Ẹ́FẸ̀SỌ̀S 3

1Boo bée vóí, nda, Pọ́ọ̀l, e m di kpọ́gọ́lọ́ kọ m̀ sí tóm nè Kráìst Jíìzọ̀s boo bée boolo, e o dúì gbò e bè níì pá Júù nì, gé gboó tãaga ló Bàrì. 2M̀ íè bùlà kọ o beè dãi kọ Bàrì beè nèm̄ a sàn nyíe kọ ḿ simá tóm nè boolo, 3bé e a kuulà kà kà bel e a gṹá ló gbò nen tẹlẹ bàlà kẽ vaá naa kọ nda á nyimá naa. (À íe gbálà ńkem nu e m ni émí kilma ló, 4vaá be ò bugii nu e m beè emíí, ò é monii íb bé e nda tavẹ̀ kà kà bel e a gṹá ló gbò nen kilma ló Kráìsti naa.) 5Tṍó e a kil nvéeá, Bàrì náa beè kòl bée kà kà belí nè gbò nen. Sõò kátogóí, Nyómá Káí a kuulà zogè gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà nè gbò kọ́ bùlà Bàrì e bà di káí. 6Kà kà bel e a gṹá ló gbò není kọlà kọ ge zọ̀ Kráìst Jíìzọ̀s gbaa ló náa kọ gbò e bè níì pá Júù nì á zọ pá Júù dõ̀ònà gyọ́ e Bàrì beè sẹlẹ sẹ̀ẹ̀ pá a gbò, kọ bà á zọ̀va dú t̃ẽ̀ènè gbò, e a náa kọ nu e Bàrì beè zìgà nè pá Júù tenmá ló a Lé Kpẹaá dìnà gé nè baala e bà náa dú pá Júù. 7Bàrì beè tú a kpóó simám̄ tóm m vaá nèm̄ a sàn nyíe e a túm̄ naamá nen e m gé sí tóm gè vee a Lé Kpẹa. 8Nda, e m kil kẽ lọ̀l vaá à lee zẹ̀ẹ̀ dénè gbò nvín Bàrì, ní e Bàrì nè na kà sàn nyíeí kọ ḿ vee Lé Kpẹa nè gbò e bè níì pá Júù nì, kilma ló gyọ́ e Kráìst íe, e nen náa é láá nyimá a ke kùbmà e, 9nè ge kọ ḿ tú bé e Bàrì é tú kà kà bel e a gṹá ló gbò není simá tóm tẹlẹ bàlà kẽ naa zogè gbò nen. Bàrì, e a beè dèm dénè nu, beè gṍ kà kà belí ló gbò nen aa kélé, 10kọ bé kátogóí à síè tóm tenmae ló a bõ̀òna ló vaá naa kọ gbò nyómá e bà gé bẹl vaá lẹ̀ẹ̀là bel, e bà di bàlà boo káála, á nyima bé e Bàrì nyímá nu tenmá tõ̀tõ̀ò sĩ́ dee naa. 11Nu e Bàrì náaí dú nu e a beè noo àà gé kélé, vaá à gboó gé síe tẹlẹ bàlà kẽ tenmá bá Kráìst Jíìzọ̀s, e a dú bẹẹ Dõò. 12Bẹẹ gè gbaa ló Kráìst vaá dẹlẹ́e nyíe boo táálái ló, vaá naa kọ nyíei à agala, boo tṍó e e gé bã kè sĩ́ Bàrì. 13M̀ gé gboó baníí bá kọ bọọ bùlà á gá tãàgà boo bée gbò tãàgà e nda gé moníí booí. Gbò tãàgà e nda gé moní ní e a dú boólo ka é. 14Boo bée vóí, m̀ kúmì dúnú kẽ vaá tãàga ló Tẹ̀, 15e kọ̀láá kà kúúlí e a di m káála nè boo bàlà booí íe bée e a kólavá ló lọl bá. 16M̀ gé baníe kọ á tú a Nyómá Káí nèmài kpóó e a é agẹlẹ ló bọọ nyómá, dì belí bé e a ka aa deè bọọ naa. 17M̀ gé ban kọ Kráìst á tõo m bọọ nyíe tení dú ló bọọ gè dẹlẹ́e nyíe boo. M̀ gé ban kọ ó siilii kúm vaá ò tiai m vulà súú dẽe ló, 18kọ bé boolo nè dénè na gbò nvín Bàrìa láá nyimá bé e vulà súú dẽe ló Kráìst bọọ́ gbàà, vaá bọọ́ beg, vaá bọọ́ gã boo, vaá bọọ́ kè tẽ́ naa. 19A vulà súú dẽe ló bọọ èl ló kọ̀láá bé e nen é láá nyimá naa, sõò m̀ gé ban kọ ó láá nyimai bé e a vulèi naa. Na tóm, dénè bé e Bàrì dì naa é gboó mmáí m. 20Tení domá ló kpóó Bàrì e a gé símái tóm m, Bàrì é láá naa nu e a palà ge bọọ èl ló nu e beele é láá bĩiná à bè ge bugi togó kilma ló. 21Ka á dì nèe m bõ̀òna ló Kráìst nè tení domá ló gbaa ló e beele íe ló Kráìst Jíìzọ̀s, vaá á dì nèe lee dọ̀mà dee e bè náa tá! Á dì naa vó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\