KỌLỌ́SÌ 3

1O beè zọi Kráìst kẽeà aa ke mà ú. Boo bée vó, tui bọọ nyíe sẹlẹi boo nu e a dì káála kĩ e Kráìst dì ĩ́ì tẽ́ boo bá lè Bàrì. 2Kai bọọ nyíe gbẹẹlii boo nu e a dì káála, níì nu e a dì boo sãa kunu kẽí nì. 3Boo bée kọ o beè ui vaá Bàrì beè gbá bọọ dùm nè ní Kráìst gõ̀. 4Kráìst ní e a dú bọọ dùm e, vaá tṍó e ẹlẹ é dọ bàlà kẽ, boolo é gboó zọíe dọnai gé bàlà kẽ vaá zọíe dõonai a dù̃ùnè. 5Boo bée vó, fẹi dénè tàn bàlà boo e a dìí m̄á lọ̀l, nu e a dì belí tàn kúnà gã̀ nè dùm e bè náa õoà nè tàn nom kpá ló nè laa ló pọ́lọ́ nè gọ̀l òò (Boo bée kọ gọ̀l òò ene íb sĩ́ dee ge fã̀ ńbàlì e bà náàmà bá.) 6Gbò nu e a dì belí vóí ní e a é man kọ sṹg Bàrì á dọ boo gbò e bà náa gbaníe tṍ ló é. 7À íe tṍó e gbò tàn e a dì belí vóí beè lẹẹlài bel ló vaá o è gboó tõoníí m dùm e a dì belí vó. 8Sõò kátogóí ó gá kpáá labnaí gbò lab e a dì belí gè bã̀ sṹg, nè gè dú bẹẹ bẹẹ ló, nè gè ié ọ́b nyíe. Tọ́ọ̀ kà gbẹ́a à bè mon bel e bè náa õ̀òà á gá aana gã́ tọ́ọ̀ bọ̀ì. 9Ó gá kpọi kyáá bel nèi ene, boo bée kọ o beè kìnii bọọ nómá dùm bii ló a lab dògò 10vaá tui ńãa. Bàrì, e a beè dèm ãa dùmi, dì e a gé olòó túi naamá ãa, kọ bé ò dii belii ẹlẹ vaá palà ge nyimaié ló. 11Boo bée nu e Bàrì ni náaí, pá Júù náa dúná kele ló gbò e bè níì pá Júù nì. Kele á géná gbàà gbò e bà ni kooà nè gbò e bà gáà kòòà, à bè gbò kyáà, à bè gbò e bà gáà mùùnà dẽe. Kele á géná gbàà gyóòlo nè nen e a dì pọ́ì. Áá kóló Kráìst ní e a dú dénè nu é vaá Kráìst ní e a dì m dénè bọ̀ì e. 12Boolo dìí gbàà gbò e Bàrì beè sà naamá pá ńlẹ gbò, vaá à vulei. Vóá à naa, iei sàn nyíe, nè tóè sàn, nè kìlmà kpá ló kẽ, nè gbọ́ọ́ gbọọ ló, nè dé bèm. 13Ĩimai ene vaá ò iai ló pọ́lọ́ nèi ene kọ̀láá tṍó e ene ié kpẹa ló ene. Iai ló pọ́lọ́ nèi ene dì belí bé e Dõò ia ló nè boolo naa. 14Ge tẹlẹ ló dénè na gbò nuí, ò vulèi ene, boo bée kọ vùlà ní e a ólò palà ge gbá gbò nen naamá t̃ẽ̀ènè kà e. 15Bàrì beè kólíi bõonè ló naamá t̃ẽ̀ènè kà nom kpá ló kọ bé ò láá iei fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló. Boo bée vó, monii kọ fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló e a aa bá Kráìst á tùlè bọọ bùlà nè ge kọ ó olòó õai Bàrì zaa. 16Monii kọ mon bel Kráìst á palà ge tõoí m. Tui nyìmà nu noomai nu ene, vaá ò dùùlài bá dee tṍ ene. Ọlii sọ́l õmaí Bàrì zaa lọlií m bọọ nyíe--sọ́l lèèlà nè kpéè mon sọ́l Bàrì nè sọ́l e a aa bá Nyómá Káí. 17Kọ̀láá nu e o é kọ́i à bè nu e o é náanii, naanii boo bée bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s, vaá ò ṍai Bàrì, e a dú bẹẹ Tẹ̀, zaa tení dúé ló. 18Boolo, gbò va, tõonii kè kẽ bọọ gbò dóm, dì belí bé e a bọ́ ló kọ nen e a nyoone nvée bẹẹ Dõò á tõo naa. 19Boolo, gbò dóm, vulei bọọ gbò va vaá ó gá tui gboo gboo ló bá sẹẹmaíva. 20Boolo, gbò pá nvín, gbanii tṍ ló bọọ gbò tẹ̀ nè kà m kọ̀láá kà nu, boo bée kọ níí nu e a léémá Dõò e. 21Boolo, gbò tẹ̀, ó gá naanii nu sṹg nei bọọ gbò pá nvín, mè á dì vó, à kyọ́va nyíe. 22Boolo, gbò gyóòlo, gbanii tṍ ló bọọ gbò tẹ̀ íe boo bàlà booí m kọ̀láá kà nu. Níì áá tṍó e bà dì tõ̀ò ní e o é náanii vó kọ bé bà lèèlàì é nì. Tãa vó, sii lọaí m nyíei boo bée ge fã dẽe Dõò. 23Tui dénè bọọ kpóó simai kọ̀láá kà tóm e o gé síi belí kọ o gé síi nèi Dõò, e bè níì nen nì. 24Boo bée kọ ò nyímàì kọ Dõò ní e a é kpẽ́ kom e a beè zìgà nè pá a gbòa nèi é. Boo bée kọ bẹẹ Dõò, Kráìst, ní e o gé sii tóm nèi é. 25Kọ̀láá nen e a sí pọ́lọ́ é túá kpọ̀ té e a é gbõoma dẽe pọ́lọ́ e a beè sì, boo bée kọ Bàrì náa ólò ẹ̀b sĩ́ nen ló a bèèla bel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\