TÓM 9

1Boo tṍóá Sọ́ọ̀l beè olòó kil sĩ́ ló gè gbò gyãà vaá fẹ́ gbò e bà nyoone nvée Dõò. A beè gboó sí ló Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ 2vaá bànie kọ á emí kpá má gbò tule tọ Bàrì pá Júù e a di bon Damáskọ̀s e a é nèe kói kọ á láá siilìè kọ̀láá nen e a monìe e a ólò nyoone nvée Dõò, bia à bè gbálà, vaá bọvìèva domáe Jerúsàlẹ̀m. 3Boo tṍó e Sọ́ọ̀l gé dú e a ni íná ku ló bon Damáskọ̀s, ẹ́ẹ́ dee e a silà aa sĩ́ káála beè gboó buuá mò beeá teníe ló. 4À gboó dọ kunu kẽ vaá dã́ mon e a kọ́ nèe kọ, “Sọ́ọ̀l, Sọ́ọ̀l! Éé ní e a kọ́ ó biigèm̄ ló é?” 5À gboó bĩiná kọ, “Olo mée, e Dõò, e?” Moná à aalá nèe kọ, “Nda Jíìzọ̀s, e o gé bíìgè lóá. 6Sõò aa boo elá èla vaá ò bã boná kẽ, mè à íe nen e a é kọ́ nu e o é náa nèni.” 7Gbò nen e bà géè zọ̀ Sọ́ọ̀l gbá tọá beè di zogè ló élà èla vaá bà náa è láá ló tọ́ọ̀ kà bel. Ba beè dã́ gé moná, sõò bà náa è mòn tọ́ọ̀ nen. 8Sọ́ọ̀l beè gboó aa boo elá èla vaá mùùnà dẽée, sõò náa è láá mòn nu. Ba è gboó siíe bá ló bá vaá tulee nvee bon Damáskọ̀s. 9À tóólá taa dee vaá à gáà laa mòn gé nu. Náa è dé gyã́á à bè ge ṍ múú m taàa deeá. 10Ene kà gbálà e a ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s e a bée kọ̀là Ananáíàs beè di boná. Dõo beè kùùlàe dẽe vaá kólíe kọ, “Ananáíàs!” À aalá kọ, “Neem̄í, e Dõò.” 11Dõò à kọ́ nèe kọ, “Kpoogá dee ló vaá ò aà sí tọ Júdàs, e a di boo èèlè e bà kólíe Lèlà Èèlèa, vaá ò bĩiná nen e a kọlà Sọ́ọ̀l e a dú bon Tásọ̀s. À dì e a gé tãàgà ló Bàrì, 12vaá Bàrì beè kùùlàe dẽe kọ á mòn ene kà gbálà e a kọlà Ananáíàs e a dúé ló vaá dẹlẹe bá ból gè naa kọ á láá kpáá mon nu.” 13Ananáíàs à aalá kọ, “Dõò, m dã́ kpẹa e a kil ló gbálài gã́ tõ̀ò nen kọ a sí zivè tõ̀ò pọ́lọ́ pá o gbò gbẹa Jerúsàlẹ̀m. 14Vaá kọ bé à kalá dú kĩí, a beè tú kói bá gbò togó vààla gyọ́ọ gè siimá dénè gbò e bà ólò fã̀ni.” 15Dõò à aalá nèe kọ, “Àà sì, boo bée kọ nda beè sàe naamá nen e a é sí tóm nè nda, gè naa kọ gbò e bè níì pá Júù nì nè ba gbò méné nè pá Ízràẹ̀l á nyimám̄ ló. 16Vaá nda é zógèe kpenè bé e a é íe ge mòn tãàgà boo gè naa kọ gbò nen á nyimám̄ ló naa.” 17Boo bée vó, Ananáíàs beè gboó àà sì vaá bã tọ e Sọ́ọ̀l beè dìa, vaá dẹlẹe bá ból vaá gboó kọ, “Nà vígà Sọ́ọ̀l, Dõò Jíìzọ̀s e a beè sìlàni ló boo èèlè tṍó e o géè dú kĩíá, lẹẹlam̄ kọ ḿ dúní ló gé naa kọ ó kpáá mon nu nè ge naa kọ ó ié Nyómá Káí.” 18T̃ẽ̀ènè tṍóá ene kà nu e a belí kọ́g gyã́à à gboó aa dẽe Sọ́ọ̀l dọ kẽ, vaá à gboó láá kpáá mòn nu. Sọ́ọ̀l beè aa boo elá ela vaá Ananáíàs à gboó tú múú logmáe. 19A beè gboó dé gyã́á vaá kói à gboó kpáá bã̀é ló. Sọ́ọ̀l beè gboó tú sìgà dee tõ̀òma ló gbò e bà dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s e bà di Damáskọ̀s. 20À gboó lele tọ bãgagi m gbò tọ Bàrì pá Júù vaá dàlà togó vee Lé Kpẹa kọ Jíìzọ̀s ní e a dú Sã́áná Bàrì e. 21A beè palà ge bọọ ló dénè nen e a dã́ tṍó e Sọ́ọ̀l gé vee Lé Kpẹa e a kil ló Jíìzọ̀s, naa ní e bà bĩ́íá ene kọ: “É kọ níì ẹlẹ ní e a beè di Jerúsàlẹ̀m e a géè gbĩ́ gè kyọ̀ sĩ́ gbò e bà ólò fã̀ gbálà e a kọlà Jíìzọ̀sa nì? Vaá nda gá kọ́ ge siíva vaá bọvíva má gbò togó vààla gyọ́ọ ní e a è dú boní ló é?” 22Sõò bel Bàrì Sọ́ọ̀l beè kpáá palà ge ié kói. A beè palà ge ló bel vaá naa tẹlẹ bàlà kẽ kọ Jíìzọ̀s ní Méné e Bàrì Sa é, íná kĩ e pá Júù e ba è di Damáskọ̀s náa è láá ló tọ́ọ̀ kà bel. 23Tṍó e gã́ bug dee ni téní, pá Júù beè gboó bõoná vaá noo gè fẹ́ Sọ́ọ̀l, 24sõò Sọ́ọ̀l beè dã́ ba nòò nu. Ẹ́ẹ́ èlà nè bílá dee, ba è olòó sí kál dáá ló dénè èèlè e a tení bã boná kọ bé bà láá fẹ̀è Sọ́ọ̀l tṍó e a gé gbĩ́ gè aa boná. 25Sõò ene dee bílá dee gbò e bà ólò nyoone nvée Sọ́ọ̀l beè túe nvee m kùn vaá tú díí lùl ló kùna vaá tàvie tenmá boo ene kà deè e a di gbàà kú gbọọ e a bééá tení ló boná vaá túe tẹlẹ nvée. 26Sọ́ọ̀l beè gboó àà má sĩ́ Jerúsàlẹ̀m vaá olòó gbĩ́ gè gbaa ló gbò e bà dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s e bà di kĩé. Sõò pọ̀ beè sii dénè ọ̀và lóe boo bée kọ bà náa è zìgà kọ à dú kà kà kọ à gé nyoone nvée Jíìzọ̀s. 27Sõò Baanàbàs beè gboó nvèè bá nèe vaá túe simá ló gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà gé noo tẽ́ nèva bé e Sọ́ọ̀l beè mòn Dõò gbẹa boo èèlè vaá Dõò à ló bel nèe naa. À noona gé tẽ́ nèva bé e Sọ́ọ̀l beè taaá ló vaá vee Lé Kpẹa e a kil ló Jíìzọ̀s gbẹa Damáskọ̀s naa. 28Sọ́ọ̀l beè gboó tõová ló Jerúsàlẹ̀m vaá olòó taaá ló zọ̀va vee Lé Kpẹa e a kil ló Jíìzọ̀s beeá tení ló boná. 29A beè olòó zọ̀ pá Júù e bà ólò ló mon bel Gríìk lóáná gé bel vaá tala boo mon bel Bàrì, sõò baala beè dàlà togó gbĩ́ gè fẹ́e. 30Tṍó e gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s nyimá kọ níá bé e bà noo naa é, ba è gboó tú Sọ́ọ̀l tẹlẹ Sizaríà vaá kọ á àà kil Tásọ̀s. 31Vó nááá lọ̀l vaá dénè bõ̀òna ló Kráìst e a di Judíà nè Gálìlì nè Samérìà beè gboó di m fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló. Nyómá Káí beè naa kọ bà á ie agẹ ló m ba zìgà bel vaá bọọ gã́ bug dọ ló boo tṍó e bà é ié síìà pọ̀ ló Dõò Bàrì. 32Pítà beè sígági kọ̀láá ke tõ̀ò, vaá ene dee a beè gboó sí gé kãa gbò nvín Bàrì e ba è tõo bon Lédà. 33Tṍó e a íná kĩé, à gboó mòn ene kà gbálà e a kọlà Eníàs, e bè náa è olòó láá kyãà vaá a tõo mà kẽ m aatáá gbáá. 34Pítà beè gboó kólíe kọ, “Eníàs! Aa boo ulí o búl, mè Jíìzọ̀s Kráìst a bóni.” T̃ẽ̀ènè tṍóá Eníàs à gboó aa boo elá èla. 35Dénè gbò e ba è tõo bon Lédà nè Sẹ́ràn beè monmà dẽe tóm dù̃ùnè e Bàrì sí nè Eníàs, vaá bà gboó kììà kẽ nyoone nvée Dõò. 36À íe ene kà ńnváá e a ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s e a bée kọ̀là Tábìtà e a beè di bon Jọ́pà. (A bée m dém bel pá Gríìk kọlà Dọ́kàs, naamá “Gbám.”) À ólò ié lé láb vaá nvèègì bá nè gbò tãa. 37Boo lèlà tṍóá kpá lóe beè gboó zọ̀, naa ní e a ù. Ba beè bilee múú lọ̀l vaá túe mame kẽ m ene kà àn m tọ gbàn deè. 38Bon Jọ́pà á gé kpã́á aa ló bon Lédà, vaá tṍó e gbò e bà dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s e bà di Jọ́pà dã́ kọ Pítà di Lédà, ba è gboó lẹ̀ẹ̀là bàà nen kọ bà á sì gé kọ́ nèe kọ, “Sóo sóò zẹ́ẹ́ gbálá dù gé mònii.” 39Boo bée vó, Pítà à gboó kpoogá dee ló vaá nyoonéva nvée. Tṍó e bà ni íná kĩé, ba beè gboó faalá Pítà bãma àn m tọ gbàn deèa. Dénè gbò va tãa beè beeá teníe ló gbẹa kĩé. Ba è tó vaá túgági sìmí nè kọ̀là ló e Dọ́kàs beè gbá nèva tṍó e a beè di dùm zogèe. 40Pítà beè gboó kpó dénè ọ̀và lọl àna tẹlẹ kè tọ, vaá kumí dúnú kẽ tãàgà ló Bàrì. À gboó kììla sĩ́ kpee ííá vaá kólíe kọ, “Tábìtà, aa boo!” A è gboó mùùnà dẽée, vaá tṍó e a mon Pítà, à gboó aa boo vaá ĩì tẽ́ kẽ. 41Pítà à gboó siíe bá ló vaá dàlàe ele èla. À gboó kolí dénè gbò va tãaá nè na gbò nvín Bàrìa vaá túe e a di dùm nvèèva bá. 42Dénè nen e a di zivè kà bon Jọ́pà beè dã́ nu e a nááá, vaá gã́ bug gbò nen beè gboó dẹlẹ nyíe boo Dõò. 43Pítà beè gboó tú kà gã́ bug dee tõ̀òmà bon Jọ́pà ló ene kà gbálà e a ólò sí tóm ló kpá nom, e a bée kọlà Sáímọ̀n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\