TÓM 4

1Boo tṍó e Pítà nè Jọ́ọ̀n géè lo ló bel nè gbòa, gbò ((togó)) vààla gyọ́ọ nè nen togó gbò kù dẽe ló boo be Tọ Káíá nè sìgà pá Sádùsì beè gboó dùva ló. 2Sṹg beè bã̀va boo bée kọ pálàa gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlàa géè vee vaá nóòmànà gé gbòa kọ Jíìzọ̀s beè kẽ̀èà aa ke mà ú, e a naa kọ gbò e ba è ù é beè kẽ̀èànà gé aa ke mà ú. 3Boo bée vó, ba è gboó siíva vaá túva nvee tọ kpọ́gọ́lọ́ kọ bà á tõo kĩé dọ̀ tṍó e dee é zilà, boo bée kọ tṍóá beè dú ló èlà. 4Sõò gã́ bug gbò e ba è dã́ Lé Kpẹaá beè ziga ló, vaá gã́ bug gbò gbálà e ba è dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s à gboó bọọ dọ ló vaá toolá bé e a é láá dú òb nè bàà bóó nè òb tub (5,000) nen. 5Tṍó e dee ni zilà, gbò tule pá Júù nè gbò kà nen nè gbò nóòmà Log beè gboó bõoná Jerúsàlẹ̀m. 6Ba beè zọ̀ Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ, e a kọlà Ánàs, bii ló Káíàfàs nè Jọ́ọ̀n nè Alẹkzándà nè dõòna gbò e bà dúna gé kúúlí nen togó vààla gyọ́ọá gbá bõoná. 7Bà gboó kọ Pítà nè Jọ́ọ̀n á elàèvá kè sĩ́. Bà gboó bĩiná pálàa ọ̀và kọ, “Éé ní e o beè naamai kọ nen kọ̀vàa á láá aa boo kyãà e? Mó íb kói ní e o íèì e, à bè kọ bée mée ní e o beè naamai nuí é?” 8Nyómá Káí à gboó bã m Pítà vaá túe aamá nèva kọ, “Boolo, gbò tule pá Júù nè gbò kà nen, 9be ò gé bĩinai bel beele nieí kilma ló lé nu e e naa nè nen kọ̀vài nè bé e a náa à láá aa boo kyãà, 10be vó ò nyimai, vaá dénè bõ̀ònà pá Ízràẹ̀l á nyímáná gé, kọ gbálà e a di élá kè sĩ́ dénè bọ̀ì kĩí beè láá aa boo kyãà tení dú ló kói e a di m bée Jíìzọ̀s Kráìst, nen Názàrẹ̀t, e boolo beè kaíe kú té vaá Bàrì à kẽée lọl ke mà úá. 11Jíìzọ̀s ní e Kpá Káí gé ló bel kilma ló tṍó e a kọ: ʽKpò dem e boolo, gbò noo tọ, beè gbẹmà nvée ní e bà ooa kẽ nòòmà gá ból deè tọ é.’ 12Áá ẹlẹ ní e a é láá dùùlài é. Náa iéná dõòna nen e a kpáá dì e Bàrì beè nè m zivè kà bàlà booí kọ á dùùlai.” 13A beè palà ge bọọ ló gbò dóm bèèlaá tṍó e bà mon kọ Pítà nè Jọ́ọ̀n dú gbò kóló togó e bà náa beè nó tọ́ọ̀ kà kpá vaá bà láá palà ge ló bel àgà ló. Bà gboó kẽeà boo kọ ba beè olòó di nvée Jíìzọ̀s. 14Sõò bà náa è gboó láá ló tọ́ọ̀ bel boo bée kọ baala beè mònmà dẽe nen kọ̀và e a è aa boo kyãàa e a di élá ku kpàn Pítà nè Jọ́ọ̀n. 15Vóá à naa, bà gboó kọ́ nèva kọ bà á zẹ́ẹ́ aa tọ bèèla belá dọ dẹi. Vaá baala è gboó dàlà togó bílá ló, 16vaá bĩiá ene kọ: “Éé ní e è é náa Pítà nè Jọ́ọ̀n e? Kọ̀láá nen e a di Jerúsàlẹ̀m a nyímá kọ gbele zivè kà bá tóm dù̃ùnèi beè siá aa bá Pítà nè Jọ́ọ̀n, vaá beele née gé láá àmà sàn. 17Sõò m ge naa kọ kpẹaí á gá zààlànà iná tṍ gbò nen, naanii é nèva dùùlà bá deè tṍ kọ bà á gá kpáá tuná bée Jíìzọ̀s lomaná bel nè tọ́ọ̀ nen.” 18Boo bée vó, ba beè gboó kpáá kolíva nvee tọ vaá nèva log kọ: “Ó gá kpáá tuná bée Jíìzọ̀s lomanaí bel à bè ge noomanai nu tọ́ọ̀ nen tọ́ọ̀ dee.” 19Sõò Pítà nè Jọ́ọ̀n beè aalá nèva kọ, “Boolo zẹ́ẹ́ ẹvii gbàà ní e a lelà ge naa kè sĩ́ Bàrì--be ge gbàn tṍ ló nen à bè ge gbàn tṍ ló Bàrì. 20Boo bée kọ beele née é láá kùb ge ló nu e beele beè mònmà dẽe vaá dãmà tṍ.” 21Vóá à naa, gbò dóm bèèlaá beè gboó kpáá palà ge nèva agẹ bá log, vaá bà gboó sọ̀va bá. Bà náa beè mòn tọ́ọ̀ kà nu e bà láá élá boo vaá nèva kpọ̀ té, boo bée kọ dénè gbò nen géè lèèlà Bàrì ló tóm dù̃ùnè e a síáá. 22Gbálà kọ̀và e bá tóm dù̃ùnèi beè siá ló vaá à láá aa boo kyãàa beè toolá bàà tub gbáá nè sìgà. 23Bà gé sọ́va gé báá, Pítà nè Jọ́ọ̀n beè gboó òòà kẽ nyoone pá ba gbò, vaá noo tẽ́ nèva bé e gbò togó vààla gyọ́ọá nè gbò kà nen pá Júùa beè neèva log naa. 24Tṍó e ba ni dã́ naa vó, dénè ọ̀và beè gboó gbá tãàga ló Bàrì kọ: “Beéle Tẹ̀ Íe, olo ní e o beè naa káála nè kunu kẽ nè pene nè dénè nu e a di m é! 25O beè tú Nyómá Káí lomá bel tenmá gã́ bẹẹ nómá tẹ̀ Dévìd, e a dú o gyóòlo, tṍó e a beè kọ: ʽÉé ní e a kọ́ gbò e bè níì pá Júù nì á gãa gyãà e? Éé ní e a kọ́ gbò nen á noo nu e bè náa é ié togó é? 26Gbò méné bàlà boo beè kpenà ló bé, vaá gbò e bà gé bẹl à gbá bilá ló kọ ba é béè Dõò Bàrì nè a Méné e a Sa.’ 27À dú kà kà kọ Hẹ́rọ̀d nè Pọ́ntìọ̀s Páílẹ̀t bii ló gbò e bè níì pá Júù nì nè pá Ízràẹ̀l beè gbá nyòònà boní vaá bilá ló Jíìzọ̀s e a dú o gyóòlo e a di káí e olo è sàe naamá Méné. 28Dénè nu e olo beè noo lọ̀l tení dú ló o kói nè o bùlà ní e ba è gbá bilá ló é. 29Vaá kátogóí, e Dõò, ẹ̀b bé e bà ni síimài pọ̀ naa vaá ò néi taaà ló gè naa kọ é ló o mon bel. 30Naa kọ gbò nen á ié bóa vaá tóm dù̃ùnè á síá tení dú ló bée Jíìzọ̀s, e a dú o gyóòlo e a di káí.” 31Tṍó e bà ni tãàga ló Bàrì lọ̀l, kĩ e ba è di bṍónáá beè gboó zùgà. Nyómá Káí beè gboó bã̀vá m vaá bà gboó dàlà togó ié taaà ló gè ló mon bel Bàrì. 32Dénè gbò e bà dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s beè gbá ié t̃ẽ̀ènè bùlà nè t̃ẽ̀ènè ból nyíe. Tọ́ọ̀ ọ̀và náa è kọ ńlẹ ìè nu dúè áá ńlẹ, sõò ba beè gbá dõ̀ònà kọ̀láá nu e bu ọ̀và íegi. 33Gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà beè tú kói kọmá kọ, “Jíìzọ̀s beè kẽ̀èà aa ke mà ú.” Bàrì beè tãanè dee bá dénè ọ̀và. 34Náa íe tọ́ọ̀ nen e a è dìvá zẹ̀ẹ̀ e bii bíí è dìe ló. Gbò e ba è ié ól nè tọ beè oogi vaá túgagi kpègè e bà oo ló, 35olòó domági ke gbàà gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà, vaá baala gboó dõo nè kọ̀láá nen dì belí bé e bíí bu ọ̀và tóólá naa. 36Vaá vó ní e a è naa kọ Jósẹ̀f, e a dú gã Lívàì, e a è mèà gbẹá bon e a kọlà Sáíprọ̀s, e gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà ólò kolíe Baanàbàs (e a gè tàb kọ̀là “Nen e a ólò Nè Agẹ Nyíe Gbò Nen”), 37á oo a ól vaá tú kpègè e a è oo ló domá ke gbàà gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\