TÓM 22

1“Pá na vígà nè pá nà tẹ̀, gbaním̄i tṍ ló, mè m̀ é kọ́ nu e a è nááá nèi kátogóí!” 2Tṍó e bà dã́ e a gé tú dém bel Híbrù lomá bel nèva, ba beè gboó kpáá palà ge pĩi gã́, vaá Pọ́ọ̀l à gboó ló bel kilma sĩ́ kọ: 3“Nda pá Júù, e m beè meà gbẹa bon Tásọ̀s e a di bálá sĩ́ Silésìà, sõò m beè bọọ aa kẽ gbẹa bon Jerúsàlẹ̀mi vaá nó nu kè bá Gamélìẹ̀l. A beè palà ge nóòmàm̄ dénè nu e a kil ló Log bẹẹ gbò nómá tẹ̀, vaá m beè olòó palà ge tú tóm Bàrì kolmá nu, dì belí bé e dénè bọ̀ì e o dii kĩí nieí ólò kolmanai gé nu naanii. 4Nda beè olòó bíígè ló gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s íná kĩ e m beè fẹ́ sìgà ọ̀và, vaá sii gbò bia nè gbò gbálà nvee kpọ́gọ́lọ́. 5Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ nè gbò beela é láá élá nen di tõ̀ò kọ nu e m gé kọ́í dú kà kà. Baala beè émí kpá nèm̄ kọ ḿ mà pá Júù e bà di bon Damáskọ̀s kọ bé m̀ símá kĩé gé siíma gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s vaá bọ́bva domá Jerúsàlẹ̀m gé nèva kpọ̀ té. 6“Boo tṍó e m géè àà e m ni íná ku ló bon Damáskọ̀s, boo lèlà nàànì gbele ẹ́ẹ́ dee e a aa sĩ́ káála beè gboó buuá mò bééám̄ ló. 7M̀ gboó dọ kunu kẽ vaá dã́ mon e a kọ́ nèm̄ kọ, ʽSọ́ọ̀l, Sọ́ọ̀l! Éé ní e a kọ́ ó biigèm̄ ló é?’ 8“Nda à gboó bĩina kọ, ʽOlo mée, e Dõò, é?’ “À aalá nèm̄ kọ, ʽNda Jíìzọ̀s, nen Názàrẹ̀t, e o gé bíìgè lóá.’ 9Gbò nen e ba è dìm̄ lóá beè mòn ẹ́ẹ́ deeá, sõò bà náa è dã́ mon nen e a géè ló bel nèm̄á. 10“M̀ gboó bĩiná kọ, ʽÉé ní e m é náa, e Dõò, é?’ “À aalá nèm̄ kọ, ʽAa boo elá èla vaá ò bã bon Damáskọ̀s, kĩ e bà é kọ́ kọ̀láá nu e Bàrì nyoone sàni nèni.’ 11Ẹ́ẹ́ deeá beè naa vaá ním̄ beè láá mòn nu. Gbò e ba è zọ̀m̄ gbá tọá beè gboó siím̄ bá ló bá vaá tulem̄ nvee Damáskọ̀s. 12“Ene kà gbálà e a bée kọlà Ananáíàs beè di boná. A è olòó fã̀ Bàrì dì belí bé e bẹẹ Log kọ́ naa, vaá dénè pá Júù e a di boná beè nvèèe ka ló. 13A beè dúm̄ ló vaá elám̄ kpàn kọ, ʽNà vígà Sọ́ọ̀l, kpáá mòn nu!’T̃ẽ̀ènè tṍóá, m̀ gboó kpáá mòn nu vaá ẹ̀vie. 14“A beè gboó kọ́ nèm̄ kọ, ʽBàrì bẹẹ gbò nómá tẹ̀ sàni kọ ó nyimàè a bùlà, vaá kọ ó tú o dẽe mònmà a Lé Gyóòlo, nè ge kọ ó dã́e mon tṍó e a ló bel. 15Boo bée kọ ò é élá nen di tõ̀ò nèe vaá kọ́ nu e olo è monmà dẽe vaá dã́á nè kọ̀láá nen. 16Vaá kátogóí, éé ní e o é kpáá elá ló é? Aa boo vaá ò tãàgàe ló, mè m̀ é tú múú logmáni, kọ bé Bàrì ia ló o pọ́lọ́ nèni.’ 17“M beè gboó òòà kẽ má sĩ́ Jerúsàlẹ̀m, vaá boo tṍó e m beè di boo be Tọ Káíá e m géè tãàgà ló Bàrì, Bàrì beè gboó kùùlàm̄ dẽe. 18M̀ beè gboó mòn Dõò e a kọ́ nèm̄ kọ: ʽValẹ bá aa Jerúsàlẹ̀m àà, boo bée kọ gbò e bà di boní náa é zigà ló kpẹa e o gé ló kilmam̄ ló.’ 19“M̀ gboó aalá kọ, ʽDõò, baala palà ge nyimá kọ nda beè bãgagi m gbò tọ Bàrì pá Júù gé siígi vaá bòmgì gbò e bà ólò nyoonéni nvée. 20Vaá tṍó e ba beè fẹ́ Stívàn, e a è elá nen di tõ̀ò nèniá, nda beè di kĩé. Nda beè nvèèva sãà kúm kọ bà á fẹ́e vaá sii bá ló kọ̀là ló gbò e a beè fẹ́eá.’ 21“Dõò à gboó kọ́ nèm̄ kọ, ʻÀà, mè nda é lẹẹlàni simá kà kpã́á deè kọ ó gé vee Lé Kpẹa nè gbò e bè níì pá Júù nì.’ ” 22Bõ̀ònà gbòa beè gbàn tṍ ló Pọ́ọ̀l dọ̀ tṍó e a ló bel kọ Bàrì beè lẹẹlàe kọ á gé veeliè Lé Kpẹa nè gbò e bè níì pá Júù nì. Bà gboó dàlà togó dàlà mon boo vulí kpã́ kọ, “Fẹíe! Náa bọ́ ló kọ á di dùm!” 23Bà géè vulígi kpã́ vaá tovígi ba kọ̀là ló nè sãà nè gbàn deè. 24Pọ̀b nen togó gbò bé pá Róm̀a beè gboó kọ́ nè pá a gbò bé kọ bà á tú Pọ́ọ̀l nvee m tọ gbò béá, vaá bà kpọ́e té ló, kọ bé bà nyímàe tẽ́ nu e a man kọ pá Júù á vulígi kpã́ nyòòmà Pọ́ọ̀l naaá. 25Sõò boo tṍó e bà ni tú Pọ́ọ̀l bọ́vi kú té bé bà gé bòmie é, Pọ́ọ̀l beè gboó bĩiná ene nen togó gbò bé e a è di elá kĩé kọ, “É kọ log kọ́ ó kpọ́i té ló nen e a dú Róm̀ e bà gáà beeláe bel ló?” 26Boo tṍó e nen togó béá dã́ naa vó, a è gboó sí ló pọ̀b nen togó gbò béá gé bĩináe kọ, “Éé ní e o gé náa é? Gbálàa dú Róm̀!” 27Boo bée vó, pọ̀b nen togó gbò béá beè gboó sí ló Pọ́ọ̀l gé bĩináe kọ, “É kọ olo dú Róm̀? Kọ́ nèm̄.” Pọ́ọ̀l à aalá nèe kọ, “Ẽei.” 28Pọ̀b nen togó gbò béá à aalá nè Pọ́ọ̀l kọ, “Gã́ bug kpègè e nda ni kpẽ nè gbò e bà gé bẹl ní e a tú nda naamá nen Róm̀ e.” Pọ́ọ̀l à aalá nèe kọ, “Sõò nda nvín sãà Róm̀.” 29T̃ẽ̀ènè tṍóá, gbò e bà géè gbĩ́ gè bĩina bel Pọ́ọ̀la beè gboó òòà kil nvée. Pọ̀ à gboó sii pọ̀b nen togó gbò béá tṍó e a nyímá kọ Pọ́ọ̀l dú Róm̀ vaá ẹlẹ à bọ́bmàèe díí kpọ́gọ́lọ́. 30Pọ̀b nen togó gbò béá beè gbĩ́ gè nyimá kà lèlà íb pọ́lọ́ e pá Júù kọ Pọ́ọ̀l sí. Vóá à naa, tṍó e dee ni zilà, a beè kọ bà á taalá díí kpọ́gọ́lọ́ e ba è bọbmá Pọ́ọ̀la lọlíé ló, à gboó kolí gbò togó vààla gyọ́ọ nè gbò dóm bèèla pá Júù bõ̀ònè, vaá tú Pọ́ọ̀l elèva kè sĩ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\