọ kọ̀láá nen á ié ńda Nyómá Káí. Bọọ gbò nvín pá gbálà nè pá bia é kọ́ ńda bùlà, bọọ gbò nvín ãa gbálà é íe kùùa dẽe, vaá m̀ kùùlà nu zogè bọọ gbò kà nen tenmá m gyáálá. 18Bãànà pá ńda gbò gyóòlo, bia nè gbálà, m̀ é náa kọ bà á ié ńda Nyómá Káí m gbò tṍóá, naa ní e ba é kọ́ ńda bùlà. 19M̀ é zogègì nu dù̃ùnè sĩ́ káála vaá m naagi nu e a é bọọ ló gbò nen boo kunu kẽí. Mii gbò nen é eeà, sã́ é kyọ sĩ́ nu vaá kéi é dẹẹ dúu boo kunu kẽí. 20Nàànì é kuu gín vaá ẽ́ kúm mii kọ bé gbele dee dù̃ùnèa e Dõò Bàrì é beelá bel ló bàlà booí kálá dù. 21Tṍóá, kọ̀láá nen e a dẹlẹ nyíe boo Dõo kọ a é nveenìè bá nèe é duuà.’ ” 22Pítà à gboó kolíva kọ: “Pá Ízràẹ̀l gbanii tṍ ló na kà mon belí! Bàrì beè naa tẹlẹ bàlà kẽ nèi kọ ó nyimai kọ Jíìzọ̀s, nen Názàrẹ̀t, dú nen e ẹlẹ sáe aa ló gbò tóm dù̃ùnè nè nu dù̃ùnè nè nu kùùmà dẽe ló e a beè túe simá. Boolo palà ge nyimai dénè nuí boo bée kọ a è lẹ̀ẹ̀à zẹ̀ẹ̀ boolo kĩí. 23A beè dú nòò nu Bàrì kọ bà é téní ló Jíìzọ̀s nvee bá boolo. Bàrì ní e a è noo naa vó vaá a beè nyimá kọ bé à kálá naa é. Boolo ní e o è lẹẹlai gbò e bà náa nyima ló Bàrì kọ bà á túe ká kú té vaá fẹ̀ e. 24Sõò Bàrì beè kẽeée lọl ke mà ú vaá naa kọ á di pọ́ì aa bá nyaa ló zọ̀ ú, boo bée kọ náa váli gè kọ ú gé láá bọvíe. 25Boo bée kọ Dévìd beè ló bel e a kilíé ló kọ: ʻM̀ monì Dõò, e a dìm̄ ló dénè tṍó. À tõom̄ ku ló kọ bé gbò nen náa láá tãagém̄. 26Vóá à naa, nyíem̄ ẹ́ẹ vaá nà mon bel à zogè ṍ kààgà. Vaá náa kal ló bée kọ m̀ dú nen e a é láá ù, m̀ íè ból dẽe sĩ́ m nu e Bàrì é náa nèm̄, 27boo bée kọ olo, e Bàrì, nóo é sọ́m̄ bá gbẹẹ m bànà ú, nóo é sọ bá kọ íí o Nen Káí á bèm gbẹá m bànà ú. 28O beè do bá èèlè dùm nèm̄, nyíem̄ palà ge ẹẹ, boo bée kọ ò dìm̄ ló dénè tṍó.’ 29“Pá nà vígà, m̀ é kọ́ vaá baa tẽ́ nu e a kil ló bẹẹ nómá tẹ̀ Dévìd nèi. A beè ù vaá ba è lìe, vaá a kpò lí dìí zẹ̀ẹ̀ dọ̀ nieí. 30Ẹ̀ẹ̀ beè nen kọ́ bulà Bàrì, vaá a è nyimá nu e Bàrì beè zigà nèe: Bàrì beè zigà nè Dévìd kọ à é túe ene nen e a dú a mana mana naama méné e a é di belí ẹlẹ Dévìd. 31Dévìd beè gyà sĩ́ mon nu e Bàrì é náa dee sĩ́, vaá a è gboó kọ́ nu e a kil ló kẽeà aa ke mà ú Méné e Bàrì Sa kọ: ʽBàrì náa sọ́e bá gbẹẹ m bànà ú; a nom kpá ló náa bèm gbẹá m bànà ú.’ 32Bàrì beè kẽee Jíìzọ̀s lọl ke mà ú vaá dénè beele beè mònmàe dẽe. 33Bàrì, e a dú Tẹ̀ Jíìzọ̀s, beè túe kilma káála, bọ̀ọ̀vẹ̀e sẹlẹ́é boo a bá lè vaá nèe kói, dì belí bé e a è zigà naa, kọ Jíìzọ̀s á lẹ̀ẹ̀là dõ̀ò nu Nyómá Kái má beele e a man nu e o gé monmai dẽe vaá dãi kátogóí. 34Boo bée kọ níì Dévìd ní e Bàrì beè tú kilma káála é nì. Tãa vó, ẹlẹ beè kọ: ʽDõò beè kọ́ nè nà Dõò kọ: Ĩìm̄ tẽ́ boo bá lè 35dọ̀ tṍó e m é tú dénè pá o gbò ọ́b nvèèni kè ká tọ.’ 36“Dénè pá Ízràẹ̀l á palà ge nyimá kọ mè lèlà bá Jíìzọ̀s e boolo beè kaíe kú téá, ní e Bàrì tú naama Dõo nè Méné e Bàrì Sa é!” 37Tṍó e gbòa dã́ naa vóí, nyíeva beè gboó palà ge tãàgà vaá bà gboó bĩiná Pítà nè dénè na gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlàa kọ, “Pá vígà, éé ní e beele é náa é?” 38Pítà à aalá nèva kọ: “Bu bọ̀ì é íè ge ọgai ló bọọ pọ́lọ́ vaá bà logmai múú boo bée Jíìzọ̀s Kráìst, kọ bé Bàrì ia ló bọọ pọ́lọ́ nèi vaá dõo a Nyómá Kái nèi. 39Boo bée kọ Bàrì beè zigà zigà nuí nè boolo nè bọọ gbò nvín nè dénè gbò e a di kpã́á, nè dénè gbò e Bàrì é beè kolíva nèà.” 40Pítà beè gboó kpáá ló gã́ bug bel nèva vaá ãanéva kọ: “Duulai bọọ ló lọlii kè bá kpọ̀ té e a é dọ boo gbò pọ́lọ́í!” 41Gã́ bug gbòa beè zigà ló mon bel e Pítà kọ nèvaá vaá bà gboó tú múú logma dénè ọ̀và. Lèlà deeá gã́ bug nen e a é láá toolá àlàbà bóó nè òb tub (3,000) nen beè dọ ló gã́ bug gbò e bà dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s. 42Ba è gboó tú ló nè ge nó nu lọl bá gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà, vaá olòó zọ̀va bõona, nè ge olòó zọ̀va gbáá ló deá gyã́á vaá tãàgà ló Bàrì. 43Bàrì beè tú gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà simá gbele tõ̀ò tóm dù̃ùnè, vaá a è palà ge bọọ ló kọ̀láá nen. 44Dénè gbò e a dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s beè olòó gbá bõoná t̃ẽ̀ènè ke tõ̀ò vaá olòó gbá dõ̀ònà ba ìè nu. 45Ba beè oogi ba gyọ́ nè gbò nu e bà íegi vaá dõ̀ònà kpègè e a dú ló èèlè nyíe zẹ̀ẹ̀va, nyòòmà bé e bíi bu ọ̀và tóólá naa. 46Ba beè olòó bõoná m Tọ Káí kọ̀láá dee, vaá bà olòó gbá deá gyã́á aa tọ dọ tọ, m tááa nyíe nè t̃ẽ̀ènè bùlà. 47Ba è olòó lèèlà Bàrì vaá dénè gbò nen beè lèèlà di dùm e bà íe. Vaá kọ̀láá dee, Bàrì beè olòó dùùlà ból nyíe gbò nen gbává dẽe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\