TÓM 23

1Pọ́ọ̀l beè gboó ẹ̀b sĩ́ gbò dóm bèèlaá vaá kọ, “Pá ńda vígà, m̀ dì e m gé tú kà õoà nyíe tõ̀òma kè sĩ́ Bàrì dọ̀ nieí.” 2T̃ẽ̀ènè tṍóá, Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ e a bée kọlà Ananáíàsa beè gboó lẹ̀ẹ̀là gbò e ba è di élá ku kpàn Pọ́ọ̀l kọ bà á sáe bá gã́. 3Pọ́ọ̀l à kọ́ nèe kọ, “Bàrì é íè ge sá bá olo--olo e o belí nómá gbọ́ọ̀ tọ e bà kpọ́lẹ̀ bá. Ò ĩì tẽ́ kĩá kẽ kọ ò é túè Log beemàè bel ló nda, sõò olo gé dọ Log m ge lẹ̀ẹ̀là gbò nen kọ bà á sá bá nda!” 4Gbò e ba è di élá ku kpàn Pọ́ọ̀la beè gboó kọ́ nèe kọ, “Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ Bàrì ní e o gé on naa vóá é!” 5Pọ́ọ̀l à aalá kọ, “Pá nà vígà, m̀ náa sàn. Ním̄ beè nyímá kọ ẹ̀ẹ̀ Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ. Kpá Káí kọ: ʽÓ gá ló pọ́lọ́ bel ló nen e a gé bẹl bọọ bon.’ ” 6Tṍó e Pọ́ọ̀l nyímá kọ sìgà gbòa pá Sádùsì vaá sìgà ọ̀và à dú pá Fárèsì, a beè gboó elá zẹ̀ẹ̀ gbò bèèlaá vulí kpã́ kọ, “Pá ńda vígà, nda nen Fárèsì, ńda tẹ̀ nè ńda kà pá Fárèsì. Bà túm̄ elè m té bèèla bel kĩí boo bée kọ m̀ zigà ló kọ Bàrì é kẽee gbò e ba è ù lọl ke mà ú!” 7Pọ́ọ̀l gé kọ́ naa vóá, pá Fárèsì nè pá Sádùsì beè gboó dàlà togó pòòà bàà gbò vaá kaná ene. 8(Boo bée kọ pá Sádùsì náa zigà ló kọ gbò e ba è ù é kẽ̀èà aa ke mà ú, à bè ge zigà kọ gbò nyómá tóm Bàrì à bè gbò nyómá dì, sõò pá Fárèsì zigà ló kọ dénè gbò nuí dì.) 9Bà gboó kpáá palà ge nvèè kòvà, vaá sìgà gbò nóòmà Log e bà dṹùnà pá Fárèsì beè gboó elá èla vaá palà ge ló bel boo Pọ́ọ̀l kọ, “Beele née mòn tọ́ọ̀ kà pọ́lọ́ nu e gbálài naa! À é láá dú kọ nyómá à bè nyómá tóm Bàrì beè ló bel nèe!” 10Ba beè palà ge kaná íná kpã́á, naa ní e pọ̀ beè sii nen togó gbò béá kọ bà é fẹ́ Pọ́ọ̀l. Boo bée vó, a beè gboó lẹ̀ẹ̀là pá a gbò bé kọ bà á bã zẹ̀ẹ̀ gbòa gé tú Pọ́ọ̀l lọlvá bá kilma m tọ gbò béá. 11Bílá dee e a nyoone deeá, Dõò Jíìzọ̀s beè elá kpàn Pọ́ọ̀l vaá kọ́ nèe kọ, “Pọ̀ á gá siíni! O elá nen di tõ̀ò nèm̄ gbẹa bon Jerúsàlẹ̀m kĩí, vaá ò íe ge naana gé vó nèm̄ gbẹá Róm̀.” 12Tṍó e dee ni zilà, sìgà pá Júù beè gboó gbá bõoná vaá bila ló nu e bà é náa. Ba beè zílá zíl kọ bà náa é déè à bè ge ṍè tọ́ọ̀ nu dọ̀ tṍó e bà mònie kọ bà fẹ́è Pọ́ọ̀l. 13Gã́ bug gbò e ba è gbá bilá ló naa vó beè sigá ló bàà tub nen. 14Ba beè gboó sí ló gbò togó vààla gyọ́ọ nè ba gbò kà nen vaá kọ́ nèva kọ, “Dénè beele beè gbá zílá zíl kọ née é déè à bè ge ṍè tọ́ọ̀ nu dọ̀ tṍó e e mòn kọ è fẹ́è Pọ́ọ̀l. 15Vóá à naa, kátogóí gbò dóm bèèla nè bọ̀ì lẹẹlài tóm mái pọ̀b nen togó gbò béá kọ á tú Pọ́ọ̀l máe boolo, vaá ò sẹlẹi ló belí gè kọ ò gbĩ́i ge dã́i tẽ́ kà lèlà nu e bà kọ́ à náa. Sõò beele é elá èèlè fẹ́e, be sĩ́ à kálá íná kĩí.” 16Sõò nvín vígà pá bia Pọ́ọ̀l beè dã́ ba bila lóá. Vóá à naa, à gboó sí tọ gbò béá gé kọ́ nè Pọ́ọ̀l. 17Pọ́ọ̀l beè gboó kolí ene nen togó gbò béá vaá kọ́ nèe kọ, “Faalá nvín pá gbálài simá ló pọ̀b nen togó gbò béá, mè à íe bel e a é kọ́ nèe.” 18Nen togó gbò béá beè gboó faaláe simá ló ba pọ̀b nen togóá vaá kọ, “Pọ́ọ̀l, e a di tọ kpọ́gọ́lọ́á, beè kolím̄ vaá kọ́ nèm̄ kọ ḿ faalá nvín pá gbálài domaní ló, boo bée kọ à íe bel e a é kọ́ nèni.” 19Pọ̀b nen togó gbò béá beè gboó sii bá ló bá nvíná, faaláe kilma kpògà kẽ vaá bĩináe kọ, “Éé ní e o gbĩ́ ge kọ́ nèm̄ é?” 20À gboó aalá kọ, “Gbò tule pá Júù bilá ló kọ bà é lẹẹlàe tóm maèni lọ̀ọ̀le kọ ó tú Pọ́ọ̀l má gbò dóm bèèla, vaá sẹlẹ ló belí gè kọ gbò bèèla gbĩ́ gè dã́ tẽ́ kà lèlà nu e bà kọ́ à náa. 21Sõò ó gá gbànva tṍ ló, boo bée kọ bé e a é sigá ló bàà tub nen é gũá èèlè bànàe. Ba beè zílá zíl kọ bà náa é déè à bè ge ṍè tọ́ọ̀ nu dọ̀ tṍó e bà monìè kọ bà fẹ́è Pọ́ọ̀l. Lèlà kátogóí, bà di kpènà ló vaá bà gé elá bànà áá ńlo aalá.” 22Pọ̀b nen togó gbò béá beè gboó ãane nvín pá gbálàa kọ, “Ó gá naa kọ tọ́ọ̀ nen á nyimá kọ o beè kpẹaè belí nèm̄.” À gboó lẹ̀ẹ̀làe ààmà. 23Pọ̀b nen togó gbò béá beè gboó kolí bàà nen lọl zẹ̀ẹ̀ pá a gbò bé vaá kọ́ nèva kọ, “Kpoogèi dee ló òb tub gbò bé, bii ló taa tub nè òb gbò bé e bà ólò faalá nom tee simá ól bé nè òb tub gbò bé e bà ólò tú sòbà bemá bé kọ bé ò síi Sizaríà bílá deeí boo sĩ́ìna òb tóm. 24Naanii kọ Pọ́ọ̀l á ie nom tee e a é bã́ boo vaá ò gbĩ́i monii kọ à íná ló nen e a gé bẹl Judíà e a kọlà Fílìks boo fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló.” 25Pọ̀b nen togó gbò béá beè gboó émí kpá lẹ̀ẹ̀là vaá kọ́ m kpáá kọ: 26Nda, Klọ́dìàs Lésìàs gé kanàni mon, e Fílìks e ka di ló, e o gé bẹl Judíà. 27Pá Júù beè sii gbálài e ba è gbĩ́ gè fẹ́e. M̀ gboó gbĩ́ mòn kọ à dú Róm̀. Boo bée vó, m beè gboó faalá pá ńda gbò bé sì gé aamae lọlvá bá. 28M beè gbĩ́ gè nyimá kà lèlà íb pọ́lọ́ e pá Júù kọ́ à sí. Vóá à naa, m̀ gboó faaláe simá kè sĩ́ ba gbò dóm bèèla. 29M beè gbĩ́ mòn kọ náa sí pọ́lọ́ e a é náa kọ bà á túe nvee kpọ́gọ́lọ́ à bè ge fẹ́e, sõò bel e bà lóe ló kuu dùlà bel e a kil ló ba log. 30Tṍó e m gboó dã̀ kọ mè pá Júù biláe ló, m̀ gboó gbalẹ̀ boo noo kọ bà á faaláe máni. M beè kọ́ nè gbò e bà géè lóe bel ló kọ bà á dú kè sĩ́ olo gé kòl bée pọ́lọ́ e bà kọ́ à sí. 31Gbò béá beè gboó naa dì belí bé e ba è lẹ̀ẹ̀làva naa. Ba beè tú Pọ́ọ̀l t̃ẽ̀ènè bílá deeá vaá faaláe ínmá bon Antipátrìs. 32Tṍó e dee ni zilà, gbò bé e bà ólò bé bé kunu kẽá beè gboó òòà kẽ má sĩ́ Jerúsàlẹ̀m, vaá sọ̀e bá gbẹẹ bá na gbò bé e bà ólò bã boo nom tee sí ól béá kọ baala á faaláe ààmà. 33Ba beè gboó faaláe ínmá Sizaríà, vaá túe bii ló kpá e ba pọ̀b nen togó beè émí nvèèva báá nè nen e a gé bẹlá. 34Nen e a gé bẹlá beè bugi tení boo kpáá vaá gboó bĩiná Pọ́ọ̀l kọ, “Mó bálá sĩ́ ní e o dú é?” Tṍó e a gbĩ́ mòn kọ à dú bálá sĩ́ Selésìà, 35à gboó kọ, “M̀ é dã́ni bel gã́ tṍó e gbò e bà é lóni bel ló é dú íná kĩí.” À gboó lẹ̀ẹ̀là gbò bé kọ bà á túe sẹlẹ pọ̀b tọ Hẹ́rọ̀d vaá kue dẽe ló.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\