TÓM 20

1Boo tṍó e tãàgàa ni tá sĩ́, Pọ́ọ̀l beè gboó kolí gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s bõonè vaá ló mon bel agẹ nyíe nèva be sĩ́ à gboó kálá kọ à ààlìè. À gboó àà vaá tãanè bálá sĩ́ Masẹdónìà. 2A beè téní beeágí gbò bon e a di m dó kĩé vaá lógági kà tõ̀ò mon bel agẹ nyíe nè gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s. A beè gboó íná Akáíà 3vaá tõo kĩé taa ẽ́. À géè kpoogá dee ló gè má sĩ́ Sírìà. Tṍó e a dã́ kọ pá Júù géè noo kọ ba é fẹ́èe, à gboó noo gè òòà kẽ tení Masẹdónìà. 4Sópàtà, nvín Pérọ̀s, e a dú Beríà, Aristákọ̀s nè Sẹkúndọ̀s e bà dú Tẹsalọnáíkà, Gáíọ̀s e a dú Dábì, Tékèkọ̀s nè Trọ́fèmọ̀s e bà dú Ésìà, bii ló Témọ̀tì, beè zọ̀e di boo kyẽ̀èa. 5Baala beè gyàà sĩ́ kẽ beele àà vaá gé élá Tróàs bànài. 6Tṍó e Vààla Gyọ́ọ e pá Júù ólò dé Fétúlú e Nu e a ólò Gbuuve á gé Gbàà ni tá sĩ́, beele beè gboó bã faà sĩ́ múú aa Fílìpàì, vaá ní e a égè vòò dee, è gboó inává ló Tróàs. E beè tú àlàbà dee tõ̀òma kĩé. 7Ló èlà Dee Kálálolo, e beè bõoná ló gè gbaá ló deá gyã́á. Pọ́ọ̀l beè gboó dàlà togó ló bel nè gbòa. A è kil sĩ́ gè ló bel dọ̀mà taa tóm dáá, boo bée kọ ẹlẹ é aa tṍó e dee é zilà. 8Gã́ bug té sã́ géè bẹ́ m àn boo tọ gbàn deè kĩ e e è di bṍónáá. 9Ene kà nvín ãa gbálà e a bée kọlà Útìkọ̀s beè di ĩì tẽ́ boo nvíndò, vaá boo tṍó e Pọ́ọ̀l tú zivè beg dẽe tṍó kilma sĩ́ gè lomá belá, dáá beè gboó bã dẽe Útìkọ̀s vaá à gboó vẹẹá aa boo ní e a égè taa kpãa tọ gbàn deeá dọ kunu kẽ. Bà gè dàlàe lọl boo, a è ù. 10Sõò Pọ́ọ̀l beè dẽe dọ kunu kẽ vaá màe boo vaá koóe bììà ló. À gboó kọ, “Ó gá tãagai, mè à di dùm!” 11À gboó dẽe òòà kẽ kil boo tọ gbàn deèa gé baagi fétúlúá vaá bà gboó gbá dè. Tṍó e a ni tú zivè tõ̀ò tṍó lomá bel nèva dọ tṍó e nàànì baa, a è gboó àà. 12Ba è gboó faalá nvín ãa gbálàa, e a di dùm, kilma be, vaá nyíeva è gboó palà ge ẹẹ. 13Beele beè gyàà sĩ́ kẽ Pọ́ọ̀l bã m mìàló vaá tãanè Ásọ̀s. E beè kọ e é íná kĩé vaá è kọ́ Pọ́ọ̀l á bãi ló. A beè zọ̀i bílá ló naa vó boo bée kọ ẹlẹ è kyãàmà tọ téní boo kpò má sĩ́ kĩé. 14Tṍó e a ínái ló gbẹa Ásọ̀s, a beè gboó bãi ló vaá è gboó tãanè Metelínì. 15Tṍó e dee ni zilà e beè gboó aa kĩé vaá tãanè Kíọ̀s. Dee e a bẽene, è fùl dọ boo kpò e múú bééá téní ló, e a kọlà Sámọ̀s, vaá ní e a égè taa dee è íná Mailítọ̀s. 16Pọ́ọ̀l beè noo kọ a é ténìè sĩ́ múú e bè náa é beeàe Ẹ́fẹ̀sọ̀s, kọ bé náa peelìè tṍó gbẹae bálá sĩ́ Ésìà. A beè di boo gbala gbala kọ bé, be à válí, à ínáe Jerúsàlẹ̀m bé à kálá dú dee Pẹ́ntìkọ̀st. 17Pọ́ọ̀l beè élá Mailítọ̀s lẹ̀ẹ̀là tóm kolmá gbò tule bõ̀òna ló Kráìst e bà di Ẹ́fẹ̀sọ̀s kọ bà á dù gé monìè. 18Tṍó e bà ínáe ló, a beè gboó kọ́ nèva kọ: “Boolo nyimai bé nda è tõo naa dénè tṍó e m beè dìí lóá, lọl dàlà togó túá dee e m beè íná bálá sĩ́ Ésìà. 19M beè gbẹa gĩ́ì tó dẽe vaá palà ge tú kilma kpá ló kẽ simá tóm nè Dõò, kè bá mòn tãàgà e m beè dì tení dú ló nòò nu e pá Júù beè noo nyòòmàm̄. 20Boolo nyímài kọ ním̄ beè aa ló gè kọ́ tọ́ọ̀ kà nu e a é dú nvèè bá nèi, boo tṍó e m géè ló bel Bàrì vaá nóòmài nu gbẹa ke dẹi nè m bọọ tọ. 21M beè palà ge dùùlà bá deè tṍ pá Júù nè gbò e bè níì pá Júù nì kọ bà á ọ́gá aa ló ba pọ́lọ́ vaá kììà kẽ nyoone Bàrì vaá dẹlẹ nyíe boo bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s. 22“Vaá kátogóí, m̀ é íè ge gbàn tṍ ló Nyómá Káí vaá tãanè Jerúsàlẹ̀m. Ním̄ nyímà ló nu e a é naám̄ ló gbẹa kĩé, 23daalá lọl ló gè kọ Nyómá Káí beè kọ́ nèm̄ kọ, m kọ̀láá kà bon e m ínà, bà é nvèèm̄ tãàgà ló vaá bà nveèm̄ tọ kpọ́gọ́lọ́. 24Sõò na di dùm náa bọọm̄ ló. Áá nu e a bọọm̄ ló ge sí nà tóm e Dõò Jíìzọ̀s beè nèm̄ kọ ḿ sìi ínmá kùbmà, e a náámá gè vee Lé Kpẹa e a kil ló sàn nyíe Bàrì. 25“M beè kyãà íná ló dénè bọ̀ì vaá vee Lé Kpẹa e a kil ló lẹẹlà bel Bàrì nèi. Sõò kátogóí, gbanii tṍ, m̀ nyímà kọ tọ́ọ̀ bọ̀ì nóo é kpáá monnám̄i. 26Vóá à naa, m̀ gé palà ge kọ́ nè dénè bọ̀ì nieí kọ, be à gá náa ene bọ̀ì ò pei, a mii á gé ból nda. 27Boo bée kọ m̀ gáà aa ló ge kọ́ dénè nu e a kil ló bùlà Bàrì nèi. 28Vóá à naa, kuái dẽe ló bọọ bá vaá ò kunai gé dẽe ló dénè gbò nvín naanà ból e Nyómá Káí beè túva nvèèí bá kọ ó kuiva dẽe lóá. Túi bá e gbò kù dẽe ló naanà ból ólò faamá naanà bólá, faamai bõona ló Dõò, e a beè tú a mii zalma naama ńlẹ. 29M̀ nyímà kọ tṍó e nda é àà, gbò e bà é gbò gyãà belí kpẹẹ̀ é dú gé bãi zẹ̀ẹ̀, vaá gbĩ́ gè kyọ̀ sĩ́ gbò nvín naanà bólí. 30Tṍó é dú e sìgà gbò e bà aa zẹ̀ẹ̀ boolo é beè kpọ́ kyáá bel gé naa kọ gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s á ààe nvée vaá nyoonèe nvée baala. 31Vóá à naa, ẹai lói, vaá ò kẽeai boo kọ m beè gbẹa gĩ́ì tó dẽe, bílá dee nè ẹ́ẹ́ èlà, vaá olòó nóòmà nu dénè bọ̀ì m taa gbáá. 32“Vaá kátogóí, m̀ túi nvee bá Bàrì kọ á faalái vaá bànii kọ ó kẽeài boo mon bel e a kil ló a sàn nyíe. A é láá tìb bọọ zìgà bel vaá nèi dénè gyọ́ e a kuu gbò e Bàrì ni kpoolà naama pá ńlẹ. 33M̀ gáà ie bẹẹ dẽe ló kpègè à bè kọ̀là ló tọ́ọ̀ bọ̀ì. 34Boolo nyímài kọ nda è tú ńda báí simá tóm vaá gbĩmá kọ̀láá nu e a è dú bíi ló nda nè gbò e ba è dìm̄ ló. 35M beè naa zogèi, m kọ̀láá sĩ́ deè e a dì, kọ è íè ge tú kpóó simá tóm naa vó kọ bé è ie kpègè e e nvèèmà bá nè gbò tãa, vaá olòó kẽ̀èà boo bel e Dõò Jíìzọ̀s beè kọ́á kọ: ʽTã́áná dee bá di ló nen e a nè èlmà nen e a tú.’ ” 36Tṍó e Pọ́ọ̀l ló belá nèva lọ̀l, a beè gboó zọ̀va kumi dúnú kẽ vaá tãàgà ló Bàrì. 37Gĩ́ì beè ọví ààvá dẽe boo tṍó e bà gé sii Pọ́ọ̀l bììà ló vaá kọ́ nèe kọ á naa vó. 38Nu e a beè palà ge biiléva nyíe kọlà kọ à kọ́ bà náa é kpáá monnàèe. Bà gboó tulee ínmá ló mìàló e a é bã m̄á.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\