TÓM 5

1Sõò à íe ene kà gbálà, e a kọlà Ananáíàs, e a va, e a kọlà Safáírà, nè ẹ̀ẹ̀ beè oo sìgà ba kunu kẽ, 2vaá aa m bila ló a va nè ẹ̀ẹ̀, a beè gboó fùl báà sĩ́ kpègèa lọl ló naama ńlẹ vaá tú ní e a sigà domá ke gbàà gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà. 3Pítà à gboó bĩináe kọ: “Ananáíàs, à náà vaá ò nè deè Sétàn kọ á bãeni m vaá túni kpọ́ma kyáá bel nè Nyómá Káí boo tṍó e o beè fùl báà sĩ́ kpègè e o beè oo ló kunu kẽá lọl ló naamá ńlo é? 4Níá beè ńlo kunu kẽ tṍó e o gáà beè oo, vaá tṍó e o ni óò lọ̀l, kpègè e o oo ló dúná gé ńlo. Éé ní e a kọ ó kpọ́ íb kyáá belí é? Bàrì ní e o kpọ́ kyáá bel nèe, níì nen nì!” 5Ananáíàs gé dã́ gé naa vóá, à gboó vẹẹá dọ kẽ ù. Pọ̀ à gboó sii kọ̀láá nen e a dã́. 6Sìgà gbò ãa gbálà beè gboó aa boo gé tú kàn kọ̀lmàe vaá dàlàe ààmà gé lì. 7Nu e a é láá toolá taa kà ávà tení kọ bé a va à kálá dù. Náa è nyímá ló nu e a è náá ló a dómá. À gboó bã tọ kĩ e gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà beè dìa. 8Pítà à gboó bĩináe kọ, “Ló kà kà bel nèm̄. É kọ níí kùbmà dẽe kpègè e o dóm nè ọ̀ọ̀ beè oolii ló bọọ kunu kẽ é?” À aalá kọ, “Mm, níí kùbmà dẽe é.” 9Boo bée vó Pítà à gboó kọ́ nèe kọ: “Éé ní e a náa o dóm nè ọ̀ọ̀ ò gbáí biláí ló vaá iei bùlà kọ ò é kpọ́i kyáá bel nèi Nyómá Káí, vaá ò kilii pọ́ì e? Pãane tṍ, mè ò é dã́ mon ká tọ gbò gbálà e ba è dàlà o dóm ààmà gé lì e bà ni íná nu tọ. Bà é dàlàna gé olo ààmà!” 10T̃ẽ̀ènè tṍóá à gboó vẹẹá dọ ke gbàà Pítà vaá ù. Gbò ãa gbálàa beè bã tọ vaá monie e a ni ú, bà gboó dàlàe ààmà gé li ku kpàn kpò lí a dóm. 11Pọ̀ beè gboó sii zivè kà bõ̀òna ló Kráìst nè kọ̀láá nen e a dã́. 12Gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà beè sí gbele tõ̀ò tóm dù̃ùnè zẹ̀ẹ̀ gbò nen vaá dénè gbò e bà dẹlẹ nyíe boo Kráìst beè gbá olòó bõoná ke kọ̀ọ̀lọ̀ e a di ló Tọ Káíá e bà kólíe “Ke Kọ̀ọ̀lọ̀ Sólomọ̀n.” 13Náa kal ló bée kọ tọ́ọ̀ nen e bè náa dẹlẹ nyíe boo Kráìst náa è láá ié taaà ló gè zọ̀va gbaa ló, gbò nen beè lèèlàva. 14Sõò gã́ bug gbò gbálà nè gbò bia e ba è dẹlẹ nyíe boo Dõò géè olòó gbaavá dẽe. 15Gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà beè sí tóm dù̃ùnè, naa ní e gbò nen beè gboó dàlàgì gbò zọ̀ ló nvee boo búl nè vái vaá túva sẹlẹ boo èèlè, naa ní e kà bè kói e a aa ló Pítà é tulàva tṍó e a é kyãà tení. 16Vaá gã́ bug gbò nen e a aa gbò bon e a di ku ló Jerúsàlẹ̀m beè faalági gbò zọ̀ ló nè gbò e zọ divá m domavá ló, vaá dénè ọ̀và beè ié bóa. 17Tṍóá Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọá nè gbò e bà ólò dìé ló e bà dṹùnà pá Sádùsì beè gboó palà ge ié bẹ́ẹ́ nyíe ló gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà, naa ní e bà gboó aa kẽ 18gé siíva nvee tọ kpọ́gọ́lọ́ kĩ e bà ólò nvèè kọ̀láá nen pọ́lọ́. 19Sõò t̃ẽ̀ènè bílá dee deeá nyómá tóm Bàrì beè kùùlàgi gbò nu tọá lọlvá ló, vaá tulèva tẹlẹ ke dẹi vaá kọ́ nèva kọ, 20“Aalii máí sĩ́ boo be Tọ Káí gé élái kĩé kọi dénè nu e a kil ló ãa di dùmi nèi gbò nen.” 21Ba beè gbàn tṍ ló nu e nyómá tómá kọ́ nèvaá, vaá tṍó e dee ni zilà, bà gboó bã boo be Tọ Káíá gé dàlà togó nóòmà nu gbò nen. Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọá nè gbò e bà ólò dìé ló beè gboó kolí gbò dóm bèèla pá Júù vaá gbá zọ̀va bílá ló. Bà gboó lẹ̀ẹ̀là gbò kù dẽe ló kọ bà á gé tú gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà e ba è di tọ kpọ́gọ́lọ́á domàèva kè sĩ́. 22Sõò tṍó e gbò kù dẽe lóá íná tọ kpọ́gọ́lọ́á, bà náa mon gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlàa. Boo bée vó bà gboó òòà kẽ sí ló gbò dóm bèèlaá gé kọ́ nèva kọ, 23“È ínà tọ kpọ́gọ́lọ́á vaá mòn kọ dénè ke tõ̀ò di kuá vaá gbò kù dẽe ló beè dìnà gé e bà géè kù dẽe ló, sõò tṍó e e kuulà nu tọá bã m, née mòn tọ́ọ̀ nen e a dú ló gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà.” 24Tṍó e dénè gbò togó vààla gyọ́ọá nè nen togó gbò kù dẽe ló boo be Tọ Káíá dã́ naa vó, à gboó palà ge degeléva bé e a è naa vaá gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlàa à láá kìl. 25Tṍóá ene nen à gboó dú bã tọ kĩ e gbò dóm bèèlaá beè di bõonáá vaá kọ́ nèva kọ, “Ẹvii! Mè gbò e o beè túiva nveenii tọ kpọ́gọ́lọ́á di boo be Tọ Káíá e bà gé nóòmà nu gbò nen!” 26Nen togó gbò kù dẽe ló boo be Tọ Káíá beè gboó faalá pá a gbò gé siimá gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlàa òòmà kẽ. Sõò bà náa beè naama bá kpóó boo bée kọ pọ̀ beè siíva ló gbò nen kọ bà é túè kpò dem tobmàèva. 27Bà gboó faalá gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlàa domá vaá túva ele kè sĩ́ gbò dóm bèèlaá. Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọá à gboó lóva bel ló 28kọ: “E beè nèi log kọ ó gá kpáá tuná bée Jíìzọ̀s noomanai nu tọ́ọ̀ nen. Sõò kátogóí ẹvii, mè o túi bọọ dò bá nuá zaalii dénè ke tõ̀ò e a di Jerúsàlẹ̀m, vaá ò é gbĩ́i kọi kọ bà á kọ beele ní e e è fẹ́e é.” 29Pítà nè na gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlàa beè gboó aalá kọ: “Beele é íè ge gban tṍ ló Bàrì èlmà nen. 30Boolo beè fẹi Jíìzọ̀s tení dú ló gè káé kú té, sõò Bàrì bẹẹ gbò nómá tẹ̀ beè kẽée lọl ke mà ú. 31Bàrì beè kẽée lọl ke mà ú vaá túe sẹ̀ẹ̀a boo bá lèe, ke tõ̀ò ka, kọ á dú Nen Tule nè Nen Dùùlà e a é náa kọ pá Ízràẹ̀l á láá ọgá ló ba pọ́lọ́, kọ bé Bàrì ia ló nèva. 32Vaá beele nè Nyómá Káí e Bàrì beè nè gbò e bà gbaníe tṍ ló ní e e dú gbò nen di tõ̀ò kilma ló dénè nuí é.” 33Tṍó e gbò dóm bèèlaá ni dã́ bel e bà aaláá, ba beè gboó nvèè sṹg vaá kọ bà é fẹ́è gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlàa. 34Sõò ene ọ̀và, e a dṹùnà pá Fárèsì, e a bée kọlà Gamélìẹ̀l, e a beè olòó nóòmà Log vaá dénè gbò nen beè olòó fã̀e dẽe, beè gboó elá ela kè sĩ́ gbò dóm bèèlaá vaá kọ bà á zẹ́ẹ́ tú gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlàa tẹlẹ ke dẹi. 35Tṍóá sõò, à gboó kọ́ nè gbò dóm bèèlaá kọ: “Pá nà vígà pá Ízràẹ̀l, kpáá bugai togó boo nu e o gbĩ́ì ge naanii gbòi. 36Ò é láá kẽeai boo kọ, ene tṍó e a kil nvéeá, mè ene kà gbálà e a kọlà Túdàs beè kọ ẹlẹ dúè ene kà kpãàmà gbálà, vaá gã́ bug gbò nen e a toolá ene bóó beè nyoonée nvée, sõò tṍó e bà fẹ́e, dénè gbò e bà ólò nyoonée nvéeá beè teá zààlà, níé beè gboó tú a nòò nu ínmá ke kùbmà. 37Tṍó e ní Túdàs tení tá sĩ́, Júdàs, e a dú bon Gálìlì, à dúna gé, tṍó e bà géè bugi nená, vaá kõònànà gé gbò nen nvea nvéee, sõò ba è fẹnáe gé vaá dénè gbò e bà ólò nyoonée nvéeá à téaná gé zààlà. 38Vaá ní kátogóí, nda gé kọ́ nèi kọ ó sọi bá gbòi! Ó gá naaniiva tọ́ọ̀ nu. Boo bée kọ be nen ní e a è noo vaá lẹ̀ẹ̀làva nu e bà gé náaí é, bà é beè zààlà. 39Sõò be Bàrì ní e a noo vaá lẹ̀ẹ̀làva é, nóo gé láá kùviiva. Tãa vó, à é òòà kẽ dú gè kọ Bàrì ní e o gé béi é!” Gbò dóm bèèlaá beè gboó tú dùùlà bá deè tṍ e Gamélìẹ̀l nèvaá. 40Ba beè gboó kolí gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlàa lọl ke dẹi nvee tọ vaá kọ gbò kù dẽe ló á kpọ́va té ló. Bà gboó nèva log kọ bà á gá kpáá tuná bée Jíìzọ̀s lomaná bel, vaá bà gboó sọ̀va bá kọ bà á àà. 41T̃ẽ̀ènè tṍó e gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà gé aa gé kè sĩ́ gbò dóm bèèlaá, bà gboó ṍ kaagà kọ Bàrì bugieva naamàè gbò e bà bọ́e ló gè mònie tãàgà vaá tuaè kẹ́ẹ boo bée Jíìzọ̀s. 42Vaá bu dee ba beè olòó tõo boo be Tọ Káíá à bè tọ gbò nen olòó nóòmà nu nè ge ló Lé Kpẹaí kọ Jíìzọ̀s dú Méné e Bàrì Sa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\