TÓM 7

1Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọá beè gboó bĩiná Stívàn kọ, “É kọ belí dú kà kà?” 2Stívàn à aalá kọ: “Pá nà tẹ̀ nè pá nà vígà, pãaném̄i tṍ ló! Be sĩ́ bẹẹ nómá tẹ̀ Ébràhàm à kálá má sĩ́ bon e a kọlà Háràn gé tõo, Bàrì e a dú dù̃ùnè beè sìlàé ló gbẹa Mẹsapatémìà, 3vaá kọ́ nèe kọ: ʽAa ló pá o dó nè pá o nen vaá ò má sĩ́ dó kĩ e nda é kọ ó kìl.’ 4“Ébràhàm beè gboó aa a kpá dó Kaldíà vaá má sĩ́ bon e a kọlà Háràn gé tõo. Vaá tṍó e tẹ̀ Ébràhàm ú lọ̀l, Bàrì beè gboó lẹ̀ẹ̀làe kọ á má sĩ́ boní e boolo dii kátogóí. 5Bàrì náa beè nèe tọ́ọ̀ báà sĩ́ kunu kẽí kọ á tú naamá ńlẹ, sõò Bàrì beè zigà kọ à é nèè pá a nvín nè ẹ̀ẹ̀ kọ á dú ba ìè nu. Tṍó e Bàrì beè zigà zigai nè Ébràhàm, à gáà beè ie tọ́ọ̀ kà nvín. 6Nee nu e Bàrì beè kọ́ neèi: ʽPá o nvín é tõo dõòna kà kpá dó vaá dú gyóòlo vaá di kè bá bíígá ló m bóó gbáá. 7Sõò nda é kpọ́ té ló gbò e bà é dú gyóòlo nèa, vaá tṍó e a é lée, pá o nvín é beè aa dóá dú kĩí gé fã̀ nda.’ 8Bàrì beè zila zíl gbaa ló vaá nè log Ébràhàm kọ pá a nvín pá gbálà nè ẹ̀ẹ̀ á kòòà, e a é náa zogè kọ zíl dièva zẹ̀ẹ̀. Boo bée vó, tṍó e a ni toolá aatáá dee e Áízèk beè meà, Ébràhàm beè gboó koóe. Áízèk à koo ńlẹ nvín Jékọ̀b, vaá Jékọ̀b à koo òb nè bàà kà pá ńlẹ nvín, e bà dú gbò nómá tẹ̀ òb nè bàà tẽ́ gã Ízràẹ̀l. 9“Pá nvín Jékọ̀b beè ié bẹẹ nyíe ló ba vígà Jósẹ̀f vaá túe oolá pá Íjèpt kọ á dú gyóòlo. Sõò Bàrì beè dìe ló 10vaá nvèè bá nèe kọ á zélí bá dénè tãàgà e a è téní bá. Tṍó e Jósẹ̀f íná ló Fẹ́rò, Méné Íjèpt, Bàrì beè nèe nyìmà nu vaá naa kọ á leema ménéá, naa ní e a túe naamá nen e a gé lẹẹlà bel ló kpá dóá nè dénè nu e a di tọ ménéá. 11“Kíi beè gboó dọ zivè kà kpá dó Íjèpt nè Kénàn, naa ní e gbò nen beè mòn gbele bá kpóó tãàgà. Bẹẹ gbò nómá tẹ̀ náa beè mòn tọ́ọ̀ kà gyã́á gè dè, 12vaá tṍó e Jékọ̀b dã́ kọ gyã́á di Íjèpt, a beè gboó lẹ̀ẹ̀là pá a nvín, e bà dú beéle gbò nómá tẹ̀ nieí, simá kĩé túá tóm. 13Ní e a égè bàà tóm e bà sí, Jósẹ̀f beè gboó tú a ló tẹlẹ bàlà kẽ naa kọ pá a vígà á nyimàèe ló, vaá kĩé ní e Fẹ́rò, Méné Íjèpt, beè dì nyimá ló pá nen Jósẹ̀f e. 14Vóá à naa, Jósẹ̀f beè gboó lẹ̀ẹ̀là pá a vígà simá ló a tẹ̀ Jékọ̀b, kọ bà á kọ́ nèe nè dénè pá a tọ e bà gbá toolá taa tub nè òb nè vòò nen, kọ bà á dú Íjèpt. 15Jékọ̀b nè dénè pá a tọ beè gboó àà má sĩ́ Íjèpt. Kĩé ní e ẹlẹ nè pá a nvín, e bà dú bẹẹ gbò nómá tẹ̀ nieí, beè tõo dọ̀ dee e bà ú é. 16Ba beè dàlàva íí kilma Sẹ́kẹ̀m gé lì m bànà ú e Ébràhàm beè zálma kpègè lọl bá pá nvín Hémọ̀, e bà dú Sẹ́kẹ̀m. 17“Tṍó e tṍó ni lée e Bàrì é gé naa nu e a beè zìgà nè Ébràhàm, gã́ bug pá beéle dó e ba è di Íjèpt beè gboó kpáá palà ge bọọ dọ ló. 18Dee dee nvée, méné e bè náa è nyímá nu e a kil ló Jósẹ̀f beè gboó dàlà togó bẹ̀l kpá dó Íjèpt. 19A beè kẹlẹ bẹẹ gbò nómá tẹ̀ vaá nèva agẹ bá kpọ̀ té. A beè tú bá kpóó lẹ̀ẹ̀màva bel ló kọ bà á sọ̀ bá gbò ãa nvín gbẹẹ ke dei kọ bé bà ú. 20“M gbò tṍóí ní e Mózìs beè mèà e, vaá a è dú kà lé gbálà nvín. Ba è bumáe gbẹa tọ a kà m taa ẽ́, 21vaá tṍó e bà ni túe lọl tọ a kà tẹlẹ ke dẹi, síla ménéá beè gboó nanáe vaá bumáe naamá ńlẹ nvín. 22Ba è nóòmàe dénè íb nyìmà pá Íjèpt, naa ní e a è dú zivè kà nen m ge ló bel nè ge naa nu. 23“Tṍó e Mózìs ni toolá bàà tub gbáá, a beè gboó gbĩ́ gè nyima ló íb bá e ba géè sẹ̀ẹ̀mà pá a vígà, naamá pá Ízràẹ̀l. 24À gboó mòn ene ọ̀và e nen Íjèpt gé bomíe, à gboó sì gé dùùlàe lọlie bá vaá fẹ́ nen Íjèpta. 25(A beè ié bùlà kọ pá ńlẹ gbò é tavẹ kọ Bàrì gé túèe aàmàèva, sõò bà náa è tavẹ.) 26À zila dee e a bẽene, Mózìs à dọ boo bàà nen Ízràẹ̀l e bà gé bé. A beè gboó gbĩ́ gè nvèèva fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló gbàà. À gboó kọ: ʻẸ̀b mè pálàa bọ̀ì bàà vígà e o gbái dui Ízràẹ̀l. Éé ní e a kọ ó béi é?’ 27“Sõò ẹlẹ e a géè bòm ńna ọ̀vàa à tãa bá Mózìs lọa ló vaá bĩináe kọ: ʽMée ní e a è kọ ó bẹ̀lii vaá beelái bel gbàà e? 28Ò gbĩ́ ge fẹ́ná gé nda dì belí bé e o beè fẹ́ nen Íjèpta naa sṍóeá?’ 29Tṍó e Mózìs dã́ naa vó, à gboó teá aa Íjèpt má sĩ́ bon Médìàn gé tõo. A è tõo kĩé ié bàà kà nvín pá gbálà. 30“Tṍó e bàà tub gbáá ni tení, nyómá tóm Bàrì beè ló bel tenmá gbàà sã́ e a géè bẹ́ ló kpò sàgà nu nè Mózìs gbẹa boo kpáá bàlà ól e a di ku ló gù Sáínàì. 31Nu e Mózìs moná beè palà ge bọọe ló, vaá à gboó kyãà bã ku ló kpò sàgà nu e sã́ gé bẹ́ lóá vaá palà ge ẹ̀b. Sõò a è gboó dã́ mon Dõò Bàrì e a kọ́: 32ʽNda Bàrì e pá o gbò nómá tẹ̀ beè fã̀a, Bàrì Ébràhàm, Áízèk nè Jékọ̀b.’Pọ̀ beè gboó sii Mózìs vaá kénèe, naa ní e bè náa è láá ẹ̀bnà sã́á. 33“Dõò à gboó kọ́ nèe kọ: ʽLọ̀à kpá ká tọ tọni mè kĩ e o di éláí kunu kẽ káí. 34M̀ monì íb agẹ bá tãàgà e pá ńda gbò di kè bá m kpá dó Íjèpt. M̀ dã́ ba kpã́ tó vaá m̀ dù m ge dùùlàva lọl kè bá gyóòlo. Dù, mè m̀ é lẹẹlàni simá Íjèpt kátogóí.’ 35“Mózìs ní e pá Ízràẹ̀l beè kìnàèa vaá bĩináe kọ ʽMée ní e a beè kọ ó bẹ̀lii vaá beelái bel gbàà e?’ Sõò ẹlẹ ní e Bàrì beè kọ á bẹlva vaá dùùlàva lọl kè bá gyóòlo tenmá ló nyómá tóm e a beè ló bel nèe tenmá gbàà sã́ e a géè bẹ́ ló kpò sàgà nuá é. 36Mózìs beè sí tóm dù̃ùnè vaá tulè pá Ízràẹ̀l lọl Íjèpt. À sí tóm dù̃ùnè gbẹá nu Mii Mii Pene nè boo kpáá bàlà ól m bàà tub gbáá. 37Mózìs ní e a è kọ́ nè pá Ízràẹ̀l kọ: ʽBàrì é lẹẹlà nen kọ́ bùlà Bàrì e a é belí nda mái, vaá à é dú nen e a aa bọọ mana mana.’ 38Mózìs ní e a è di ló pá Ízràẹ̀l boo tṍó e ba è bõona boo kpáá bàlà ólá. Ẹlẹ nè bẹẹ gbò nómá tẹ̀ ní e ba è di kĩé boo tṍó e nyómá tóm Bàrì beè ló bel nèe gbẹa boo Gù Sáínàì, vaá à tú mon bel Bàrì e a di dùm kọ bà á má beele. 39“Sõò bẹẹ gbò nómá tẹ̀ náa beè gbànie tṍ ló. Tãa vó, ba è kìnàe vaá dàlà togó gbĩ́ gè òòà kẽ kil Íjèpt. 40Boo bée vó, bà gboó kọ́ nè Ẹ́rọ̀n kọ: ʽDèm gbò nu e è é naamá gbò ńbàlì e a é tulei nèi, mè née nyimà ló nu e a náá ló na kà gbálà e a kọ̀là Mózìs e a beè tulei, lọl Íjèpti.’ 41Tṍóá ní e bà gboó dèmmà bá nu e a belí mèà nvín láo e bà vaalá gyọ́ọ nè e, vaá sẹlẹ dè nu ẹ́ẹ́ nyíe nè zaava boo bée nu e baala beè dèmmà báá. 42Boo bée vó, Bàrì beè gboó kìnva vaá sọ̀va bá kọ bà á kumi sĩ́ kẽ nè gyã́à káála dì belí bé e a di m Kpá Gbò Kọ́ Bùlà Bàrì naa kọ: ʽPá Ízràẹ̀l! M bàà tub gbáá e o beè tõonii boo kpáá bàlà ólá, níì nda ní e o beè kèlii nom vaá vaamai gyọ́ọ nei é nì. 43Tọ kàn Mólọ̀k ní e o beè faalai é, nè kélè té e a doga tõ̀ò Rẹ́fàn, bọọ ńbàlì gyã́à káála, níá gbò ńbàlì e boolo beè dèmmà bá vaá kọ ò é fãi é. Vaá vóá à naa, m̀ é lẹẹlài zelmá kẽ fùlmà bon Bábìlọ̀n.’ 44“Bẹẹ gbò nómá tẹ̀ beè ié Tọ Kàn Káí e a è zogè kọ kè sĩ́ Bàrì beè diva ló boo tṍó e ba è di boo kpáá bàlà ólá. Ba è tìb kà lèlà íb ní e Bàrì beè lẹ̀ẹ̀là vaá zogè Mózìs kọ á tìva. 45Tṍó e tṍó ni tení, bẹẹ gbò nómá tẹ̀ e ba è tú tọ kàna lọl bá baála gbò tẹ̀a beè gboó faalá tọ kàna boo tṍó e bà zọ Jásùà bã boo kunu kẽ e Bàrì beè kpenè pá dõòna kà dó lọl boo nèvaá. Vaá tọ kàna beè di kĩé dọ̀ tṍó e Dévìd dú méné pá Ízràẹ̀l. 46Sàn nyíe Bàrì beè di boo Dévìd, vaá a è gboó bĩina lọl bá Bàrì kọ á nèe kói e a é tìbmàe Tọ Káí nè Bàrì Jékọ̀b. 47Sõò Sólomọ̀n ní e a beè tìb tọá é. 48“Sõò Bàrì e a tõo lọ̀l vaá à lee náa ólò tõo m tọ e nen tìbmà bá, dì belí bé e nen kọ́ bùlà Bàrì kọ́ naa kọ: 49ʽBàrì kọ, Káála ní e nda ólò tõo bẹl é, vaá m sẹlẹ ká tọ boo kunu kẽí. Mó íb tọ ní e o é láá tìb nè nda é? Ãà ní e a é tá nda gè tõo é? 50É kọ níì nda ní e m beè dèm dénè gbò nuí é nì?’ ” 51Stívàn beè gboó kil sĩ́ gè kọ́ nèva kọ: “Ò palà ge dúi kà gbò agẹ togó! Ò íèì agẹ nyíe vaá nóo tavẹi mon bel Bàrì! Ò béi Nyómá Káí belii bọọ gbò nómá tẹ̀. 52Náa íe tọ́ọ̀ nen kọ́ bùlà Bàrì e bọọ gbò nómá tẹ̀ náa beè biigè ló. Ba beè fẹ́ gbò e ba è kọ́ gbẹẹ deè sĩ́ tã́gíní kpã́á gbáá kọ nen lé lab dògò é dú. Vaá kátogóí boolo ní e o ténììe ló nveenii bá gbò ọ́b kọ bà á fẹ́e é. 53Boolo beè túi Log Bàrì e a beè nè Mózìs tenmá gã́ gbò nyómá tómá, sõò nóo sẹlẹ̀ì Logá!” 54Boo tṍó e gbò dóm bèèlaá dã́ bel e Stívàn lóí, ba beè gboó nvèè sṹg vaá palà ge biilée nyíe ló. 55Sõò Nyómá Káí beè bã m Stívàn vaá dàlàe dẽe ẹ̀bmà sĩ́ káála. À gboó mòn dù̃ùnè Bàrì nè Jíìzọ̀s e a di ela ke tõ̀ò ka boo bá lè Bàrì. 56À gboó kọ, “Gbanii tṍ! M̀ mon káála e a kuuà vaá m̀ mòn Sã́áná Nen e a di ela ke tõ̀ò ka boo bá lè Bàrì!” 57Gbò dóm bèèlaá beè gboó uuá bá deè tṍ vaá vulí kpã́. Bà gboó gbá kona boo Stívàn vaá siíe, 58dùùlàe kilma nvée boná, vaá tobmàe dem dọ̀mà tṍó e a ú. Gbò e ba è eláe nen di tõ̀ò lóá beè lọ̀a ba kọ̀là ló ló vaá tú nvee bá ene kà nvín ãa gbálà e a kọlà Sọ́ọ̀l. 59Ba beè kil sĩ́ gè olòó tobmàe dem boo tṍó e a dì e a gé tãàgà ló Bàrì kọ, “Dõo Jíìzọ̀s, tú nà ból nyíe!” 60À gboó kumi dúnú kẽ vaá vulí kpã́ kọ, “Dõo Bàrì, ia ló pọ́lọ́í nèva!” À kọ vó lọ̀l, à gboó ù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\