KỌLỌ́SÌ 2

1M̀ gbĩ́ ge kọ ó nyimai íb kpãa pììgà e m gé piigaí boo nè boo gbò e bà di Leodesíà, biina gé ló dénè gbò e bà gáà mònmàm̄ dẽeá. 2M̀ náà níí boo bée ge nvèèva kpóó ló nè ge naa kọ ba vulà á gbáva naamá t̃ẽ̀ènè kà, kọ bé bà íe dénè lé nu e a aa m ge agala boo nu e bà láá dã́ tẽ́, vaá nyímá ló kà kà bel e a beè gũá ló gbò nen kilma ló Bàrìa, e a kọlà Kráìst. 3Ẹlẹ ní e a tú dénè gyọ́ nyìmà nu Bàrì nè sĩ́ dee ge nyimáe ló, e a beè gũá ló gbò nená, tẹlẹ bàlà kẽ é. 4M̀ gé kọ́ naa vóí nèi kọ bé tọ́ọ̀ nen náa dagẹ̀i tenmá ló gè kpọ́ kyáá bel nèi, kọ̀láá bé e ba mon bel kpé tṍ naa. 5Náa kal ló bée kọ nà sĩ́ á géí ló kĩá, nà bùlà dìí boo kọ̀láá tṍó. Nyíem̄ palà ge ẹẹ gè mon kọ ò gbáài ló dui t̃ẽ̀ènè kà vaá elai agalai m ge dẹlẹi nyíe boo Kráìst. 6Tã́gíní bé e o ni túi Kráìst Jíìzọ̀s naamai bọọ Dõòa, gboó tõonii dùm e a zọ ẹlẹ gbaa ló. 7Siilííe kúm m vaá ò náanii kọ bọọ dùm á tìa boo ńlẹ. Nveai kpóó ló m ge dẹlẹ́e nyíe boo, dì belí bé e ba è noomai naa, vaá ò olòó õai Bàrì zaa. 8Ọẹi dẽe kọ bé tọ́ọ̀ nen náa túi naamai gyóòlo tení dú ló pọ́ì nyìmà nu gbò nen e bè náa dọ bélè vaá ólò kẹlẹ gbò nen. Na kà nyìmà nuí náa aa bá Kráìst; tãa vó, à tení aa m nàà nu gbò nen nè log bàlà booí. 9Boo bée kọ kà lèlà bá bé e Bàrì mèà naa, ní e Kráìst dì naa, m nom kpá ló nen é. 10Bàrì néi dùm e a gbõoma tení dú ló gè zọ̀ Kráìst gbaa ló. Kráìst bọọ kpãa el kọ̀láá kà nyómá e a bẹl vaá ié kói. 11Ò kooàì tení dú ló ge zọ Kráìst gbaa ló. Kòòài náa tení aa bá nen, sõò à aa bá Kráìst e a náa kọ bọọ nom kpá ló e a ólò sí pọ́lọ́ á gá kpáá lẹẹlànai bel ló. 12Boo bée kọ, tṍó e ba è logmài múú, Bàrì beè gbá Kráìst nè bọ̀ì lì vaá kẽee lọl ke mà ú tení dú ló bọọ gè dẹlẹ nyíe boo kpóó Bàrì e a beè kẽee Kráìst lọl ke mà úá. 13À ié tṍó e o beè uí m bọọ nyómá boo bée pọ́lọ́ e o beè olòó sii nè bọọ nom kpá ló e a gáà beè kooàa. Sõò kátogóí Bàrì náa kọ ó zọi Kráìst dìí dùm. A beè ia ló dénè bẹẹ pọ́lọ́ nèi, 14à baagi kpá e kom e e beè siiá nè log e ba è bẹẹé tẽ́ di dẽeá vaá tú lọlíí ból tení dú ló ge ká boo bàà gbànà té. 15À tú kpóó lọl bá gbò nyómá e bà gé lẹẹlà bel vaá ie kpóó, vaá naa kọ bà á kyãanèè dúé nvée belí gbò e bà sííva dẽe bé, naa ní e kọ̀láá nen é mónva vaá nyimá kọ mè a è béva elìè bá gbẹá boo bàà gbàna téá. 16Boo bée vó, ó gá zigai kọ tọ́ọ̀ nen á beelá neèi íb gyã́á e o é déi, à bè íb míí e o é ṍi, à bè dee e a di m gbáá e o é sẹlẹi káí, à bè ge kọ ó tui ãa ẽ́ naamai dè zọ, à bè dee e o é náamai dee bo séi. 17Dénè gbò nuí dì belí kói nu e a é dú dee sĩ́. Áá Kráìst ní e a dú lèlà sĩ́ nu é. 18À léémá sìgà nen ge sẹlẹ ló belí kọ bà kilmàè kpá ló kẽ nè ge kúm sĩ́ kẽ nè gbò nyómá tóm. Boo bée mòà nu dẽe e bà ni íe, bà kọ́ baala léèlèè elìè na gbòa. Ó gá zigai kọ tọ́ọ̀ nen e a belí vó á beelá bẽ̀gèi, boo bée kọ ba pọ́lọ́ bug togó ní e a kọ bà á dọ kẽ dàlà kpá ló boo é, boo tṍó e bà náa íe tọ́ọ̀ nu e bà élá boo. 19Bà náa dọnà bẹ̀là Kráìst e a dú togó a bõ̀òna ló e a dú a nom kpá lóá. Ẹlẹ ní e a búmá zivè kà a nom kpá lóá, vaá sii kọ̀láá kà dẽe gá nè gbà gbá e a di ló naamá t̃ẽ̀ènè kà e, naa ní e a sìm dì belí bé e Bàrì gbĩ́ kọ á sìm naa é. 20O beè zọi Kráìst ui vaá dìí pọ́ì aalii bá gbò log bàlà boo. Éé ní e a náa vaá ò gboó kpáá tõonii dùm dì belí gbò e o dii nèi bàlà boo é? Éé náa vaá ò tõonii kè kẽ gbò log e a kọ́ 21“Ó gá sii bá ló na kà nuí,” “Ó gá tọ́ gã́ ló na kà nuí,” à bè kọ “Ó gá tọ́ bá ló na kà nuá” é? 22Dénè na gbò logí kuu nu e a é kyọ̀à áá tṍó e nen náámá nu lọ̀l, boo bée kọ nen ní e a beè nvèè gbò logí vaá noomà gbò nen é. 23À dú kà kà kọ be ò ẹb gbò logí, ò é íe bùlà kọ à íe nyìmà nu e a di m, boo bée kọ bà béní gbò nen kọ bà á kúm sĩ́ kẽ nè gbò nyómá tóm, bà sẹlẹ ló belí kọ bà kilmàè kpá ló kẽ vaá bà tú agẹ̀ bá kpọ̀ té nèà ba ló. Sõò na gbò logí náa é láá nvèè bá nè tọ́ọ̀ nen kọ á láá lẹ̀ẹ̀là bel ló a tàn nom kpá ló.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\