TÓM 8

1Vaá Sọ́ọ̀l beè nvèè sãa kúm kọ bà á fẹ́e. Kà lèlà deeá ní e gbò nen beè gboó dàlà togó palà ge biigè ló bõ̀òna ló Kráìst e a di Jerúsàlẹ̀m e, naa ní e dénè gbò e a dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s, daalá lọl ló gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà, beè téá zààlà aa boná má sĩ́ bálá sĩ́ Judíà nè Samérìà. 2Sìgà gbò gbálà e bà ólò fã̀ Bàrì beè gboó lì íí Stívàn vaá palà ge tóe. 3Sõò Sọ́ọ̀l géè gbĩ́ gè zaali bõ̀òna ló Kráìsta. A beè aa tọ bã tọ, duulàgì gbò bia nè gbò gbálà e bà dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s tẹlẹ ke dẹi, vaá kọ bà á túva nvee kpọ́gọ́lọ́. 4Gbò e ba è téá zààlàa beè gboó kyãà bã kọ̀láá ke tõ̀ò vaá olòó ló mon bel Bàrì. 5Fílìp beè má sĩ́ pọ̀b bon pá Samérìà gé vee Lé Kpẹa nè gbò nen e bà di kĩé kọ Jíìzọ̀s ní Méné e Bàrì Sa é. 6Gbòa beè palà ge pãane tṍ ló nu e Fílìp géè lò, boo bée kọ ba è dã̀ vaá mònmà dẽe íb gbò tóm dù̃ùnè e a géè sì. 7Gbò nyómá e bè náa õoà e a è di m gbò nen beè kòòlàgì kpã́ vaá téá ààvá m, vaá gbele tõ̀ò gbò e báà sĩ́ beè ú tává ló nè gbò e ba è gbẹa kọ̀và beè boá. 8Boo bée vó, nyíe gbò e bà di bon Samérìà beè gboó palà ge ẹẹ. 9Ene kà gbálà e a kọ̀là Sáímọ̀n beè di boná. A è olòó bó biè vaá naamági nu e a è bọọ ló pá boná dú kpã́á gbáá. A beè olòó kọ ẹlẹ dúè kpãàmà gbálà, 10vaá kọ̀láá íb sĩ́ nen e a è di boná beè olòó palà ge pãanée tṍ ló vaá kọ, “Gbálài ní kpóó e Bàrì íe e bà kolíe ʽGbele Kpóóá’é.” 11Ba è olòó palà ge pãanée tṍ ló boo bée kọ a dú kpã́á dee e a ni bó biè vaá naamági nu e a è bọọvá ló. 12Sõò tṍó e bà ziga ló Lé Kpẹa e Fílìp ló kilma ló lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì nè bée Jíìzọ̀s Kráìst, a beè gboó tú múú logmáva, bia nè gbálà. 13Bãànà Sáímọ̀n beè zìgànà gé ló Lé Kpẹaá, vaá tṍó e Fílìp ni tú múú logmáe lọ̀l, a beè gboó bììàé nvée. Tṍó e a mon bá tóm dù̃ùnè e Fílìp géè sìa, a beè gboó palà ge bọọé ló. 14Tṍó e gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà e bà di Jerúsàlẹ̀m dã́ kọ pá Samérìà a tú mon bel Bàrì vaá ziga ló, ba beè gboó lẹ̀ẹ̀là Pítà nè Jọ́ọ̀n máva. 15Tṍó e bà íná boná, ba è gboó tãàgà ló Bàrì boóva kọ bà á ié Nyómá Káí. 16Boo bée kọ tọ́ọ̀ ọ̀và gáà beè ie Nyómá Káí. Áá gè tú múú logmáva boo bée Jíìzọ̀s ní e ba è naava é. 17Pítà nè Jọ́ọ̀n beè gboó dẹlẹva bá ból, vaá bà gboó ié Nyómá Káí. 18Sáímọ̀n beè mòn kọ Bàrì nè Nyómá Káí gbòa tṍó e gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà dẹlẹva bá ból. Vóá à naa, a è gboó nè kpègè Pítà nè Jọ́ọ̀n, 19vaá kọ, “Nèi íb kpóóí nda, kọ bé kọ̀láá nen e nda dẹlẹ bá ból ie Nyómá Káí.” 20Sõò Pítà beè aalá nèe kọ: “O kpègè nè ọ̀ọ̀ á pè, boo bée kọ ò íè bùlà kọ ò é láá túè kpègè zálmàè dõ̀ò nu Bàrì! 21Nóo íè tọ́ọ̀ kà poo póó m beéle tómí, boo bée kọ ból nyíeni náa õoà kè sĩ́ Bàrì. 22Ọgá ló pọ́lọ́ bùlà e a dìni m̄í, vaá ò ban Bàrì kọ, be à válí, á iae ló pọ́lọ́ bug togó e a dìni nyíeá neèni. 23Boo bée kọ nda monì kọ ò íè bẹẹ nyíe ló dõòna gbò nen vaá náà kyọ̀ dì e a gé lẹẹlàni bel ló.” 24Sáímọ̀n beè gboó bàn Pítà nè Jọ́ọ̀n kọ, “Sóo sóò, bànii Bàrì nèm̄i kọ á gá tòm kọ tọ́ọ̀ íb nu e o kọ̀ií á naám̄.” 25Tṍó e bà ni kọ́ nu e ba è mòn vaá ló Lé Kpẹa e a kil ló Dõò lọ̀l, ba è gboó òòa kẽ má sĩ́ Jerúsàlẹ̀m. Boo èèlè e bà gé aà, ba è veegi Lé Kpẹa e a kil ló Dõò m gã́ bug bon pá Samérìà. 26Ene kà nyómá tóm Dõò beè gboó kọ́ nè Fílìp kọ, “Kpoogá dee lóni boo lèlà nàànì, vaá ò aà tãanè boo èèlè e a téní boo kpáá bàlà ól aa Jerúsàlẹ̀m dọ Gázàa.” 27Fílìp beè gboó kpoogá dee ló vaá àà. A beè gboó mòn ene kà gbálà pọ̀b nen e a dú Itiópìà e a gé kil be. Ba beè koo gbálàa kọ bé náa bon nvín, vaá a è olòó kù dẽe ló dénè gyọ́ e pá bia e a dú Méné Itiópìà beè ié. A beè di Jerúsàlẹ̀m e a géè tãàgà ló Bàrì 28vaá a è di ĩ́ì tẽ́ m a faà e nom ólò kpọlẹ̀ e a géè òòà kil be. Boo tṍó e a è di m faàa e a géè téá, a géè bugi kpá e nen kọ́ bùlà Bàrì e a kọlà Aizáíà beè emí. 29Nyómá Káí à gboó kọ́ nè Fílìp kọ, “Kyãà bã ló faàa kẽ.” 30Fílìp à gboó gbalá kyãà bã ló faàa vaá dã́ mon gbálàa e a gé bugi kpá e nen kọ́ bùlà Bàrì e a kọlà Aizáíà beè emiá. À gboó bĩináe kọ, “É kọ ò tavẹ nu e o gé bugiá?” 31Gbálàa à aalá kọ, “À é náà vaá m̀ láá tavẹ e bè tọ́ọ̀ nen náa baa tẽ́ nèm̄ é?” À gboó kolí Fílìp kọ á dẽe bã m faàa vaá ĩìnèe tẽ́ ku kpàn. 32Kĩ e a géè bugi m Kpá Káí beè kọ: “Ba è faaláe aamà belí naanà ból e bà é gé kèl. A è gbá gã́ belí bé e nvín naanà ból ólò di pĩi tṍó e bà gé kọọ gyáa lọlíé ló naaá. 33Ba beè ẹ̀vie tẹlẹ kẽ vaá bà náa bééláe lé bèèla bel ló. Tọ́ọ̀ nen náa é láá kọ́ nu e a kil ló pá a mana mana, boo bée kọ bà tú a di dùm lọl boo bàlà booí.” 34Gbálàa à gboó bĩiná Fílìp kọ, “Mée ní e nen kọ́ bùlà Bàrìi gé ló belí kilma ló é? É kọ à gé ló kilma ló ńlẹ bá sẹ̀ dõòna nen é?” 35Tṍóá sõò, Fílìp à gboó dàlà togó lọl ló kpò kĩ e a di m Kpá Káí e gbálàa géè bugiá vaá ló Lé Kpẹa e a kil ló Jíìzọ̀s nèe. 36Boo tṍó e bà di boo èèlè e bà gé aà, ba beè gboó íná kĩ e múú dì, gbálàa à gboó bĩiná kọ, “Nee múúí! Éé ní e a é náa kọ ó gá tú múú logmám̄ é?” (( 37Fílìp aalá nèe kọ, “Be ò palà ge zigà ló Lé Kpẹaí, m̀ gé láá logmáni.” Gbálàa à aalá kọ, “M̀ zigà kọ Jíìzọ̀s Kráìst dú Sã́áná Bàrì.”)) 38Gbálàa à gboó naa kọ nom e a géè ọví faàa á elá. Fílìp nè ẹ̀ẹ̀ beè gboó aa m faàa dọ kẽ vaá bã m múúá. Fílìp à gboó tú múúá logmáe. 39Tṍó e ba ni aa m múúá íná boo kpò, Nyómá Káí beè gboó dàlà Fílìp ààmà. Gbálàa náa beè kpáá mònnà Fílìp, sõò a beè ṍ kààgà vaá gboó kil sĩ́ boo a kyẽ̀è e a gé kil be. 40Fílìp beè gboó mòa ló kọ à dìe Azótàs. À gboó aa kĩé tãanè bon Sizaríà, vaá boo tṍó e a di boo èèlè e a gé aàa, a è vee Lé Kpẹa e a kil ló Jíìzọ̀s m kọ̀láá kà bon e a téní.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\