TÓM 28

1Tṍó e e íná boo kpò boo fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló, ní e e gboó gbĩ́ mòn kọ boo kpò e múú bééá tení lóá kọlà Mọ́ltà e. 2Gbò nvín sãa boná beè palà ge túi boo lé bá. Ba beè kpá sã́ vaá kolíi kọ é gé zìvà, boo bée kọ boo beè dọọ vaá tọ́ọ beè dì. 3Pọ́ọ̀l beè gboó õá bọ́b kã́áni, vaá boo tṍó e a gé nvee dẽe sã́á, duuvè e a dú ló sã́á beè gboó kòn ene kà naanà lọl gbàà kã́ániá, naa ní e a pìgàe ló bá. 4Tṍó e gbò nvín sãa boná ni mon naanàa e a di kẹlà ló bá Pọ́ọ̀l, bà gboó kọ́ nè ene kọ, “Gbálài íè ge dú nen tã́a. Náa kal ló bée kọ a è dùùà aa pene, sõò bẹẹ ńbàlì e a ólò kpẽ́ pọ́lọ́ náa é sọe bá kọ á di dùm.” 5Sõò Pọ́ọ̀l beè zìgè naanàa lọa ló báe tẹlẹ dáà sã́á vaá náa è nvèèe tọ́ọ̀ kà kom ló. 6Bà géè ẹ̀bmà dẽe kọ báe é be à bè kọ à é bú ló tooá dọ̀ ù. Sõò tṍó e kà zivè beg dẽe tṍó ni tení vaá bà náa mon tọ́ọ̀ kà zọ̀là nu e a naáe ló, bà gboó nyááná bùlà òòà kẽ kọ, “Ẹ̀ẹ̀ nyómá!” 7Páblìọ̀s, e a dú méné boo kpò e múú bééá tení lóá beè ie sìgà kunu kẽ ku ló kĩ e nuá beè nááá ló Pọ́ọ̀l gbẹáá. Páblìọ̀s beè túi boo kà lé bá vaá taa dee e a è fáámái kyáà. 8Tẹ̀ Páblìọ̀s beè di mà kẽ tọ, e a beè di kè bá zọ̀ ló sì sã́ nè kólá gbàà. Pọ́ọ̀l beè gboó síé ló a tọ vaá dẹlẹe bá ból, tãàgàe ló Bàrì boo. Kpá lóe à gboó valí. 9Tṍó e vó ni nááá lọ̀l, kọ̀láá gbò zọ̀ ló e bà di boná beè gboó dú ló Pọ́ọ̀l, vaá à gboó bóva. 10Ba beè dõo kà tõ̀ò nu nèi, vaá tṍó e e gé àà, bà nèi kọ̀láá kà nu e a dúi bíí ló boo kyẽ̀èa. 11E beè tõo kĩé taa ẽ́, be sĩ́ è kálá àà. E beè bã m ene kà mìàló e bà kólíe “Bàà Nvín Kà Ńbàlì,” e a dú bálá sĩ́ Alẹkzándrìà. Pá faài beè zẹ́ẹ́ tõo bon e múú bééá tení lóá zẹ̀ẹ̀ tṍó múú booá. 12È íná bon Séràkyùz vaá tõo kĩé taa dee. 13È aa kĩé vaá kil bon Rẹ́gìàm. Dee e a nyoone, fọ́ọ́lọ́ beè gboó ùlà aa deè nvée bàlà boo, vaá ní e a égè bàà dee e e ni aa Rẹ́gìàm, è gboó íná Putiólì. 14E beè mòn sìgà gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s e bà di boná. Bà bànii kọ é tõonìèva ló àlàbà dee. Vóá bé e e beè tení naa vaá íná Róm̀ é. 15Gbò vígà m Kráìst e bà di Róm̀ beè dã́ kọ e gé dú vaá bà gboó dú kà kpã́á bon e a kọ̀là Ki Ápìọ̀s nè bon e a kọ̀là Taa kà Tọ Gbò Kyáà gé zọ̀i nyòònà. Nyíe beè bã gbàà Pọ́ọ̀l tṍó e a monva vaá à gboó õá Bàrì zaa. 16Tṍó e e ínà Róm̀, ba beè aa ló Pọ́ọ̀l kọ á tõo boo a ló m ene kà tọ, vaá tú ene nen bé e a é kue dẽe ló sẹlẹe ló. 17Tṍó e taa dee ni tení, Pọ́ọ̀l beè gboó lẹ̀ẹ̀là tóm kolmá dénè gbò tule pá Júù e bà di Róm̀ bõ̀ònè. Tṍó e bà ni bṍóná, à gboó kọ́ nèva kọ: “Pá nà vígà, náa kal ló bée kọ ním̄ beè sí tọ́ọ̀ kà pọ́lọ́ pá bẹẹ bon, à bè kọ m beè ló ene kà pọ́lọ́ bel kilma ló nàà nu kunu kẽ e bẹẹ gbò nómá tẹ̀ beè nóòmàiá, ba beè siím̄ nvee kpọ́gọ́lọ́ gbẹa Jerúsàlẹ̀m, vaá túm̄ lọa bá nè pá Róm̀. 18Tṍó e pá Róm̀ bĩinám̄ bel lọ̀l, ba beè gbĩ́ gè sọ̀m̄ bá, boo bée kọ bà náa è gbĩ́ mòn kọ m̀ síì tọ́ọ̀ kà pọ́lọ́ e a naa kọ á bọ́ ló kọ bà á fẹ́m̄. 19Sõò tṍó e pá Júù náa tòm kọ bà á sọ̀m̄ bá, a è gboó tã́ám̄ bá nvee m ge kọ ḿ zálí kpá ló belá má Méné Róm̀, níì ge kọ à íe pọ́lọ́ bel e m gbĩ́ ge ló kilma ló pá nà bon nì. 20Níá nu e a náa m̀ gbĩ́ gè mònii vaá ló bel nèi é. Boo bée kọ m̀ di kpọ́gọ́lọ́ kĩí boo bée nen e ból dẽe sĩ́ pá Ízràẹ̀l di boo.” 21Gbò tule pá Júù e bà di Róm̀a à kọ́ nèe kọ, “Pá Júù e a di Judíà gáà lẹ̀ẹ̀là tọ́ọ̀ kà kpá e a kilni ló mái, à bè kọ à ié ene kà bẹẹ vígà e a dú kĩé e a ni faalá ene kà kpẹa à bè ge kọ́ ene kà pọ́lọ́ bel e a kilni ló nèi. 22Sõò à é léémái gè dã́ ńlo bùlà, boo bée kọ beele nyímà kọ kọ̀láá ke tõ̀ò bà ólò ló pọ́lọ́ bel kilma ló gbò e olo dṹùnàvaá.” 23Vóá à naa, ba beè gboó zọ̀ Pọ́ọ̀l bilá ló dee e bà é zọe mònà, vaá tṍó e deeá ni lée, kà gã́ bug ọ̀và beè gboó dú ló Pọ́ọ̀l kĩ e a ólò tõoá. Dàlà togó lọl bòm dee tẹlẹ ló èlà, Pọ́ọ̀l beè baa tẽ́ kpẹa e a kil ló lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì nèva, vaá bugi lọl m Kpá Log Mózìs nè Kpá Gbò Kọ́ Bùlà Bàrì, vaá gbĩ́ gè naa kọ bà á nyimá kọ a dú kà kà kọ Jíìzọ̀s ní Méné e Bàrì Sa é. 24Sìgà ọ̀và beè zìgà kọ gbò bel e Pọ́ọ̀l lóá dú kà kà, sõò sìgà ọ̀và náa è zìgà. 25Bà náa beè kù̃ùnà mon tṍó e bà zààlà, boo tṍó e Pọ́ọ̀l beè kọ́ na kà belí nèva kọ: “Ẹ̀b bé e bel e Nyómá Káí beè ló tenmá gã́ nen kọ́ bùlà Bàrì e a kọlà Aizáíà nè bọọ gbò nómá tẹ̀a dú kà kà naa à! 26À kọ: ʽSì gé kọ́ nè gbòi kọ: Ò é palà ge pãanei tṍ, sõò nóo tavẹi; ò é palà ge ẹvii, sõò nóo monii, 27boo bée kọ nyíe gbòi agà, vaá bà ká deè tṍva vaá bii dẽeva. Be níì vó nì, dẽéva gá è mòn nu, tṍva gá è dã́ nu, nyíeva gá è tavẹ nu, vaá bà gá è kììà kẽ dúm̄ ló, vaá m gá è bóva.’ ” 28Pọ́ọ̀l beè tú a bel ínmá kùbmà tṍó e a kọ: “Nyimai naanii vó kọ mè Bàrì lẹẹlà a Lé Kpẹa e a kil ló a dùùà má gbò e bè níì pá Júù nì, vaá baala é ziga ló!” (( 29Tṍó e Pọ́ọ̀l kọ́ naa vóí lọ̀l, pá Júù beè gboó palà ge tala boo belá vaá zààlà.)) 30Pọ́ọ̀l beè tú bàà gbáá tõ̀òmà tọ kĩ e a è bàn vaá olòó kpẽ́ kpègè lóá, vaá a beè tú lé bá tumá kọ̀láá nen e a è dúe ló kĩé gé mònie. 31A beè lọ̀a pọ̀ ló vaá di pọ́ì ge vee Lé Kpẹa e a kil ló lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì nè kọ̀láá nen vaá nóòmàva nu e a kil ló Dõò Jíìzọ̀s Kráìst.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\