Ẹ́FẸ̀SỌ̀S 2

1Tṍó e a kil nvéeá o beè dui íí gbẹai bá gè gbaalai log Bàrì nè ge sii pọ́lọ́, 2e a dú nu e a beè ọ̀ọ̀lài ló boo tṍó e o géè zọi pá bàlà boo lavii ba pọ́lọ́ láb vaá tui lẹ̀ẹ̀là e a aa bá nyómá e a gé bẹl gbò kpóó e bà di m bù dee, e a dú nyómá e a di kátogóí e a gé lẹẹlà bel ló gbò e bà lọl togó kè kẽ Bàrìa. 3Dénè beele beè dìvá gã́ bug tṍó e a kil nvéeá, e e géè olòó naa kọ̀láá bé e a léémái vaá tẹ̀ẹ̀và kọ̀láá bé e a tan bẹẹ nom kpá ló nè bẹẹ bùlà naa. Sṹg Bàrì beè gboó di boo beele, m bẹẹ di tõ̀ò nen, belina gé bé e a di boo na gbòa naa. 4Sõò Bàrì, e a sàn nyíe bọọ zoogá, beè di boo bée íb vulà súú dẽe ló e ẹlẹ íeí ló, 5vaá boo tṍó e beele beè dú íí gbẹá bá gè gbaalá a log, à gboó naa kọ é di dùm vaá dú gbò e bà gbá ló Kráìst kẽee lọl ke mà ú. Sàn nyíe e Bàrì iei ló ní e a duumài é. 6Bàrì téní dú ló bẹẹ gè gbaa ló Kráìst Jíìzọ̀s vaá kẽeéi biié ló, kọ é gé zọ̀e lẹ̀ẹ̀là bel boo sãa káála. 7À náa vóí naamá gè zogè, m dénè tṍó e a gé dú dee sĩ́, a sàn nyíe e a bọọ èl ló nu e nen é láá kọ̀, e a dọ́ bàlà kẽ m bé e a vulèi tení dú ló Kráìst Jíìzọ̀s naa. 8Boo bée kọ sàn nyíe e Bàrì íei ló ní e a duumài é, tení dú ló bọọ gè dẹlẹ́e nyíe boo. Níé níì nu e a nááá tení dú bá boolo nì. Níé nu e Bàrì dõo nèi. 9Bàrì náa tú tọ́ọ̀ kà tóm e boolo beè sii duumài, mè á di vó ene bọ̀ì dalai kpá ló boo! 10Bàrì ní e a túi naamá nu e e dú dee nieí é. À demíi, tení dú ló bẹẹ gè gbaa ló Kráìst, kọ é olòó sí lé tóm e a beè noo sẹlẹ kẽ sẹ̀ẹ̀i. 11Kẽeaí boo kọ à íe tṍó e a beè dì e gbò e bà kólí baála ló kolíe “gbò e ba ni kooà” géè òn boolo e o beè meai dui gbò e bè níì pá Júù nì vaá kolíi “gbò e bà gáà kòòà” (náa kal ló bée kọ baála ge kòòà beè dú ní nom kpá ló, e a è naaá teni bá nen). 12Á gá táí nyíe kọ, tṍó e e gé kọ́á, mè nóo beè nyimai ló Kráìst. A è dú gè kpòòlài kọ nóo dṹunàì pá Ízràẹ̀l, vaá boo bée vó, o beè gboó dui kyáà ló zíl gbaa ló e Bàrì beè tú a ló zilmá vaá zìgà nu bii nvéeá. O beè dií boo bàlà booí vaá dui gbò e bè nóo íèì ból dẽe sĩ́ à bè ge nyima ló Bàrì. 13Sõò kátogóí, tení dú ló bọọ gè gbaa ló Kráìst boolo, e o beè olòó dii kpã́á ló Bàrì, o ténii domai ló mii e Kráìst eelàí boo vaá láá bãié ló. 14Ẹlẹ, Kráìst, ní e a dú bẹẹ fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló é, boo bée kọ à tú a nom kpá ló vaamá gyọ́ọ m ge gbá pá Júù nè gbò e bè níì pá Júù nì naamá t̃ẽ̀ènè kà, tení dú ló gè sivè gbọọ ọ́la e a beè túva pòòmà bàà. 15À lọl kpóó ló Log pá Júù, bii ló dénè a lẹ̀ẹ̀là nè a dò bá nu, kọ bé à láá naa kọ pálàa gbòi á gbáaé ló dú ene kà ãa gbò. À nveèva fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló zẹ̀ẹ̀ 16vaá gbáva naamá t̃ẽ̀ènè gbò e bà gé gbáá ló Bàrì, boo bée kọ ẹlẹ, Kráìst, beè tú a ú boo bàà gbànà té tumá ọ́la lọlvá zẹ̀ẹ̀. 17Kráìst dú gé vee Lé Kpẹa e a dómà fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ lóí nè boolo e bè nóo dúì pá Júù, e o beè dii kpã́á ló Bàrì, vaá à dù gé veena gé nè pá Júù, e a dú gbò e ba è dìé kpàn. 18Boo bée kọ Kráìst náa kọ dénè bẹ̀ì, e e dú pá Júù nè gbò e bè níì pá Júù nì, é láá tení dú ló t̃ẽ̀ènè kà Nyómá Káí vaá bã ló Tẹ̀. 19Boo bée vó, boolo e bè nóo dúì pá Júù nóo dúnàì zọ̀là sĩ́ gbò à bè gbò kyáà. Tãa vó, o zọi gbò nvín Bàrì duaí bon vaá dui pá a tọ. 20À dú gè tìbnà gé boolo boo dò díí kẽ gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà nè gbò kọ́ bùlà Bàrì, e a dú ní e Kráìst Jíìzọ̀s ní e a dú kpò dem e bà nvee kẽ gá ból tọá é. 21Ẹlẹ ní e a síi tọá gbá dẽe ene vaá naa kọ á kil sĩ́, dọ̀ tṍó e a dú tọ káí e bà kpoolà sẹlẹ nè Dõò e. 22Tení dú ló bọọ gè gbaa ló Kráìst, Bàrì gé gbá boolo noo bii ló dénè na gbòa, vaá naamá tọ e ẹlẹ é tõo m tení dú ló a Nyómá Káí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\