TÓM 21

1E beè kọ bà á agẹlẹ ló, vaá è gboó ààvá ló. E beè gboó bã m mìàló e a ọvíi lele tẹlẹ Kọs. Dee e a bẽene, è íná Róòdz, vaá è kil sĩ́ aa kĩé tãanè Pátàrà. 2E beè mòn ene kà pọ̀b mìàló kĩé e a géè má sĩ́ Fanísìà. È gboó bã m àà. 3E beè íná kĩ e e láá tõo mòn Sáíprọ̀s. È gboó túe gbẹẹ boo bá kìe vaá ọ́ví maáá tãanè Sírìà. Mìàlóá beè kọ̀ọ̀la kẽ bon Táíà vaá beele è gboó aa m dọ boo kpò, boo bée kọ kĩé ní e ba è tõo vaá làb gyọ́ lọl m é. 4E beè mòn sìgà gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s vaá è gboó tõová ló kĩé àlàbà dee. Nyómá Káí beè túva kọma nè Pọ́ọ̀l kọ á gá sí Jerúsàlẹ̀m. 5Sõò tṍó e àlàbà deeá ní égá, e beè gboó àà vaá kil sĩ́ boo bẹẹ kyẽè. Dénè ọ̀và, bii ló ba va nè ba gbò nvín, beè zọ̀i gbá tọ aa boná íná boo ẹ́ẹ́ sãa e a di gã́ peneá. Dénè bẹ̀ì beè gboó gbá kumí dúnú kẽ vaá tãàgà ló Bàrì gbẹa kĩé. 6Tṍó e e ni kọ́ nè ene kọ ene á naa vó lọ̀l, beele beè gboó bã m mìàló vaá baala à kììà kẽ àà kil be. 7E beè kil sĩ́ boo bẹẹ kyẽè, vaá ọ́ví aa Táíà dọ Tọlaméàs. E beè kànà mon gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s e bà di kĩé vaá tõová ló ene dee. 8Tṍó e dee ni zilà, e beè aa kĩé vaá tãanè Sizaríà. Tṍó e e ínà Sizaríà, e beè tõo tọ Fílìp, nen lò bel Bàrì, e a dṹùnà àlàbà nen nvèè bá e bõ̀òna ló Kráìst beè sà gbẹa Jerúsàlẹ̀ma. 9Fílìp beè ié ténì kà nvín pá nyáá, e bà gáà ia dóm, e bà ólò kọ́ bùlà Bàrì. 10Tṍó e e ni tõo kĩé kà tõ̀ò dee, ene nen kọ́ bùlà Bàrì e a kọlà Ágàbọ̀s beè aa Judíà dù. 11A beè dúí ló vaá tú díí tõ̀ò tẽ́ Pọ́ọ̀l bọbmá pálàa kà kpóó tọ ẹlẹ nè bá ẹlẹ vaá kọ, “Nee bé e Nyómá Káí kọ́í: ʽNíí bé e pá Júù e bà di Jerúsàlẹ̀m é bọ́vi tẹ̀ íe díí tõ̀ò tẽ́í naa é, vaá bà é túe nvee bá gbò e bè níì pá Júù nì.’ ” 12Tṍó e e dã́ naa vó, beele nè dõòna gbò e bà di kĩé beè gboó bàn Pọ́ọ̀l kọ á gá sí Jerúsàlẹ̀m. 13Sõò a beè aalá kọ, “Éé ní e o tói vaá bọlẹm̄i nyíe ló é? Ḿ gé kpènà ló nè áá kóló gè kọ bà á bọ́vim̄ gbẹa Jerúsàlẹ̀m, sõò m̀ dìnà ge kpènà ló nè ge ú gbẹa kĩé boo bée Dõò Jíìzọ̀s.” 14Née beè láá kpègie lọl ló gè sí Jerúsàlẹ̀m. Vóá à naa e beè gboó sọ̀e bá vaá kọ, “Bùlà Bàrì á naaá.” 15Tṍó e e ni tõo kĩé sìgà dee lọ̀l, e beè gboó kpoogá dee ló vaá àà tãanè Jerúsàlẹ̀m. 16Sìgà gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s, e bà dú Sizaríà, beè zọ̀nài gé gbá tọ, vaá faalái kilma tọ Nésàn, kọ é tõo kĩé. Gbálài beè dú Sáíprọ̀s vaá a è dì gbàà túá gbò e ba è zẹ́ẹ́ dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s. 17Tṍó e e ni íná Jerúsàlẹ̀m, gbò vígà m Kráìst e bà di kĩé beè palà ge túi boo kà lé bá. 18Dee e a bẽene, Pọ́ọ̀l beè zọ̀i gbá tọ gé mòn Jém̀z, vaá dénè gbò tule bõ̀òna ló Kráìst beè dì. 19Pọ́ọ̀l beè kànà mon dénè ọ̀và, vaá à gboó noo tẽ́ nèva dénè bé e Bàrì beè túe simàè tóm zẹ̀ẹ̀ gbò e bè níì pá Júù nì naa. 20Tṍó e bà ni dã́ nu e a kọ́ lọ̀l, dénè ọ̀và beè gboó lèèlà Bàrì. Bà gboó kọ: “Vígà m Kráìst, olo é láá mònmà dẽe bé e bóó nè bóó bóó pá Júù dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s vaá dénè ọ̀và à palà ge ié tàn ge sẹlẹ Log Mózìs naa. 21Ba beè kọ́ nèva kọ mè ò géè nóòmà dénè pá Júù e bà di kpá dó gbò e bè níì pá Júù nì kọ bà á gá sẹlẹna Log Mózìs, nè ge kọ bà á gá koo ba gbò nvín pá gbálà, à bè ge naa nàà nu kunu kẽ pá Júù. 22Ba beè íè ge dã́ kọ o è dù. È é gboó naa naa và é? 23Nee nu e beele gbĩ́ gè kọ ó naaí. À íe ténì nen e bà di kĩí e ba è zìgà zìgà nè Bàrì. 24Faaláva kilma boo be Tọ Káí vaá ò zọva gbá naa nàà nu ge di õoà kè sĩ́ Bàrì. Kpẽ́va kpègè boo kọ bé bà láá kọ̀ọ̀à gyáa lọa bólva. Vó é náa kọ dénè nen á nyimá kọ dénè nu e ba è lóni lóá beè kyáá bel é, mè olo tõo dì belí bé e Log Mózìs kọ́ naa. 25Sõò kilma ló gbò e bè níì pá Júù nì, e bà dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀sa, e beè lẹ̀ẹ̀là kpá máva vaá kọ́ nèva kọ bà á gá dé tọ́ọ̀ kà nu e ba è vaamá gyọ́ọ nè gbò ńbàlì e bà náàmà bá, à bè ge bà mii nu, à bè gè bà nom e bà ììlà òò fẹ̀, nè ge kọ bà á gá tõo m dùm kùnà kúnà.” 26Vóá à naa, tṍó e dee ni zilà, Pọ́ọ̀l beè gboó faalá ténìva kà nená kilma boo be Tọ Káí gé zọ̀va naa nàà nu ge di õoà kè sĩ́ Bàrì. A beè gboó bã boo be Tọ Káíá gé naa kọ gbò vààla gyọ́ọ á nyima kọ àlàbà dee ní e bà é naamàè nàà nu ge di õoà kè sĩ́ Bàrì, kọ bé bà gboó neè vọ́b e a kuulìè bá bu ọ̀và é. 27Tṍó e àlàbà deeá é gé egá, sìgà pá Júù e bà aa bálá sĩ́ Ésìà beè gboó mòn Pọ́ọ̀l e a è di boo be Tọ Káíá, bà gboó bã m bõ̀ònà gbòa nyòòmà Pọ́ọ̀l vaá siíe. 28Ba beè vulí kpã́ kọ, “Pá Ízràẹ̀l, dui mè é gbá sii gbálài! Neenii gbálà e a géè nóòmà gbò nen kọ̀láá ke tõ̀ò kọ bà á gá tú pá Ízràẹ̀l nè Log Mózìs nè Tọ Káíí kolmá tọ́ọ̀ kà nuí. Vaá kátogóí a fáálá sìgà gbò e bè níì pá Júù nì bãma boo be Tọ Káíí, naamá gè kyọ̀gàlà kĩ e a di káíí.” 29(Ba beè kọ́ vóí boo bée kọ ba beè mòn Trọ́fèmọ̀s e a dú Ẹ́fẹ̀sọ̀s e a è di ló Pọ́ọ̀l zẹ̀ẹ̀ tọ boná, vaá ba è gboó ié bùlà kọ mè Pọ́ọ̀l beè faaláe bãma boo be Tọ Káíá.) 30Zivè kà boná beè bù̃ùgà, vaá gbò nen è gboó téá aa kọ̀láá ke tõ̀ò dù vaá gyáválá ló Pọ́ọ̀l. Ba beè gboó siíe duulà kẽ lọl boo be Tọ Káíá. T̃ẽ̀ènè tṍóá, bà gbalẹ̀ boo kùb gbò nu tọ e a tení bã boo be Tọ Káíá. 31Boo tṍó e gbò e bà géè nvèè tãàgàa géè gbĩ́ gè bòm Pọ́ọ̀l fẹ̀a, kpẹa beè gboó íná tṍ pọ̀b nen togó gbò bé pá Róm̀ kọ mè zivè kà Jerúsàlẹ̀m di m tãàgà. 32T̃ẽ̀ènè tṍóá, pọ̀b nen togó gbò béá beè gboó gbalẹ̀ boo faalá sìgà gbò bé nè ba gbò tule vaá téá gé zọ̀ gbò e bà géè nvèè tãàgàa nyòònà. Tṍó e gbòa mon gbò bé nè ba pọ̀b nen togó e bà gé dú, ba beè gboó elá ge bòm Pọ́ọ̀l. 33Pọ̀b nen togó gbò béá beè gboó kyãà bã ló Pọ́ọ̀l vaá siíe, vaá kọ bà á tú bàà tọ díí kpọ́gọ́lọ́ bọ́bmáe. À gboó bĩiná kọ, “Gbálài mée, vaá éé ní e a è náa é?” 34Sìgà gbòa beè vulí kpã́ kọ ene gã́, na gbòa à kọ́ dõòna gã́. Ba beè nvèè kòvà, naa ní e pọ̀b nen togó gbò béá náa è láá dã́ tẽ́ kà lèlà nu e ba è kọ́ à náa. Vóá à naa, à gboó lẹ̀ẹ̀là pá a gbò bé kọ bà á tú Pọ́ọ̀l kilma boo be gbò bé. 35Gbò béá beè faalá Pọ́ọ̀l ínmá ló nu e bà ólò dẽe bã boo ba tọá. Bà gboó dàlàe boo bée kọ gbò e bà géè bòmieá beè bọọ gè nvèè tãàgà. 36Dénè ọ̀và beè kõ̀òà dúé nvée vaá olòó vulí kpã́ kọ, “Fẹíe!” 37Boo tṍó e gbò béá ni íná ku ló ba tọ e bà é gé tú Pọ́ọ̀l nvee m, a è gboó kọ́ nè pọ̀b nen togó gbò béá kọ, “M̀ gá è gbĩ́ gè ló bel nèni.” Pọ̀b nen togó gbò béá à bĩináe kọ, “É kọ ò ólò ló Gríìk? 38É kọ olo níì gbálà Íjèpt e a beè dàlà togó tṍó e a kil nvéeá bé gbò e a gé bẹl vaá faalá òb bóó (4,000) gbò gbálà e bà ólò bé gbò e bà gé bẹl kilma boo kpáá bàlà ólá nì?” 39Pọ́ọ̀l beè aalá kọ, “Nda pá Júù, e m beè mèà gbẹa bon Tásọ̀s e a di bálá sĩ́ Silésìà. Nda nvín sãà bon e ka di ló. Nvèè bá nèm̄, mè ḿ ló bel nè gbòi.” 40Pọ̀b nen togó gbò béá beè gboó nèe deè. Pọ́ọ̀l à gboó elá boo nu e bà ólò dẽe bã boo tọ gbò béá vaá tú bá lomá bel nè gbòa kọ bà á pĩi gã́. Tṍó e gbòa ni pĩi gã́, Pọ́ọ̀l beè gboó tú dém bel Híbrù lomá bel nèva kọ:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\