TÓM 24

1Tṍó e vòò dee ni tení, Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ e a bée kọlà Ananáíàs beè zọ̀ sìgà gbò kà nen pá Júù nè ene nen kpó log e a kọlà Tatọ́lọ̀s gbá tọ sí Sizaríà. Ba beè gboó ló bel ló Pọ́ọ̀l gbẹa kè sĩ́ Fílìks e a géè bẹ̀l Judíàa. 2Tṍó e bà ni kolí Pọ́ọ̀l ele m té, Tatọ́lọ̀s beè gboó dàlà togó lóe bel ló kọ: “Méné e ka di ló! Nyima e o tú bẹ̀lmà a naa kọ é ie fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló m zivè beg dẽe tṍóí, vaá kà tõ̀ò nyààa e a dú bíi e a é kilmà bẹẹ kpá dó sĩ́ gé náá. 3Nyíe dénè bẹ̀ì e e di kọ̀láá ke tõ̀ò ẹ́ẹ́ ló gbò nuí kọ̀láá tṍó, vaá è palà ge õáni zaa. 4Náa kal ló bée kọ ním̄ gbĩ́ ge peéni gbele tõ̀ò tṍó ló, sõò m̀ gé bànni kọ ó kilmà bùlà kẽ vaá gbàn tṍ ló gbálà ńkem mon bel e e íèi. 5“È gbĩ́ì mòn kọ gbálài dú nen kó nùù e a naa kọ kpá dóí á di m gẹẹ gẹẹ ló. À ólò dàlà togó tãàgà zẹ̀ẹ̀ pá Júù e bà di kọ̀láá ke tõ̀ò bàlà booí, vaá ẹlẹ ní e a dú nen togó gbò e bà ólò ziga ló dò bá nu gbálà e a dú bon Názàrẹ̀ta é. 6A beè gbĩ́ gè kyọ̀gàlà Tọ Káí, vaá è gboó siíe. ((E beè noo kọ è é túè beéle log beemàe bel ló, 7sõò nen togó gbò bé pá Róm̀, e a bée kọlà Lésìàs, beè dù vaá tú bá kpóó tumáe lọlíí bá ààmà. 8Lésìàs beè gboó lẹ̀ẹ̀là kọ gbò e bà é lóe bel ló á dú ló olo.)) Be olo bĩiná bel gbálài, o é láá nyima be dénè bel e e lóe ló dú kà kà.” 9Gbò tule pá Júùa beè gboó nvèè sãa tẽ́ dénè bel e Tatọ́lọ̀s lóe lóá vaá kọ à dú kà kà. 10Nen e a géè bẹl Judíàa beè gboó nè deè Pọ́ọ̀l kọ á ló bel, vaá Pọ́ọ̀l beè gboó kọ: “Nyíem̄ palà ge ẹẹ gè kpènà nà bá gbẹaní kè sĩ́ boo bée kọ m̀ nyímà kọ o tõo kpá dóí gã́ bug gbáá vaá beela bel ló gbò nen. 11Dì belí bé e o é láá kpó tẽ́ nyimá naa, à é toolá òb nè bàà dee e a kil nvéeá e m beè sí Jerúsàlẹ̀m gé tãàgà ló Bàrì. 12Pá Júù náa beè gbĩ́m̄ mòn e m géè zọ̀ ene nen káná gbẹa boo be Tọ Káíá, à bè kọ bà moním̄ e m géè nvèè tãàgà gbẹa m ba tọ Bàrì à bè gbẹa dõòna ke tõ̀ò m boná. 13Bà náa ié tọ́ọ̀ kà nu e bà é láá zogèni m ge nvèèmà sãa tẽ́ bel e bà gé lóm̄ ló kátogóí kọ à dú kà kà. 14M̀ élàni kè sĩ́ zigà kọ m̀ ólò tãàgà ló Bàrì e bẹẹ gbò nómá tẹ̀ beè olòó tãàgà lóá m sĩ́ deè e baala kọ náa lelàa. Sõò m̀ zigàna ge ló kọ̀láá kà mon bel e a di m Kpá Log Mózìs nè Kpá Gbò Kọ́ Bùlà Bàrì. 15Nda ié t̃ẽ̀ènè íb ból dẽe sĩ́ e baalaí íena gé m Bàrìa, gè kọ kọ̀láá gbò nen, gbò lé nè gbò pọ́lọ́, é kẽeà aa ke mà ú. 16Vóá à naa, m̀ ólò pììgà m sĩ́ deè e bám̄ sim tùlà ge naa kọ nyíem̄ á di õoà kè sĩ́ Bàrì nè gbò nen. 17“À dú kà kpã́á gbáá e m beè aa Jerúsàlẹ̀m vaá m beè gboó òòà kẽ sì gé tú dõ̀ò nu má pá nà gbò nè ge vaalá gyọ́ọ nè Bàrì. 18Boo tṍó e m géè naa vóá, ní e ba beè gboó monim̄ boo be Tọ Káíá tṍó e m ni náa nàà nu ge di õoà kè sĩ́ Bàrì lọ̀l. Tọ́ọ̀ gbò nen náa è di bṍónam̄ ló vaá tọ́ọ̀ gbò náa géè nvèè tãàgà. 19Sìgà pá Júù e bà aa bálá sĩ́ Ésìà dù beè dìna ge kĩé. À dú bíi kọ baala á dúní kè sĩ́ kĩí vaá lóm̄ bel ló, be à ie pọ́lọ́ e bà é láá kọ m beè naa. 20À bè baalaí, e bà di kĩí, á ni kọ́ be à íe pọ́lọ́ e ba è gbĩ́ monim̄ bá boo tṍó e ba è túm̄ ele kè sĩ́ ba gbò dóm bèèlaá-- 21daalá lọl ló t̃ẽ̀ènè kà nu e m beè naa gbẹava kè sĩ́: M beè tú agẹ mon kọmá kọ, ʻÒ beelàm̄i bel ló nieí boo bée kọ m ziga ló kọ Bàrì é kẽee gbò e ba è ù lọl ke mà ú.’ ” 22Fílìks, e a dú nen e a palà ge nyimá nu e a kil ló èèlè Dõò, beè gboó dàlà dee ló belá vaá kọ́ nèva kọ, “M̀ é béélá bọọ bel tṍó e nen togó gbò béá, e a kọlà Lésìàs, é dú íná kĩí.” 23A beè gboó lẹẹlà nen bé e a géè kù dẽe ló Pọ́ọ̀la kọ á kpoogèe dee ló, vaá á naa kọ á ie gbálà ńkem dì pọ́ì vaá à nè deè kọ pá a kóò á bãe ló vaá naa a bii bíi nèe. 24Tṍó e sìgà dee ni tení, Fílìks nè a va, e a bée kọlà Drusílà, e a dú Júù, beè dù. A beè gboó lẹ̀ẹ̀là tóm kolmá Pọ́ọ̀l vaá pãanée tṍ ló boo tṍó e a gé ló bel e a kil ló gè dẹlẹ nyíe boo Kráìst Jíìzọ̀s. 25Sõò boo tṍó e Pọ́ọ̀l gboó kil sĩ́ gè ló bel kilma ló lé lab dògò, nè bé e nen é láá lẹ̀ẹ̀là bel ló a bá naa, nè dee bèèla bel Bàrì e a gé dú, pọ̀ beè gboó sii Fílìks vaá à gboó kọ, “Ò é láá zẹẹ́ àà kátogóí. M̀ é beè kpáá kolíni tṍó e m é íe tṍó.” 26T̃ẽ̀ènè tṍóá na gé, Fílìks beè ié ẹ̀b dẽe sĩ́ kọ Pọ́ọ̀l é neèe sìgà kpègè. Boo bée vó, à é olòó tṍè tṍó kolìèe vaá zọ̀èe loá bel. 27Tṍó e bàà gbáá ni tení Pọ́kyọ̀s Fẹ́stọ̀s beè gboó nyaaa ló Fílìks vaá dú nen e a gé bẹl Judíà. Boo bée kọ Fílìks géè gbĩ́ gè naa nu e a é léémá pá Júùa, a beè gboó sọ̀ bá Pọ́ọ̀l gbẹẹ tọ kpọ́gọ́lọ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\