Ẹ́FẸ̀SỌ̀S 1

1Kpáí aa bá nda, Pọ́ọ̀l, e Kráìst Jíìzọ̀s lẹẹlà, dì belí bé e a dú bùlà Bàrì naa. M̀ gé lẹẹlà kpáí má gbò nvín Bàrì e bà tõó Ẹ́fẹ̀sọ̀s, e a dú gbò e bà elá agala m ge gbaa ló Kráìst Jíìzọ̀s: 2M̀ gé ban kọ Bàrì, e a dú bẹẹ Tẹ̀, nè Jíìzọ̀s Kráìst, e a dú Dõò, á iéi sàn nyíe ló vaá à néi fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló. 3Naanii é leelà Bàrì, e a dú Bàrì bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst vaá duna gé a Tẹ̀. Bàrì téní dú ló bẹẹ gè gbaa ló Kráìst vaá nèi kele kele ból tã́áná dee bá m nyómá, e a aa gbàn deè káála. 4Tṍó e Bàrì gáà beè dèm bàlà booí, a beè sà beele kọ é duè pá ńlẹ m ge gbaa ló Kráìst, kọ bé è di káí vaá è aa ló gè ié kọ̀ bel kè sĩ́ ẹlẹ. Boo bée vulà e a íeí ló, 5Bàrì beè gboó beelá kọ à é túèì naamàè pá a nvín, tení dú ló Jíìzọ̀s Kráìst. Vóá bé e a beè dú a bùlà vaá leemáe naa é. 6Naanii é lèèlà bé e sàn nyíe Bàrì dú dù̃ùnè naa. Bàrì dõo a sàn nyíeí inmai ló tení dú ló a Sã́áná e a vulè. 7Bàrì áálái téní dú ló mii e Kráìst eelàí boo, e a kọlà kọ à ia ló dénè bé e e beè gbaalá a log naa, dì belí bé e a sàn nyíe bọọ naa. 8Bàrì palà ge bọ̀ọ̀vẹ̀i a sàn nyíeí boo m kele kele íb ból nyìmà nu nè tàvẹ̀ nu, 9vaá naa kọ é nyimá kà kà bel e a gṹá ló gbò nen kilma ló a bùlà, dì belí bé e a beè leemáe vaá à noo bùlà nyòòmà naa tení dú ló Kráìst. 10A beè dú a bùlà ge bõonè ló dénè nu e a di káála nè boo bàlà booí tenmá ló Kráìst, vaá naa kọ tṍó e tṍó ni égá, mè dénè nu é gboó nòòà vaá tõo kè bá Kráìst e a é dú nen togó. 11Bàrì ólò naa kọ̀láá kà nu dì belí bé e ẹlẹ beè noo lọl m a bùlà naa. Vaá a beè sà beele naamá pá ńlẹ, m bẹẹ gè gbaa ló Kráìst, dì belí bé e a beè noo gbẹẹ́ kẽ vaá beelá sẹlẹ naa. 12À náa vóí kọ bé beele, pá Júù, e e dú kà túá gbò e e beè bolí dẽe sĩ́ Kráìst, láá lèèlà bé e Bàrì dú dù̃ùnè naa. 13Tṍó e boolo dã́ì kpẹa kà kà belí, e a dú Lé Kpẹa e a fáálá dùùà máií, boolo beè dẹlẹnai gé nyíe boo Kráìst vaá Bàrì à gboó tú a kpĩ́i nvèèí ló tení dú ló gè nèi Nyómá Káí e a beè zìgà kọ à é neèa. 14Gè kọ Bàrì néi Nyómá Káí zógè kọ Bàrì é néi gyọ́ e a beè zìgà kọ pá a gbò é dõonà, nè ge kọ à é áálá pá ńlẹ vaá naa kọ é lèèlà bé e ẹlẹ, Bàrì, dú dù̃ùnè naa. 15Vó ní e a náa, vaá tã́gíní tṍó e nda è dã́ bé e o dẹlẹ̀ì nyíe boo Dõò Jíìzọ̀s nè bé e o vulèì gbò nvín Bàrì naa, 16lóm̄ gáà ọọ ló gè olòó õá Bàrì zaa boói é. M̀ ólò kolíi bée m nà tãaga ló, 17vaá bàn kọ Bàrì bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst, e a dúná gé dù̃ùnè Tẹ̀, á nèi Nyómá Káí e a é néi nyìmà nu vaá kùùlài dẽe, m ge naa kọ ó nyimaíe ló. 18M̀ gé ban Bàrì kọ á naa kọ a ẹ́ẹ́ dee á mò vaá kùùlà bọọ nyíe, kọ bé ò nyimai ló nu e a beè kolíi kọ ó ẹbmai dẽe, íb gyọ́ ka e a sẹlẹ kọ pá a gbò é dõòna, 19nè íb bé e a kpóó e a gé símá tóm m beele e e dẹlẹ̀e nyíe boo aa deè bọọ naa. T̃ẽ̀ènè kà gbele dù̃ùnè kpóóí 20ní e Bàrì beè tú simá tóm boo tṍó e a kẽee Kráìst lọl ke mà ú vaá túe ĩge boo bá lèe m káála é. 21Kráìst tõo kĩé vaá ié kpóó èlmà dénè nu e a gé lẹẹlà bel, dénè nu e kói di bá, dénè nu e a íe kpóó, nè dénè méné. Bée e Kráìst íe, boo bée a kpãa, el boo dénè bée e kpãa e a di bá nen é láá nèe m na kà bàlà booí à bè m bàlà boo e a gé dú. 22Bàrì beè tú dénè nu nvee kè kẽ Kráìst vaá túe nè a bõ̀òna ló kọ á dú nen togó ló kọ̀láá kà nu e a dì. 23Bõ̀òna lóá ní e a dú kà íí Kráìst e a ḿmèe é, vaá ẹlẹ à mmè kọ̀láá nu e a dì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\