TÓM 6

1Sìgà tṍó tení, vaá gã́ bug gbò e bà nyoone nvée Jíìzọ̀s beè olòó kil sĩ́ gè bọọ dọ ló. Pá Júù e bà ólò ló mon bel Gríìk beè gboó nè kpẹa bel kọ pá Júù e bà ólò ló mon bel Araméìk náa ólò dõo kpègè gyã́á e bà ólò dõo nè gbò va tãa bu deeá neè gbò va tãa e a dúe ló baala. 2Boo bée vó, òb nè bàà nen e Jíìzọ̀s lẹẹlàa beè gboó kolí dénè gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀sa bõ̀ònè vaá kọ́ nèva kọ: “Náa dú lé kọ beele é sọ̀ bá gè ló mon bel Bàrì vaá gé olòó dõo kpègè gyã́á. 3Boo bée vó, e pá vígà, sai àlàbà nen lọai zẹ̀ẹ̀i, e bà íe lé bée vaá Nyómá Káí à dìvá m vaá bà palà ge nyimá nu, mè é tú tómí nvèèva bá kọ bà á sì. 4Beele é gboó tú dénè bẹẹ tṍó nè ge tãàgà ló Bàrì nè ge ló mon bel Bàrì.” 5Bug togóá beè leemá dénè gbòa, naa ní e bà gboó sà Stívàn, e a dú nen e a ólò palà ge dẹlẹ nyíe boo Bàrì vaá Nyómá Káí à di ḿmaé m. Bà sànà gé Fílìp, nè Prọ́kọ̀rọ̀s, nè Nikénọ̀, nè Táímọ̀n, nè Páámẹ̀nàs, nè Nikaláọ̀s, e a dú Ántìọ̀k vaá à ólò sí tọ Bàrì pá Júù. 6Bà gboó tú àlàbà nen e bà sai domá kè sĩ́ gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà vaá baala à gboó dẹlẹ bá ból bu ọ̀và vaá tãàgava ló Bàrì boo. 7Ba beè gboó kil sĩ́ gè ló mon bel Bàrì zaali, naa ní e gã́ bug gbò e bà nyoone nvée Jíìzọ̀s e a è di Jerúsàlẹ̀m beè kpáá palà ge bọọ dọ ló, vaá kà tõ̀ò gbò vààla gyọ́ọ beè tõo kè kẽ dò bá nu Jíìzọ̀s. 8Stívàn dú nen e Bàrì beè palà ge tãanèe dee bá vaá nèe kpóó e a náa kọ á láá sí tõ̀ò tóm dù̃ùnè zẹ̀ẹ̀ gbò nen. 9Sõò sìgà gbò e bà ólò sí tọ Bàrì pá Júù e bà kolíe Tọ Bàrì Gbò e Bà Di Boo Ba Bá, naamá pá Júù e bà dú Sairínì nè Alẹkzándrìà bii ló dõòna kà pá Júù e bà dú bon Selésìà nè Ésìà, beè gboó dàlà togó zọ̀ Stívàn tàlà bel. 10Sõò Nyómá Káí beè tú nyìmà nè Stívàn, naa ní e, tṍó e a ló bel, bà náa è láá aalá tọ́ọ̀ bel tẹlẹ dẽe. 11Boo bée vó, bà gboó kpẽ́ nvée nè sìgà gbò nen kọ bà á kọ, “Beele è dã́e gã́ e a géè òn Mózìs nè Bàrì.” 12Vóá bé e gbòa beè bã m gbò nen, nè gbò kà nen pá Júù, nè gbò nóòmà Log naa é, be sĩ́ bà kálá síi Stívàn vaá túe má gbò dóm bèèla pá Júù e. 13Ba è gboó lẹ̀ẹ̀là sìgà gbò kọ bà á kpọ́e kyáá bel ló. Gbò e ba è lẹ̀ẹ̀làa beè gboó kọ, “Gbálài ólò òn Log Mózìs nè bẹẹ Tọ Káí. 14Beele beè dã́e gã́ e a kọ Jíìzọ̀s, nen Názàrẹ̀t, é kúmí Tọ Káíí vaá nyaaná Log Mózìs.” 15Dénè gbò e ba è di ĩì tẽ́ tọ bèèlaá beè gboó gọl ló sĩ́ Stívàn ẹ̀b vaá bà mòn kọ a è nyágí belí sĩ́ nyómá tóm Bàrì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\