TÓM 3

1Ene dee, boo taa tóm fèèbe, tṍó e bà ólò tãàgà ló Bàrì, Pítà nè Jọ́ọ̀n géè sí boo be Tọ Káí. 2Ene kà gbálà e a è gbẹ́a kọ̀và lọl tã́gíní dee e a è mèà beè di ĩ́ì tẽ́ kpàn ene kà gbàn sĩ́ e bà kolíe “Kà Lé Gbàn Sĩ́” e a téní bã boo be Tọ Káíá. Bà ólò dàlàe sẹlẹ kpàn gbàn sĩ́á kọ̀láá deeí kọ á olòó bàn kpègè bá gbò e a ge téní kĩé bã boo be Tọ Káíá. 3Tṍó e a mon Pítà nè Jọ́ọ̀n e bà gé tení bã boo beá, a beè gboó bànva kọ, “Dõonii nu nem̄i.” 4Bà gboó gọ̀líé ló ẹ̀b vaá Pítà à gboó kọ́ nèe kọ, “Ẹ̀b beele!” 5A beè gboó ẹ̀bva vaá ié bùlà kọ à íe nu e bà é neèe. 6Pítà à gboó kpáá lóna gé bel nèe kọ, “Ním̄ íè tọ́ọ̀ kà kpègè, sõò nu e m íè ní e m é neni é: Boo bée Jíìzọ̀s Kráìst, nen Názàrẹ̀t, aa boo vaá ò kyãà!” 7À gboó siíe bá ló bá lè vaá dàlàe ele èla. T̃ẽ̀ènè tṍóá kà è gboó bãe m zivè kà kpóó tọ vaá aga ló, 8naa ní e a gboó pẹẹgi vaá dàlà togó kyãà beeá ló kĩé. À gboó zọ̀va bã boo be Tọ Káíá vaá kyãà pẹẹgi vaá lèèlà Bàrì. 9Gbò e ba è di boo be Tọ Káíá beè gboó mònie e a gé kyãà vaá lèèlà Bàrì, 10vaá boo tṍó e bà moníe vaá nyimáe ló kọ níá gbálà e a beè olòó ĩ́ì tẽ́ kpàn gbàn sĩ́ e a téní bã boo be Tọ Káíá vaá olòó bàn nuá, nu e a lẹẹàé lóí beè gboó palà ge bọọvá ló. 11Boo tṍó e gbálàa è di di élá ló Pítà nè Jọ́ọ̀n gbẹa ene kà ke kọ̀ọ̀lọ̀ e a di ló Tọ Káíá e bà kólíe “Ke Kọ̀ọ̀lọ̀ Sólomọ̀n,” dénè gbòa beè gboó kõ̀òà dù gé bṍónáva ló gbẹa kĩé vaá à gboó palà ge bọọvá ló. 12Tṍó e Pítà mon gbòa, à gboó bĩináva kọ: “Boolo, pá Ízràẹ̀l, éé ní e a kọ́ nuí á bọọí ló é, vaá éé ní e a kọ́ ó gọ̀lií ló ẹ̀vii é? Ò íèì bùlà kọ beéle kói à bè beéle lé lab dògò ní e a naa kọ gbálài á aa boo kyãà e? 13Bàrì Ébràhàm nè Áízèk nè Jékọ̀b, e a náámá Bàrì bẹẹ gbò nómá tẹ̀, à náa kọ a gyóòlo, Jíìzọ̀s, á tú ka. Sõò boolo beè teníé ló nveenii bá bọọ gbò nen togó, vaá ò amaié sàn gbẹa kè sĩ́ Páílẹ̀t bãànà boo tṍó e a è gbĩ́ gè sọ̀e bá kọ á kìl. 14O è amài sàn Jíìzọ̀s, nen e a di káí vaá à tõo lèlà, vaá bànii Páílẹ̀t kọ á sọ̀ bá nen e a fẹ́ nen, tãá e a sọ bá Jíìzọ̀s. 15O beè gboó fẹ́i nen e a ólò nè dùm gbò nen, sõò Bàrì kẽeée lọl ke mà ú, e beele beè mònmà dẽe. 16Kói e a dú ló bée Jíìzọ̀s ní e a náa kọ gbálà kọ̀và e o monììe vaá nyimaíe lóí á láá aa boo kyãà e. Ge kọ beele dẹlẹ̀ nyíe boo Jíìzọ̀s ní e a náa kọ gbálài á ié bóa, e dénè bọ̀ì monmàì dẽeí é. 17“Vaá kátogóí, e pá nà vígà, nda nyímà kọ nu e bọọ gbò tule nè bọ̀ì beè naanii Jíìzọ̀sa, mè nóo beè nyimai. 18Níí sĩ́ deè e Bàrì géè mmè mon bel e a beè kọ́ tenmá gã́ dénè gbò kọ́ bùlà Bàrì kpã́á gbááá, kọ Méné e Bàrì Sa é mon tãàgà. 19Boo bée vóá, ọgai ló bọọ pọ́lọ́ vaá ò kiiaí kẽ gé nyoonei nvée Bàrì, kọ bé a ia ló bọọ pọ́lọ́ nèi, 20vaá Dõò náa kọ ó ieí tṍó bò séi m bọọ nyómá, vaá lẹ̀ẹ̀là Jíìzọ̀s e a dú Méné e Bàrì Sa mái. 21Jíìzọ̀s é íè ge di káála dọ̀ tṍó e Bàrì é náa kọ kọ̀láá nu á dú ãa. Níá bé e Bàrì beè kọ́ naa tenmá gã́ gbò kọ́ bùlà Bàrì e ba di káí naa, tã́gíní kpã́á gbáá é. 22Boo bée kọ Mózìs beè kọ: ʽDõò, e a dú bọọ Bàrì, é lẹẹlà ene nen kọ́ bùlà Bàrì e a é belí nda mái. À é dú nen e a aa zẹ̀ẹ̀ boolo. Gbanííe tṍ ló vaá ò náanii kọ̀láá nu e a kọ́ nèi. 23Nen e bè náa náa nu e nen kọ́ bùlà Bàrìa kọ́ nèe, náa é di zẹ̀ẹ̀ gbò nvín Bàrì, vaá kyọa sĩ́ é dọe boo.’ 24“Vaá dénè na gbò kọ́ bùlà Bàrì e ba è dìa, lọl ló Sámùẹ̀l tẹlẹ ló dénè na gbò e ba è dúe nvéeá beè kọná gé gbò nu e a gé lẹẹà m gbò deeí. 25Boolo ní e o íèì gbò nu e Bàrì beè zìgà tenmá gã́ gbò kọ́ bùlà Bàrì nè zíl gbaa ló e Bàrì beè zílá nè bọọ gbò nómá tẹ̀, tṍó e a kọ́ nè Ébràhàm kọ: ʻM̀ é tã́ánè dee bá dénè gbò nen e a di boo kunu kẽí tení aá ló nen e a é mèà aa m o kúúlí.’ 26Vóá à naa, Bàrì beè sà vaá zẹẹ́ lẹ̀ẹ̀là a gyóòlo, Jíìzọ̀s, má boolo, kọ á tã́ánèi dee bá m ge kììlaí kẽ lọl ló bọọ pọ́lọ́.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\