Ẹ́FẸ̀SỌ̀S 4

1Nda, e m di tọ kpọ́gọ́lọ́ boo bée kọ m̀ sí tóm nè Dõò, gé kọ́ nèi kọ ó tõonii dùm e a bọ́ ló gbò e Bàrì beè kolí. 2Olòó kilmai kpá ló kẽ vaá ò dúi gbọ́ọ́ gbọọ̀ ló kọ̀láá tṍó. Iei ì̃ìmà vaá ò túi vulà súú dẽe ló tumai ene m ge ẹ̀b pọ́lọ́ e ene síi tẹlẹí kẽ. 3Nyómá Káí beè nèi fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló e a bọ́víí naamá t̃ẽ̀ènè kà. Piigai monii kọ ò síìlìì gbaa lóí biilií kẽ. 4Dénè bẹ̀ì bṍónà dú t̃ẽ̀ènè kà nom kpá ló, vaá t̃ẽ̀ènè kà Nyómá Káí e a dì, dìnà gé belí bé e Bàrì beè kolíi kọ ó gbái iei t̃ẽ̀ènè kà ból dẽe sĩ́ naa. 5T̃ẽ̀ènè kà Dõò e a dì, t̃ẽ̀ènè sĩ́ deè ge dẹlẹ́e nyíe boo e a dì, t̃ẽ̀ènè kà ge tú múú logmái e a dì. 6T̃ẽ̀ènè kà Bàrì e a dì vaá dú Tẹ̀ dénè nen, èl boo dénè nen, sí tóm tenmá ló dénè nen, vaá di m dénè nen. 7Kráìst tú a sàn nyíe tẹlẹ boo bu bẹ̀ì dì belí bé e a do a dõ̀ò nu nei naa. 8Dì belí bé e Kpá Káí kọ́ naa: “Tṍó e a aà kil kà gbàn deè, a beè faalá gbele tõ̀ò gbò e a beè sii dẽe bé. A beè iégi dõ̀ò nu e a nè gbò nen.” 9Tṍó e a kọ́ “À aà kil gbàn dee,” éé ni e a gé kọ́ é? À gé kọ́ nèi kọ a beè zẹẹ́ dù gé bã kà kè tẽ́ bàlì. 10T̃ẽ̀ènè nen e a beè bã kunu kẽá ní e a kilna gé gbàn deè, vaá dẽ́e zelí dénè kpá káála, kọ bé à láá tú a ló mme m dénè nu é. 11Ẹlẹ ní e “a beè iégi dõ̀ò nu e a nè gbò nen” é: À nè sìgà gbò kọ bà á dú gbò e ẹlẹ, Jíìzọ̀s, lẹẹlà, à nè sìgà gbò kọ bà á dú gbò kọ́ bùlà Bàrì, à nè sìgà gbò kọ bà á dú gbò vee Lé Kpẹa, à nè sìgà gbò kọ bà á dú gbò kù dẽe ló bõ̀òna ló Kráìst nè gbò dò bá. 12À náa vóí boo bée ge sí tóm ló dénè gbò nvín Bàrì sẹ̀ẹ̀ ge sí tóm nè Kráìst vaá tìb gbò e bà dú nom kpa ló Kráìst agẹlẹ, 13dọ̀ tṍó e dénè bẹ̀ì é bṍóná dú t̃ẽ̀ènè kà m bẹẹ zìgà nè bẹẹ gè nyima ló Sã́áná Bàrì vaá gboó dú gbò e e ni kpóno, e bái é láá tùlà dénè kpãa bé e Kráìst tóólá naa. 14Na tóm, née é gboó beliná gbò pá nvín e kọ̀láá kà ãa dò bá nu e a dú belí fùùà fọ́ọ́lọ́ é zẹ́ẹlẹ̀i vaá viigéi kilma sĩ́ nè nvée, vaá naa kọ é zùùgà bã bá gbò dàg e bà nyímá kyèèlè ge kẹ̀ẹ̀mà nen. 15Tãa vó, è é tú vulà súú dẽe ló lomá kà kà bel, e a náa kọ é bọọ kil sĩ́ m kọ̀láá sĩ́ deè e a dì vaá aa deè gbaa ló Kráìst, e a dú togó. 16Tení bá ẹlẹ ní e zivè ka a nom kpá lóí, e dénè a dẽe gá soa ló ene vaá túe naamá t̃ẽ̀ènè kà, bọọ vaá vuá èla m vulà súú dẽe ló, boo tṍó e bu ke tõ̀ò e a dìé ló gé sí ńlẹ tóm é. 17Kátogóí, m̀ gé tú boo bée Dõò nèmài dùùlà bá deè tṍ kọ ó gá kilii sĩ́ gè lavii láb belii gbò e bà náa nyima ló Bàrì, e bà náa ólò bugi togó boo nu e a dọ bélè, 18vaá ba bùlà ólò kuu gín. Ba nyíe aa deè àgà vaá bà náa nyímá tọ́ọ̀ nu. Vó à gboó naa kọ bà á gá ié dùm e a aa bá Bàrì. 19Ba è oo ba kẹ́ẹ, bà tú ba ló oolá kpéè ló vaá naa kọ̀láá íb ból nu e bè náa õoà. Bà náa íe kọ níì ní e bà náanìè benae ló é. 20Nu e boolo beè noi e a kil ló Kráìst níì íb na gbò nu nì! 21À dú kà kà kọ o beè dãi nu e a kilíé ló, vaá dì belí gbò e o gbáàìé ló, ba beè noomài kà kà bel e a di m Jíìzọ̀s. 22A beè dú gè noomài, nyòòmà íb láb e o géè lavii, kọ ó kọọlai bọọ nómá nen e tàn pọ́lọ́ géè kẹlẹ kyọ̀a lọaí ló, 23nè ge kọ bọọ nyómá nè bọọ bug á dú ãa, 24vaá ò nveai ãa nen, e Bàrì dem kọ á belìè ẹlẹ vaá à dọ bàlà kẽ dú kà kà m ge di lèlà vaá di káí. 25Be à dì naa vó, ó gá kpọnai kyáá bel! Kọ̀láá nen á ló kà kà bel nè a vígà m Kráìst, boo bée kọ dénè bẹ̀ì bṍònà dua ló ene m nom kpá ló Kráìst. 26Be sṹg bã́i, ó gá tui sṹg e a bã́iá simai pọ́lọ́. Ó gá nveenii sṹg bilmai dee. 27Ó gá nei deè Pọ́lọ́ Nyómá. 28Nen e a ólò zìb nu á aa ló gè zìb nu vaá gboó tú a bá naamá nu e a dú lé, kọ bé à íe nu, naa ní e ẹlẹ é gboó láá dõo nu nè gbò e bíi di ló. 29Ó gá zigai kọ pọ́lọ́ bel á ààí gã́ dọ kẽ. Tãa vó, bel e o é lói á dú lé bel e a é nveè bá nè gbò e bà dã́ vaá tìbva, nyòòmà íb bíi e a dìvá ló. 30Ó gá naanii nu sṹg nei Nyómá Káí Bàrì, boo bée kọ Nyómá Káí ní e a dú kpĩ́i Bàrì e a dìí ló é. Bàrì néi Nyómá Káí naamá nu e a zógè kọ à íe Dee e a gé dú e Bàrì é náa kọ ó dii pọ́ì. 31Ó gá ienai non nyíe, ó gá dunai kanma kanma ló, ó gá bãnai sṹg. Ó gá kovanai à bè ge onii nen. Ó gá sinai tọ́ọ̀ íb bàg. 32Dui lé ló ene vaá ò tói sàn ene. Iai ló pọ́lọ́ nei ene dì belí bé e Bàrì téní dú ló Kráìst vaá ia ló pọ́lọ́ nè boolo naa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\