TÓM 27

1Tṍó e ba ni bílá ló lọ̀l kọ bà á túi nvee m mìàló tãàmà Ítàlì, ba beè gboó tú Pọ́ọ̀l nè sìgà dõòna gbò e ba è di tọ kpọ́gọ́lọ́ nvee bá Júlìọ̀s, e a beè di togó vòò tub gbò bé pá Róm̀ e bà kolíva “Gbò Bé Méné Róm̀.” 2E beè gboó bã m ene kà mìàló e a aa bon Adramítìàm e a é gé tãanè gbò nu múú e a di bálá sĩ́ Ésìà, vaá àà. Aristákọ̀s, e a dú bon Tẹsalọnáíkà e a di bálá sĩ́ Masẹdónìà, beè dìí ló. 3Tṍó e dee ni zilà, e è gboó íná Sáídọ̀n. Júlìọ̀s beè tú sàn nyíe faamá Pọ́ọ̀l, vaá gboó nèe èèlè kọ á gé mòn pá a kóò e bà di kĩé kọ bé bà née nu e a dúe bíí ló. 4E beè gboó aa kĩé àà, sõò boo bée kọ è géè bé togó ló fọ́ọ́lọ́á, e beè gboó ọlẹ̀ ló kpò Sáíprọ̀s. 5E beè gboó fùl tení kà sĩ́ Pene Silésìà nè Pamfélìà gé kọ̀ọ̀la kẽ bon Máírà e a di bálá sĩ́ Lésìà. 6Nen togó gbò béá beè mòn ene kà mìàló gbẹa kĩé e a gé aa Alẹkzándrìà tãanè Ítàlì. À gboó tú beele nvee m níé. 7Kà gã́ bug dee e faàa beè gbọọlẹ̀ ló kyãàmài, a beè palà ge tavàlài ló kọ bé e kálá láá íná bon Nídọ̀s. Fọ́ọ́lọ́ náa è zìgà kọ é láá kpee sĩ́ kĩ e géè tãanè. Vóá à naa, e beè gboó ọlẹ̀ ló kpò Kríìt, tení kĩ e bà kolíe Salmónì. 8E beè kil sĩ́ gè ọlẹ̀ ló kpò Kríìt àà, vaá a beè palà ge tavàlài ló kọ bé è kálá láá íná kĩ e bà kolíe Lé Ke Tõ̀ò Kọ̀ọ̀la Mìàló, e a di ku ló bon Lasíà. 9Kà gã́ bug tṍó beè pèi ló gbẹa kĩé dọ̀ tṍó e kyẽè sĩ́ pene dàlà togó dú gẹẹ gẹẹ ló. È di kĩé zelí tṍó e pá Júù ólò naa Vààla Gyọ́ọ ge Bàn Ia ló Pọ́lọ́ Lọl Bá Bàrì. Vóá à naa, Pọ́ọ̀l beè gboó nèva dùùlà bá deè tṍ kọ, 10“Pá vígà, m̀ monì kọ bẹẹ kyẽ̀è lọl kĩí ààmà é dú gẹẹ gẹẹ ló. Faài nè gyọ́ e a di m é dii múú, vaá bãànà bẹẹ dùm é dinà gé bá àà zib bã́.” 11Sõò tãá e nen togó gbò béá gban tṍ ló nu e Pọ́ọ̀l gé kọ́, a beè gbàn tṍ ló nu e tẹ̀ íè faàa nè nen e a gé ọ́vi kọ́. 12Gã́ bug gbòa beè nvèè sãa kúm gè kọ bà á aalìe kĩé vaá ful peneá gbĩ́ gè ínàe Fínèks kọ bé, be à válí, bà élàe kĩé, boo bée kọ kĩ e ba è kọ̀ọ̀la mìàlóá níì beè lé ke tõ̀ò ge tõo tṍó tọ́ọ nì. Fínèks, níá kĩ e bà ólò kọ̀ọ̀la mìàló e a di Kríìt. À kiilà sĩ́ kpee deè sĩ́ nè deè nvée bàlà boo kĩ e nàànì ólò dọ̀. 13Gbọọ gbọọ bá fọ́ọ́lọ́ beè gboó dàlà togó ùlà aa deè nvée bàlà boo, vaá gbòa beè ie bùlà kọ bà é láá naanìè dì belí bé e ba è noonìè naa. Vóá à naa, ba beè gboó tàb lòmà tẹlẹ m faàa vaá ọví ọlẹ̀ ló kpò Kríìt. 14Sõò gbele tõ̀ò tṍó náa tení, gbele bá kpóó fọ́ọ́lọ́--e bà ólò kólíe “Ìlì Sẽ́ e a aa kĩ e Nàànì ólò Baa àà Deè Sĩ́ Bàlà Boo” --beè gboó ùlà aa boo kpò 15vaá tùlà faàa. A beè tavàlà ge láá bé kpóó ló fọ́ọ́lọ́á. Boo bée vó, e beè gboó sọ̀ bá faàa gbẹẹ bá fọ́ọ́lọ́á kọ á dàlài. 16Tṍó e e ni tení íná deè nvée boo kpò e múú beeá tení ló e a kọ̀là Káùdà, a beè gboó kpèga deè fọ́ọ́lọ́á. A beè dú tóm kpóó nèi tṍóá, kọ bé è kálá láá tìb té ló ńkem faà sĩ́ múú e a è di ló mìàlóá, naa ní e bè náa è baalà. 17Ba beè gboó dàlà ńkem faà sĩ́ múúá nvee boo mìàlóá. Ba beè gboó tú díí lùlmà mìàlóá àgẹ̀lẹ̀. Pọ̀ beè siíva kọ mè mìàlóá é kọ̀ọ̀a boo sãa e a aa boo kpò Lébìà bã peneá. Vóá à naa, ba beè gboó taalá válà vaá sọ̀ bá faàa gbẹẹ bá fọ́ọ́lọ́á kọ á gbalẹ̀. 18Ló fọ́ọ́lọ́á náa è ọọ. Vóá à naa, tṍó e dee ni zilà ba beè gboó dàlà togó dì sìgà nu lọl m mìàlóá èa múú, 19vaá dee e a nyoone, bà tóvi sìgà gbò nu e a dú ló mìàlóá tẹlẹ múú. 20M gã́ bug dee née beè láá mòn nàànì à bè gyã́à káála, vaá fọ́ọ́lọ́á beè dì e a gé kil sĩ́ gè tãagéi, naa ní e bè née nyímáná kọ è é dùùàe. 21Tṍó e gbòa ni tõo gã́ bug dee e bà gáà dé gyã́á, Pọ́ọ̀l beè gboó elá èla zẹ̀ẹ̀va vaá kọ: “Pá vígà, be o beè gbanim̄i tṍ ló vaá ò elai Kríìt, nu e a kyọ̀ai lóí náa gá è kyọ̀a vaá pè. 22Náa kal ló bée kọ vó, m̀ gé bànii kátogóí kọ ó iei agẹ nyíe! Tọ́ọ̀ bọ̀ì nóo é pei, áá faài ní e a é pe é. 23M̀ nyímà naa vó, boo bée kọ bílá deeá nyómá tóm Bàrì e a ié nda, e nda ólò fã̀e, beè dúm̄ ló 24vaá kọ́ nèm̄ kọ, ʽPọ̀ á gá siíni, e Pọ́ọ̀l! Ò é íè ge elá kè sĩ́ Méné Róm̀. Vaá sàn nyíe e Bàrì ieni ló é náa kọ dénè gbò e bà di m faài lóni á dùùà.’ 25Vóá à naa, e pá vígà, iei agẹ nyíe, boo bée kọ nda dẹlẹ nyíe boo Bàrì kọ à é nááá dì belí bé e a è kọ́ nèm̄ naa. 26Sõò fọ́ọ́lọ́í é íè ge gbalẹ̀í kọ̀ọ̀la boo ene kà kunu kẽ m peneí.” 27Bé e a láá dú taa tóm dáá bílá dee dee e a égè òb nè ténì dee e fọ́ọ́lọ́á beè dàlà togó gè ùlà, fọ́ọ́lọ́á géè ùlài ló vaá dàlà mìàlóá kyãàmà boo Pene Mẹditerénìàn. Gbò e bà ólò sí tóm boo faàa beè gboó ié bùlà kọ e é gé íná kĩ e kunu kẽ dì. 28Vóá à naa, ba è gboó tú nyèè nu lul ló díí tẹlẹ peneá gé dòmà kè tẽ́, vaá mòn kọ à tú zivè beg díí lọa bá. Bà ọví ńkem íná deè sĩ́, bà kpáá dòna gé vaá bà mòn kọ, be ò tú dííá dõ̀òmà ténì ke tõ̀ò, mè ene kè tõ̀ò beè gbẹá bàlà kẽ. 29Pọ̀ beè siíva kọ faàa é kọ̀ọ̀à boo dem. Vóá à naa, ba è gboó tú ténì kà lòmà e a è di nvée faàa tẹlẹ múú vaá tãàgà ló Bàrì kọ dee á vàlẹ̀ bá zìlà. 30Gbò e bà ólò sí tóm boo faàa beè gbĩ́ gè téá aa m. Bà gboó dàlà ńkem faà sĩ́ múú e a è di booá tẹlẹ múú vaá sẹlẹ ló belí bé e bà é gé túè sìgà lòmà e a è di nu bĩ́ó faàa tẹlẹ múú. 31Sõò Pọ́ọ̀l beè kọ́ nè gbò béá nè ba nen togóá kọ, “Be gbò e bà ólò sí tóm boo faài náa tõo boo, ò gé pei.” 32Vóá à naa, gbò béá beè gboó fùl díí e ba è lul ló ńkem faàa lọl ló vaá sọ̀ bá kọ á gbálá àà. 33Tṍó e dee é gé zìlà, Pọ́ọ̀l beè gboó nèva agẹ nyíe kọ bà á dé gyã́á, kọ, “Nieí nè òb nè ténì dee e o ni gbẹai sĩ́ múú vaá ò gáà dei tọ́ọ̀ nu. 34Vóá à naa, nda gé kọ́ ó íei agẹ nyíe vaá ò déi nu. À dú bíi kọ ó déi nu kọ bé ò dii dùm. Tọ́ọ̀ kà nu náa é lẹ̀ẹ̀ài ló, bãànà ene pa gyáa e a dìí ból náa é pe.” 35Tṍó e Pọ́ọ̀l ni ló belá lọ̀l, a beè gboó tú fétúlú vaá eláva kè sĩ́ tãàgà ló Bàrì boo, à gboó baa vaá dàlà togó dè. 36Dénè ọ̀và beè gboó nèà agẹ nyíe ba bá, vaá gboó déna gé nu. 37Dénè bẹ̀ì e e è di m mìàlóá beè gbá toolá òb nè taa tub nè òb nè ọ̀ọ̀lẹ̀ (276). 38Tṍó e kọ̀láá nen ni dé gyã́á e a gbõomae ló lọ̀l, ba è gboó toví dénè bẹ̀lẹ̀ kpá kyàlà e a è di boo faàa èa múú kọ bé à válí. 39Tṍó e dee ni zilà, gbò e bà ólò sí tóm boo faàa náa è nyimá boo kpò kĩá, sõò ba è mòn ene kà báà e a di gã́ sãa. Bà gboó noo kọ, be à válí, bà é ọ́vìè faàa kọọlàe kù gã́ sãaá. 40Vóá à naa, bà gboó fùlgì lòmàa lọl ló faàa tẹlẹ pene, vaá t̃ẽ̀ènè tṍóá, tááláná gé díí lọl ló gbò loò tõ̀ò tẽ́ faàa. Bà gboó nvèè válà boo faàa kọ bé fọ́ọ́lọ́á kyãàmà faàa kilma gã́ sãaá. 41Sõò faàa beè kọ̀ọ̀à boo sãa e a di kè tẽ́ peneá vaá gbẹa gbàà, naa ní e bè náa è láá kyãànà, vaá bá kpóó págà múúá à baagi deè nvée faàa naamá báà báà. 42Gbò béá beè noo kọ bà é fẹ́è dénè gbò kpọ́gọ́lọ́ e ba è di m faàa, kọ bé bà náa zọb múúá dọ boo kpò vaá teá dọ ól. 43Sõò nen togó gbò béá beè gbĩ́ gè dùùlà Pọ́ọ̀l. Boo bée vó, a è gboó kpègva kọ bà á gá naa vó. A beè lẹ̀ẹ̀là kọ̀láá gbò e bà ólò láá zọb múú kọ bà á zẹ́ẹ́ pẹ́ẹ́ aa m faàa dọ múú vaá zọvi dọ boo kpò. 44À kọ gbò e bà náa ólò láá zọb múú á bììàva nvée vaá bã̀ boo báà té e a ólò di m faàa nè boo sìgà báà e a dú ló faàa. Vóá bé e dénè bẹ̀ì beè tení naa íná boo kpò vaá tọ́ọ̀ bẹ̀ì née peè e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\