TÓM 25

1Taa dee téní ló dee e Fẹ́stọ̀s beè íná Judíà, à gboó aa Sizaríà sí Jerúsàlẹ̀m. 2Gbò togó vààla gyọ́ọ nè gbò tule pá Júù beè lógági bel ló Pọ́ọ̀l nèe gbẹa kĩé. Ba beè bàn Fẹ́stọ̀s 3kọ á nveenìe bá neèva, vaá naa ní e Pọ́ọ̀l é aa Sizaríà dú Jerúsàlẹ̀m, boo bée kọ ba beè noo kọ bà é fẹ́èe gbẹa èèlè. 4Fẹ́stọ̀s beè aalá nèva kọ, “Pọ́ọ̀l di tọ kpọ́gọ́lọ́ Sizaríà, vaá gbálà ńkem dee nda é òòà kẽ má sĩ́ kĩé. 5Bọọ gbò tule á zọ̀ nda gbá tọ sí Sizaríà, vaá be à íe pọ́lọ́ e gbálàa beè sì, bà lómáe bel ló.” 6Fẹ́stọ̀s beè kpáá tú bé e a é dú dõòna kà aatáá à bè òb dee tõ̀òma boná lóva be sĩ́ à kálá àà kil Sizaríà. Dee e a bẽene dee e a è òòà kẽ kil Sizaríà, a beè gboó bã boo a kpò té bèèla bel, vaá à gboó lẹ̀ẹ̀là gbò bé kọ bà á tú Pọ́ọ̀l domá. 7Tṍó e Pọ́ọ̀l ni dú, pá Júù e ba è aa Jerúsàlẹ̀m dùa beè gboó kpẽá beeáé ló vaá dàlà togó lóe gbele tõ̀ò agẹ bá pọ́lọ́ bel ló, sõò bà náa è láá naa tẹlẹ bàlà kẽ kọ gbò bel e bà lóè lóá dú kà kà. 8Sõò Pọ́ọ̀l ló bel kpènà a bá kọ, “M̀ gáà dọ̀ tọ́ọ̀ kà Log pá Júù à bè ge kyọ̀gàlà boo be Tọ Káí à bè ge naa Méné Róm̀ kyọ̀.” 9Sõò Fẹ́stọ̀s beè gbĩ́ gè naa nu e pá Júù é leelàe. Boo bée vó, a beè gboó bĩina Pọ́ọ̀l kọ, “É kọ à é léémáni gè kọ ḿ túni kilma Jerúsàlẹ̀m gé beelani belí ló gbẹá kĩé?” 10Pọ́ọ̀l à aalá nèe kọ: “Tọ bèèla bel e Méné Róm̀ beè sẹlẹ ní e m di éláí. Kĩí ní e a lèlà kọ bà á beelám̄ bel ló gbẹa é. M̀ gáà si tọ́ọ̀ kà pọ́lọ́ pá Júù dì belí bé e olo palà ge nyimá naa. 11Be m beè dọ̀ log vaá naa nu e a bọ́ ló gè kọ bà á fẹ́m̄, ním̄ gá è bàn kọ bà á gá fẹ́m̄. Sõò be bel e bà gé lóm̄ ló náa dú kà kà, tọ́ọ̀ nen náa é láá túm̄ nvèèva bá. M̀ zálì kpá ló belí má Méné Róm̀.” 12Tṍó e Fẹ́stọ̀s ni zọ gbò e bà ólò nèe dùùlà bá deè tṍ lóá bel lọ̀l, a beè gboó aalá nè Pọ́ọ̀l kọ, “Ò zálì kpá ló o bel má Méné Róm̀. Vóá à naa, bà é túni máe.” 13Sìgà dee téní vaá Méné e a bée kọlà Agrípà nè a vígà pá bia e a kọlà Banís beè gboó dú bon Sizaríà gé kãa Fẹ́stọ̀s vaá kànàe mon kọ à dú. 14Tṍó e bà ni tõo kĩé kà tõ̀ò dee, Fẹ́stọ̀s beè gboó noo tẽ́ nu e a kil ló bel Pọ́ọ̀la nèe kọ: “À íe ene kà gbálà e Fílìks beè gbẹẹ tọ kpọ́gọ́lọ́ e a di boní, 15vaá tṍó e m beè sí Jerúsàlẹ̀ma, gbò togó vààla gyọ́ọ pá Júù nè ba gbò kà nen beè lóe bel ló vaá bànim̄ kọ ḿ bẽgèe bel. 16“Sõò nda è aalá nèva kọ beele pá Róm̀ née ólò bẽge bel nen e ba è lóe bel ló, e bè à gáà zẹẹ elá kè sĩ́ gbò e bà lóe bel lóá vaá ló bel kpènà a bá nyòòmà bel e bà lóé lóá. 17Tṍó e bà íná kĩí, ním̄ pee tọ́ọ̀ kà tṍó, sõò m̀ gbalẹ̀ boo zila dee e a bẽene dee e ba è íná kĩí kolí belá nvee kẽ, vaá lẹ̀ẹ̀là tóm kọ bà á tú Pọ́ọ̀l domá. 18Pá a gbò ọ́b beè dọ èla lóe bel ló, sõò bà náa è lóe bel ló kọ à náa tọ́ọ̀ kà pọ́lọ́ e nda géè ẹ̀bmà dẽe kọ bà é kọ́ à náa. 19Tãa vó, áá nu e bà náá beè ge zọ̀e tala boo sĩ́ deè e baala ólò tãàmà ló ba Bàrì nè boo ene kà gbálà e a beè ù, e a bée kọlà Jíìzọ̀s, sõò Pọ́ọ̀l kọ́ à di dùm. 20Ním̄ beè gboó nyimá bé e m gá kpó tẽ́ belá naa. Boo bée vó, m beè gboó bĩiná Pọ́ọ̀l be à é léémáe gè kọ bà á tú belá kilma Jerúsàlẹ̀m gé beelá. 21Sõò Pọ́ọ̀l zálí kpá ló a bel má Méné Róm̀. A beè bàn kọ bà á sọèe bá gbẹẹlie tọ kpọ́gọ́lọ́ dọ̀mà tṍó e Méné Róm̀ é bãe m a bel. Vóá à naa, m beè gboó kọ bà á sọ̀e bá gbẹẹ tọ kpọ́gọ́lọ́ dọ̀mà tṍó e m é láá lẹ̀ẹ̀làe má Méné Róm̀.” 22Agrípà beè gboó kọ́ nè Fẹ́stọ̀s kọ, “À é léémá nda gè dã́ bel gã́ gbálài.” Fẹ́stọ̀s à aalá nèe kọ, “Ò é dã́e gã́ sṍóe.” 23Dee e a bẽene, Agrípà nè Banís beè gboó dù vaá bà gboó sẹlẹ gbele bìlà bilá nèva. Gbò nen togó gbò bé bii ló gbò gbálà e ka dìva ló m boná nè Agrípà nè Banís beè gboó bã m pọ̀b tọá. Fẹ́stọ̀s à gboó lẹ̀ẹ̀là gbò bé kọ bà á gé tú Pọ́ọ̀l domá, vaá bà gboó túe domá. 24Fẹ́stọ̀s beè gboó kọ, “Méné Agrípà nè dénè bọ̀ì e o dii kĩí: Ò monii gbálài, e dénè pá Júù e bà di Jerúsàlẹ̀m nè boní beè faalá a kpẹa mám̄i. Ba beè vulígi kpã́ kọ: ʽFẹ́e!’ 25Sõò nda ním̄ mon tọ́ọ̀ nu e a náa kọ á bọ́ ló gè kọ ḿ beelá ú nèe. Vaá tã́gíní bé e ẹlẹ ni zálí kpá ló a bel má Méné Róm̀a, m noo gè lẹ̀ẹ̀làe máe. 26Sõò ním̄ nyímà kà lèlà nu e m é émí biié ló kọ à náa vaá lẹ̀ẹ̀là má Méné Róm̀. Vóá à naa, m̀ túe domá kĩí kè sĩ́ boolo--èlmà tõ̀ò olo, e Méné Agrípà--kọ bé, tṍó e o é bĩináe bel lọ̀l, m̀ láá ié nu e m é émí. 27Boo bée kọ à tõom̄ ló belí kọ náa lelà gè kọ ḿ lẹ̀ẹ̀là nen kpọ́gọ́lọ́ ààmà má Méné Róm̀, e bè ním̄ í bá ló kà lèlà sĩ́ pọ́lọ́ e bà kọ́ à sí.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\