TÓM 26

1Agrípà beè kọ́ nè Pọ́ọ̀l kọ, “M̀ nèni deè kọ́ ó ló o bel.” Pọ́ọ̀l beè gboó nììnà báe vaá ló bel kpènà a bá kọ: 2“Méné Agrípà, m̀ tú kọ m̀ íè léé sĩ́ kọ m̀ gé elání kè sĩ́ nieí vaá ló bel kpènà nà bá kilma ló dénè bel e pá Júù lóm̄ ló. 3À palà ge dú kà kà naa vó boo bée kọ olo palà ge nyimá dénè nàà nu kunu kẽ pá Júù nè gbò nu e bà ólò tala boo. Boo bée vó, m̀ bànni kọ ó ì̃ìmà vaá pãaném̄ tṍ ló. 4“Dénè pá Júù nyímá bé e nda ólò tõo dùm naa lọl tã́gíní bé e m beè di pá nvín. Bà nyímá lọl dààmà togó bé e m beè zẹ́ẹ́ tõo zẹ̀ẹ̀ pá beéle bon nè m Jerúsàlẹ̀m naa. 5Bà a nyímám̄ ló dú kpã́á dee, vaá be a beè dú ba bùlà bà gá è láá elá nen di tõ̀ò kọ lọl tã́gíní dààmà togó nda è dṹùnà pá Fárèsì e bà dú gbò e bà ólò fã̀ beele Bàrì m sĩ́ deè e a palà ge agẹ bá èl kọ̀láá gbò e a dì. 6Vaá kátogóí bà túm̄ ele kĩí e bà é béélám̄ bel ló boo bée kọ m̀ íè ból dẽe sĩ́ m zigà nu e Bàrì beè zigà nè bẹẹ gbò nómá tẹ̀a. 7Lèlà ból dẽe sĩ́í ní e dénè bẹ̀ì e e aa òb nè bàà tẽ́ gã Ízràẹ̀l di boo vaá olòó palà ge tãàgà ló Bàrì ẹ́ẹ́ elà nè bílá dee é. Vaá boo bée ból dẽe sĩ́ e m íèi ní e pá Júù nyoone lóm̄ bel ló, e Méné, é. 8Éé ní e a kọ́ á tavàlà ló boolo gè zìgà kọ Bàrì ólò kẽee gbò e ba beè ù lọl kè mà ú é? 9“Nda beè iena gé bùlà kọ à dú bíi kọ ḿ bé gbò e bà nyoone nvée Jíìzọ̀s, nen Názàrẹ̀t. 10Níá kà lèlà nu e nda beè naa gbẹa Jerúsàlẹ̀m é. Gbò togó vààla gyọ́ọ beè nèm̄ kói gè kọ ḿ siimá gbò nvín Bàrì nveè kpọ́gọ́lọ́, vaá m beè olòó nvèè sãa tẽ́ kọ bà á beelá ú nèva. 11Gã́ bug tṍó nda beè olòó bãgagi m tọ Bàrì pá Júù vaá nèva kpọ̀ té, vaá gbĩ́ gè naa ní e bà é amà sàn ba zigà bel. Nda beè palà ge bã̀ sṹg nyòòmàva, naa ní e kà bè dõòna bon nda beè olòó sì gé biigèva ló. 12“Vóí ní e a è naa vaá gbò togó vààla gyọ́ọ à nèm̄ kói vaá lẹ̀ẹ̀làm̄ simá Damáskọ̀s e. 13M beè di boo èèlè boo lèlà nàànì, e Méné e ka di ló, vaá m̀ gboó mòn ẹ́ẹ́ dee e a mo èl nàànì, e a aa káála vaá mò beeá ló gbò e bà géè zọ̀m̄ gbá tọ nè m̀m̀. 14Dénè bẹ̀ì beè dọ kunu kẽ, vaá nda beè gboó dã́ mon e a kọ́ nèm̄ m dém bel pá Híbrù kọ, ʽSọ́ọ̀l! Sọ́ọ̀l! Éé ní e a kọ́ ó biigèm̄ ló é? Ò gé nvèèà kom ló o bá belí ból e a kon bĩ́ó dọ̀ a tẹ̀ íe.’ 15“Nda beè gboó bĩiná kọ, ʽOlo mée, e Dõò, é?’ “Vaá Dõò à aalá nèm̄ kọ, ʽNda Jíìzọ̀s, nen e o gé bíìgè lóá. 16Sõò aa boo elá èla. Mè nu e nda beè nyoone sìlàni ló ge sàni kọ ó dú nen e o é sí tóm nè nda nè ge kọ ó elá nen di tõ̀ò nèm̄ kè sĩ́ gbò nen kilma ló nu e o monìì nè nu e m é beè zogèni deè sĩ́. 17M̀ é kumàni lọl bá pá Júù nè gbò e bè níì pá Júù nì e m é lẹẹlàni mávaá. 18Ò é naa kọ bà á mòn nu vaá aa m kùkùù gín bã m ẹ́ẹ́ dee nè ge kọ bà á aa kè bá lẹ̀ẹ̀là bel Sétàn bã kè bá lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì, naa ní e bà é dẹlẹ́m̄ nyíe boo kọ bé Bàrì ia ló ba pọ́lọ́ nèva vaá naa kọ bà á ié kĩ e bà é tõo zẹ̀ẹ̀ gbò e Bàrì beè sà.’ 19“Vaá vóá à naa, e Méné Agrípà, ním̄ beè gboó lọl togó kẽ nu e Bàrì zógèm̄ m kùùà dẽeá. 20M beè dàlà togó vee Lé Kpẹa aa Damáskọ̀s dọ Jerúsàlẹ̀m, bééá tení ló zivè kà kpá dó pá Júù nè zẹ̀ẹ̀ gbò e bè níì pá Júù nì, kọ bà á ọ́gá ló ba pọ́lọ́ vaá kììà kẽ nyoone nvée Bàrì, vaá lávi láb e a é zogè kọ bà ọ́gá. 21Vóá ní e a è náa kọ pá Júù á siím̄ gbẹa boo be Tọ Káí vaá gbĩ́ gè fẹ́m̄ é. 22Sõò Bàrì dì e a gé nvèè bá nèm̄ dọ̀ nieí. Vóá à naa, m̀ di elá kĩí gè sí nen di tõ̀ò e a kilíé ló nè kọ̀láá nen. Kà lèlà nu e gbò kọ́ bùlà Bàrì nè Mózìs beè kọ à é nááá ní e nda gé kọ́ é-- 23kọ Méné e Bàrì Sa é íè ge mòn tãàgà vaá dú túá nen e a é kẽ̀èà aa ke mà ú, vaá tú ẹ́ẹ́ dee dùùà zogè pá Júù nè gbò e bè níì pá Júù nì.” 24Boo tṍó e Pọ́ọ̀l dì e a gé ló bel kpènà a bá naaíá, Fẹ́stọ̀s beè gboó vulí kpã́ kólíe kọ, “Pọ́ọ̀l! Dáa dìni dẽe! Gbele bá kpóó nò kpá a bọeni dáa!” 25Pọ́ọ̀l à aalá nèe kọ: “Fẹ́stọ̀s, Méné e ka di ló! Dáa á gém̄ dẽe! M̀ gé ló kà kà bel e nyima di m. 26Lóm̄ palà ge taaá ló gè ló bel nè Ménéí, boo bée kọ à nyímà nu e a kil ló dénè gbò nuí. M̀ nyímà kọ tọ́ọ̀ kà gbò nuí náa táé dẽe, boo bée kọ a beè náá bàlà kẽ. 27Méné Agrípà, é kọ olo zigà ló nòòmà nu Gbò Kọ́ Bùlà Bàrì? Nda nyimà kọ ò zigà ló!” 28Agrípà beè gboó aalá nè Pọ́ọ̀l kọ, “Ò bùlà kọ ò é láá kiilàèm̄ naamàè nen Kráìst kóló kátogóí?” 29Pọ́ọ̀l è aalá nèe kọ, “À bè kóló kátogóí à bè tṍó tení ló, m̀ tãàga ló Bàrì kọ olo nè dénè nen e a gé gbaním̄ tṍ ló nieí á dì belí bé e nda dì naaí--daalá lọl ló gè di kè bá díí kpọ́gọ́lọ́ belí bé e m dì naaí.” 30Agrípà nè Fẹ́stọ̀s nè Banís bii ló dénè gbò e ba è di kĩé beè gboó aa boo àà, 31vaá tṍó e bà ni aa pọ̀b tọá dọ dẹi, ba beè gboó kọ́ nè ene kọ, “Gbálàa náa náa tọ́ọ̀ kà pọ́lọ́ e a bọ́ ló gè kọ bà á fẹ́e à bè ge nvèèe kpọ́gọ́lọ́.” 32Agrípà beè gboó kọ́ nè Fẹ́stọ̀s kọ, “Be níì kọ gbálàa beè zálí kpá ló a bel má Méné Róm̀ nì, nda gá è kọ ó lọlíe kpọ́gọ́lọ́.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\