KỌLỌ́SÌ 4

1Boolo, gbò tẹ̀ íe gyóòlo, sẹlẹi bọọ gbò gyóòlo boo bá e a dú lé vaá à lèlà, boo bée kọ ò nyímàì kọ bọọ Tẹ̀ Íe dì káála. 2Ó gá aalii ló ge tãagaí ló Bàrì tọ́ọ̀ tóm. Ẹai lói ló nu e o é kọ́i nèi Bàrì vaá ò olòó õaíe zaa. 3Tãaganai gé ló Bàrì mái beele kọ á nèi dee kọ é vee kà kà bel e a gṹá ló gbò nen kilma ló Kráìst. Nda di kpọ́gọ́lọ́ kátogóí boo bée kọ m beè ló nu e a kil ló kà kà belí. 4Vóá à naa, tãagai ló Bàrì mám̄i kọ ḿ ló bel m sĩ́ dee e a é tú kà kà belí tẹlẹ bàlà kẽ nè gbò nen. 5Tui nyìmà nu tõomaí ló gbò e bà náa dẹlẹ nyíe boo Kráìst vaá ò tui kọ̀láá kà tṍó e o íeì naamai lé nu. 6Kọ̀láá tṍó e o zọi gbò nen loai bel, naanii kọ bọọ bel á ẹẹlẹ nyíe gbò nen vaá kpéva tṍ, vaá ò nyímai bé e o é áalai bel nèi kọ̀láá nen belí bé e a bọ́ ló naa. 7Tékèkọ̀s, e a dú bẹẹ vígà m Kráìst e e vùlè, é noo tẽ́ kọ̀láá kà nu e a ni naám̄ ló nèi. Ẹlẹ nen tóm Bàrì e e dẹlẹ nyíe boo, vaá à ólò zọi sí tóm nè bẹẹ Dõò. 8Vó ní e a náa vaá m̀ gé lẹẹlaé mái é, naa ní e a é kọ́ bé e beele dì naa nèi vaá nèi agẹ̀ nyíe. 9Onẹ́sèmọ̀s, e a dú dõòna kà bẹẹ vígà m Kráìst e e vùlè vaá dẹlẹ nyíe boo, e a dṹùnà boolo, gé zọ́e gbá tọ dù. Bà é noo tẽ́ kọ̀láá kà nu e a gé náaí ló kĩí nèi. 10Aristákọ̀s, e e gbáà dì tọ kpọ́gọ́lọ́í, kanai mon. Máàk, e a dú vígà Baanàbàs, kananai gé mon. (A è dú ge nèi dùùlà bá dee tṍ kọ, be Máàk dú, mè ó tuíe nvèài ló.) 11Jásùà, e bà kolnáe gé Jọ́stọ̀s, kananai gé mon. Áá taàa ọ̀vài ní e bà dú pá Júù e bà ni dẹlẹ nyíe boo Kráìst e bà gé zọ́m̄ siá tóm ge naa kọ Bàrì á lẹ̀ẹ̀là bel é, vaá bà ólò palà ge nvèè bá nèm̄. 12Ẹpáfràs, e a dṹùnànà gé boolo vaá à gé síná gé tóm nè Kráìst Jíìzọ̀s, kanai mòn. À ólò palà ge tãàga ló Bàrì mái lee vaá ban bá Bàrì kọ ó elai agalai belí gbò e o ni gbõomai vaá palà ge agalai boo dénè nu e Bàrì gbĩ́. 13Nda élá nen di tõ̀ò nèe bé e a ólò palà ge sí tóm naa kọ bé à nveè bá nè boólo nè dénè gbò e bà di Leodesíà nè Hiarápọ̀lès. 14Lúùk, nen dóm biè e e vulè, nè Dímàs kanànai gé mòn. 15Kanai mon pá bẹẹ vígà m Kráìst e bà di Leodesíà vaá ò kananai gé mon Nímfàs nè bõ̀òna ló Kráìst e a ólò bõoná a tọ. 16Tṍó e bà ni bugi kpáí nèi lọ̀l, monii kọ bà bugina gé m bõ̀òna ló Kráìst e a dì Leodesíà, vaá tṍó e a é lée, ò buginai gé ní e m beè emí má pá Leodesíà e baala é beè lẹ̀ẹ̀là má boolo. 17Kọi nèi Ákìpọ̀s kọ á mon kọ à síè kọ̀láá kà tóm e Dõò beè nèeá lọl dẽe. 18Nda, Pọ́ọ̀l, tú ńda bá emmá ńda kànà mòn kól mái. Á gá táí nyíe kọ m̀ dì tọ kpọ́gọ́lọ́! Sàn nyíe Bàrì á tõoí ló.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\