Ẹ́FẸ̀SỌ̀S 5

1Tã́gíní bé e o dúì gbò pá nvín e Bàrì vulèa, noi gè beliíe. 2Tõonii m vulà súú dẽe ló, belí bé e Kráìst beè vùlè beele naa vaá tú a dùm nè boo bée beele naamá vọ́b nu nè vààla gyọ́ọ e a simì kpéè nu ló vaá leemá Bàrìa. 3Dì belí gbò nvín Bàrì, ó gá zigai kọ kúnà gã̀, à bè dùm e bè náa õoà, à bè gọ̀l òò, á dú gè dã́ tṍ ló kọ à dìí zẹ̀ẹ̀. 4Náa bọ́ná gé ló kọ bọọ gã́ á loá bel e a dú kẹ́ẹ gè dã̀, à bè bel e a bélí bel gbò dàgì bá, à bè bel kpéè tégélé. Tãa vó, ò olòó tui ṍà zaa nei Bàrì. 5Palà ge nyimai kọ tọ́ọ̀ nen kúnà gã̀, à bè nen e a di m dùm e bè náa õoà, à bè nen gọ̀l òò, náa é dí zẹ̀ẹ̀ gbò e Kráìst nè Bàrì gé lẹẹlà bel ló. (Boo bée kọ gọ̀l òò ene íb sĩ́ dee ge fã̀ ńbàlì e bà náàmà bá.) 6Ó gá zigai kọ tọ́ọ̀ nen á tú mon bel dàgì bá kẹ̀ẹ̀mài, boo bée kọ gbò nu e a dì belí vó ní e a é náa vaá sṹg Bàrì dọ́ boo gbò lọl togó kẽ é. 7Boo bée vó, ó gá zọi gbò e bà dì belí vó naaaí tọ́ọ̀ nu. 8À íe tṍó e boolo beè dui gín, sõò tã́gíní bé e o ni gbáai ló Dõòa, ò dúi ẹ́ẹ́ dee. Gboó tõonii belii gbò e bà dì nè ẹ́ẹ́ dee! 9Boo bée kọ ẹ́ẹ́ dee ní e a ólò domà kele kele íb ból lé nàà nu, nè lé lab dògò, nè nu e a dú kà kà e. 10Noi gè nyimai ló nu e a léémá Bàrì. 11Ó gá zọi gbò nen lavii láb kè gín, e a dú gbò láb e bè náa dọ̀ bélèa. Tãa vó, ò túi gbò láví tẹlẹí bàlà kẽ. 12(Kà sĩ́, à palà ge dú kẹ́ẹ gè kọ́ íb nu e bà gé tõo ke gũa naa.) 13Tṍó e dénè gbò nuí ni dọ́ bàlà kẽ, dénè nen é gboó mon kà lèlà bé e a mèà naa, 14boo bée kọ kọ̀láá nu e a ni dọ́ bàlà kẽ a ẹẹà belí ẹ́ẹ́ dee. Vó ní e a náa vaá à dú gè kọ: “K̃ẽ̀èà, e olo e o di dáá! K̃ẽ̀èà aa ke mà ú, mè Kráìst é moní boo.” 15Boo bée vó, ọẹi dẽe ló bé e o é lávii láb naanii. Ó gá lavii láb belii gbò ból, sõò lavii láb belii gbò nyìmà nu. 16Tui kọ̀láá kà tṍó e o íeì naamai lé nu, boo bée kọ gbò dee e e di m̄í dú pọ́lọ́. 17Boo bée vó, ó gá dui ból. Tãa vó, ò piigai vaá nyimai ló nu e Dõò gbĩ́ kọ ó naanii. 18Ó gá õi míí tẽeaí dẽe, boo bée kọ níé é túi naamá dìà dìà. Tãa vó, Nyómá Káí á mmáí m. 19Tui mon bel e a aa m sọ́l lèèlà, nè m kpéè mon sọ́l Bàrì, nè m sọ́l e a aa bá Nyómá Káí, lomai bel nei ene. Ọlii vaá ò kpái sọ́l leemai Dõò lọlií m bọọ nyíe. 20Elaí boo bée bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst vaá olòó õai Bàrì Tẹ̀ zaa boo bée dénè nu. 21Tui fã̀ e o íei ló Kráìst tõomaí kè kẽ ene. 22Boolo, gbò va, tõonii kè kẽ bọọ gbò dóm belí bé e o tõonii kè kẽ Dõò naanii. 23Boo bée kọ dóm dú togó ló a va belí bé e Kráìst dú togó ló a bõ̀òna ló naa. Ẹlẹ ní e a beè dùùlà bõ̀òna lóá, e a dú a nom kpá ló é. 24Boo bée vó, gbò va íè gè tõo kè kẽ ba gbò dóm m kọ̀láá kà nu, belí bé e bõ̀òna ló Kráìst tõoé kè kẽ naa. 25Boolo, gbò dóm, vulei bọọ gbò va belí bé e Kráìst beè vùlè a bõ̀òna ló vaá úé boo naa. 26A beè naa vó naamá gè kpòòlàe sẹlẹ káí nè Bàrì tení dú ló gè tú a mon bel nè múú logmáe õ̀ònà, 27kọ bé à láá ié bõ̀òna lóí m dì tõ̀ò ka, e dà, à bè bíígá bíígá náa é di ló, à bè kọ bà é gbĩ́ ene kà kpẹa mon ló--ló bé e a é náa vaá a bõ̀òna ló õoà vaá aa ló gè ié kọ̀ bel. 28Dóm íè ge vùlè a va belí bé e a vulè a nom ló naa. Dóm e a vulè a va vulè a bá. 29Tọ́ọ̀ nen náa ólò ọví a nom ló. Tãa vó, à ólò bumáe vaá palà ge ẹ̀vie, dì belí bé e Kráìst ólò naa a bõ̀òna ló naana gé é, 30boo bée kọ beele dṹùnà a nom kpá ló. 31Dì belí bé e Kpá Káí kọ́ naa, “Vó ní e a náa vaá pá gbálà é aa ló a tẹ̀ nè a kà vaá gé zọ̀ a va ié gbaa ló é, vaá pálàa ọ̀và é gboó dú t̃ẽ̀ènè nen.” 32À íe gbele kè tẽ́ kà kà bel e a gṹá ló gbò nen e a dọ́ bàlà kẽ m nu e ba è emíí, vaá nda tavẹ̀ kọ à íe nu e a gé kọ́ kilma ló di tõ̀ò e a di gbà gbá Kráìst nè a bõ̀òna ló. 33Sõò a kilna gé ló boolo, e a kọlà kọ kọ̀láá kà dóm á vùlè a va belí bé e a vulè a bá naa, vaá kọ̀láá kà va á nè fã̀ a dóm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\