KỌLỌ́SÌ 1

1Kpáí aa bá nda, Pọ́ọ̀l, e Kráìst Jíìzọ̀s lẹẹlà, dì belí bé e a dú bùlà Bàrì naa, nè bẹẹ vígà, Témọ̀tì, 2maá gbò nvín Bàrì e bà tõó Kọlọ́sì vaá dui pá bẹẹ vígà e bà éla agala m ge gbaa ló Kráìst: M̀ gé ban kọ Bàrì, e a dú bẹẹ Tẹ̀, á iéi sàn nyíe ló vaá à néi fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló. 3Kọ̀láá tṍó e e tãàga ló Bàrì mái, è ólò õá Bàrì, e a dú Tẹ̀ bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst, zaa boói. 4E beè dã́ kọ o dẹlẹ̀ì nyíe boo Kráìst Jíìzọ̀s vaá vulèi dénè gbò nvín Bàrì, 5boo bée nu e o bólìì dẽe sĩ́ e Bàrì kpóògè dee ló sẹ̀ẹ̀i m káála. O beè zẹ́ẹ́ dãi nu e a kil ló nuí tení dú ló kà kà bel e a kọlà Lé Kpẹa 6e a è ináí ló. Dì belí bé e Lé Kpẹaí gé nè tã́áná dee bá vaá zaala dénè ke tõ̀ò boo sãa bàlà booí naaá, vóá bé e a è naana gé naa èèlè nyíe zẹ̀ẹ̀ boolo tã́gíní dee e o beè dãi nu e a kil ló sàn nyíe Bàrì vaá aa dee nyimai nu e a kọlà e. 7O beè noi nu e a kil ló sàn nyíeí bá Ẹpáfràs e beele nè ẹ̀ẹ̀ ólò gbá siá tóm. À dú nen e a bọ́ ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo vaá à gé sí tóm nè Kráìst boo bée beele. 8A è kọ́ nèi bé e Nyómá Káí gé náa kọ ó vulai naanii. 9Boo bée vó, tã́gíní dee e e beè dã́ nu e a kilíí lóá, è ólò kil sĩ́ ge tãàga ló Bàrì mái, kọ Nyómá Káí á nèi nyìmà nu nè tavẹ nu e a é náa kọ ó nyimai a bùlà, 10kọ bé o láá tõonii íb dùm e a é nvèè ka ló Dõò vaá leemáe m kọ̀láá sĩ́ dee, boo tṍó e o lávii kele kele íb lé lab dògò vaá nyimai ló Bàrì èlmà bé e o beè nyimaíe ló naanii. 11È gé ban bá Bàrì kọ á naa kọ a kpóó e a dú dù̃ùnèa á agẹlẹi ló, kọ bé ò láá elai agalai vaá ĩimai kọ̀láá íb di tõ̀ò e a élai sĩ́, boo tṍó e o é túi zààvà 12õmai Bàrì, e a dú Tẹ̀, zaa e a náa kọ ó bọi ló gbò e o é dõonai nu e a beè kpoogè dee ló sẹlẹ m di tõ̀ò ẹ́ẹ́ dee sẹ̀ẹ̀ pá a gbò. 13A è dùùlài lọl bá kpóó gín e a géè lẹ̀ẹ̀lài belá vaá túi nvèè ke bá lẹ̀ẹ̀la bel a Sã́áná e a vulè. 14Tení dú ló ẹlẹ, Bàrì náa kọ é dì pọ́ì, e a náa kọ à ia ló bẹẹ pọ́lọ́ nèi. 15Kráìst e e monma dẽeí zógei bé e Bàrì e bè née monma dẽe dì naa. Ẹlẹ Sã́áná Bàrì vaá à bọọ èlmà kọ̀láá kà nu e Bàrì beè dèm. 16Boo bée kọ tení dú ló ẹlẹ ní e Bàrì beè dèm kọ̀láá kà nu é: nu e a di káála nè nu e a di boo bàlà boo, nu e nen monmà dẽe nè nu e nen náa monma dẽe, bãànà gbò nyómá e bà gé lẹẹlà bel vaá ié kpóó. Bàrì beè dèm kọ̀láá kà nu tení dú ló Kráìst nè boo bée Kráìst. 17Kráìst beè zẹ́ẹ́ dì be sĩ́ kọ̀láá kà nu à kalá dì, vaá ẹlẹ ní e a gbá kọ̀láá kà nu naamá t̃ẽ̀ènè kà e. 18Ẹlẹ ní e a dú togó a bõ̀òna ló e a náámá a nom kpá ló é, vaá ẹlẹ ní e a beè naa kọ bõ̀òna lóí á dì e. Ẹlẹ túá nen e Bàrì beè kẽee lọl ke mà ú, kọ bé à tú túá dọ̀ kilma kĩ e kọ̀láá kà nu dì. 19Bàrì beè beelá fùl kọ Kráìst á tõonie m kà lèlà bá ńlẹ mèà, 20nè ge kọ dénè nu e a di boo bàlà boo nè káála á òòa kẽ dúè ló ẹlẹ tení dú ló Kráìst. Bàrì beè tú mii e Kráìst beè eela tṍó e a beè ú boo bàà gbànà téá nvèèmà fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló. 21Tṍó e a kil nvéeá, o beè dii kpã́á ló Bàrì vaá bọọ bùlà beè túi naamá pá a gbò ọ́b tení dú lo bọọ pọ́lọ́ lab dògò. 22Sõò kátogóí, tení dú ló a ú m nom kpá ló, à kpáá nvèè fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló èèlè nyíe zẹ̀ẹ̀ boolo nè ẹ̀ẹ̀, kọ bé o láá elai kè sĩ́e vaá dúi gbò e o dìí õoà, e kọ bel á géí lo, vaá nóo kpáá ienai tọ́ọ̀ kà kpẹa e a dìí ló. 23Sõò à bĩ́íná kọ ó kilii sĩ́ ge tõoníí boo dò díí kẽ, e a náámá bọọ zìgà bel, vaá ò elai agalai, kọ bé tọ́ọ̀ nu náa dulíi lọl ló ból dẽe sĩ́ e Lé Kpẹa e o beè dãiá beè nèi. Boo bée Lé Kpẹaí ní e Bàrì beè tú nda, Pọ́ọ̀l, naamá a nen tóm é, vaá Lé Kpẹaí ní e bà ni vee nè dénè bàlà boo é. 24Vaá kátogóí nyíem̄ ẹ́ẹ́ boo nà mòn tãàgà e m monii boo, boo bée kọ ńda mòn tãàgà m nom kpá lóí nvèè bá ge mmè ní e Kráìst beè mon boo a bõ̀òna ló, e a náámá a nom kpá ló. 25Dì belí bé e Bàrì beè noo naa, a beè túm̄ naamá nen tóm bõ̀òna ló Kráìst boo bée ge nvèè bá nè boolo, vaá tóm e a ném̄í kọlà ge kọ ḿ palà ge tú a mon bel tẹlẹ bàlà kẽ, 26e a dú kà kà bel e Bàrì beè gṍ ló dénè gbò nen tṍó e a kil nvéeá, vaá kátogóí à tẹ́lẹ bàlà kẽ nè pá a gbò. 27À dú lèèma Bàrì ge naa kọ pá a gbò e bà dì dénè kpá dó á nyima bé e kà kà bel e a gṹá ló gbò není palà ge dú dù̃ùnè naa. Kà kà belí kọlà kọ Kráìst tõoí m vaá nèi ból dẽe sĩ́ kọ ò é gboó zọíe dõonai a dù̃ùnè. 28Vóá à naa, è gé vee Lé Kpẹa e a kil ló Kráìst nè kọ̀láá nen. È ólò tú dénè nyima e e íè nèmà dùùlà bá dee tṍ kọ̀láá nen vaá noomàva nu, kọ bé è láá faaláva simá ke sĩ́ Bàrì belí gbò e bà ni gbõoma m kọ̀láá sĩ́ dee tení dú ló gè zọ̀ Kráìst gbaa ló. 29Ge naa kọ na gbò nuí á naaá ní e m nyoone sí agẹ̀ tóm vaá tú gbele kpóó e Kráìst ném̄, e a palà ge dọ bàlà kẽ m nà tóm, simá é.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\