Ẹ́FẸ̀SỌ̀S 6

1Boolo, gbò pá nvín, gbanii tṍ ló bọọ gbò tẹ̀ nè bọọ gbò kà, belí bé e Dõò gbĩ́ naa, boo bée kọ níé dú nu e a lelà. 2Lẹ̀ẹ̀là e a kọ “Fãi dẽe bọọ tẹ̀ nè bọọ kà” ní e a du túá kà lẹ̀ẹ̀là e Bàrì zigà nu bii nvée é. 3Vaá zìgà nuí kọ́, “kọ bé dénè nu léeí lo vaá ò tõonii begè dẽe dùm boo bàlà booí.” 4Boolo, gbò tẹ̀, ó gá naanii nu sṹg nei bọọ gbò nvín, sõò bumaíva m ge tui dò bá nu Dõò amaíva vaá nemaíva dùùlà bá deè tṍ. 5Boolo, gbò gyóòlo, tui pọ̀ nè kéné ló gbanmai tṍ ló bọọ gbò tẹ̀ íe boo bàlà booí. Tui t̃ẽ̀ènè ból nyíe naamai vó, vaá belí bé e Kráìst ní e o gé síi tóm nei é. 6Níì áá boo tṍó e dẽéva dìí ló nì, mè á di vó à bélí bé e o gé túi dẽe nen naamai. Sõò tui dénè bọọ nyíe naamai nu e a dú bùlà Bàrì, dì belí gbò gyóòlo Kráìst. 7Tui ẹ́ẹ́ ẹẹ̀ nyíe simai kọ̀láá kà tóm e a kuúi bá dì belí gyóòlo. Sii tómá belí bé e Dõò ní e o gé síi tóm nei é, e bè níì pọ́ì ge kọ ò gé síi tóm nei nen nì. 8Nyimai kọ Dõò é kpẽ́ kọ̀láá kà lé tóm e nen gé sí, á leemá ẹ̀ẹ̀ gyóòlo à bè ẹ̀ẹ̀ nen e a dì pọ́ì. 9Boolo, e o íèì gyóòlo, tõonai gé naanii vó ló bọọ gbò gyóòlo vaá ò aalii ló gè kaagai boo bé e o é neíva kpọ̀ té naanii. Nyimá kọ baala nè boolo gbáì iei t̃ẽ̀ènè kà Tẹ̀ Íe e a di káála. T̃ẽ̀ènè bá ní e na kà Tẹ̀ Íe ólò sii ló dénè nen é. 10Ní e a sígá kọlà kọ ó nveai kpóó ló tení dú ló gè gbaa ló Dõò nè tení dú ló a gbele kpóó. 11Bọai dénè nu bé Bàrì, kọ bé ò láá elaí dáa gbele pọ́lọ́ kyèèlè e a di bá Pọ́lọ́ Nyómá. 12Boo bée kọ níì nen nom kpá ló ní e beele gé bé é nì, sõò è gé bé gbele gbele bẹẹ dáa zọ e a di m bù dee, gbò bẹbẹl nè gbò nu e a íe kói nè gbò kpóó e a gé lẹẹlà bel ló bàlà boo kùkùù gíní. 13Boo bée vó, kẹlai dénè nu bé Bàrì, kọ bé tṍó e pọ́lọ́ deeá é dú, ò láá bei gbò ọ́vá. Vaá tṍó e o ni béi inaí kùbmà, ò láá elai agalai belí bé e o beè dii naanii. 14Boo bée vó, elai agalai, vaá kpá láá e o bọ́ai tõ̀ò tẽ́ belí nen bé á dú kà kà bel. Báà kpọ́gọ́lọ́ e a kpenài nu báná nyíe á dú bé e o tõonii lelai naanii. 15Bọọ kpá ká tọ bé á dú bé e o kpenàì ló nyoomai gè veelii Lé Kpẹa e a dómà fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló naanii. 16Ní e a el tõ̀ò, tui dẹ̀lẹ̀ nyíe boo naamai gbọ e o é kpegií deè vaá gimai sã́ ló díìla e Pọ́lọ́ Nená é tã́. 17Pẹ̀gẹ̀lẹ̀ bé e a é kpenài togó á dú dùùà, vaá ò fáálai mon bel Bàrì naamai gẹ̀ bé e Nyómá Káí néi. 18Tãagai ló Bàrì boo tṍó e o gé náanii dénè gbò nuí vaá ò banii Bàrì kọ á nveenìè bá neèi. Tãagai ló Bàrì kọ̀láá tṍó, dì belí bé e Nyómá Káí túlèi naa. Boo bée vó, dìí kpènà ló leelii, e bè lói náa é ọọ, vaá ò olòó tãagai ló Bàrì boo dénè gbò nvín Bàrì. 19Tãaganai gé ló Bàrì boo nda, kọ Bàrì á nèm̄ nu gè kọ́ boo tṍó e m gbĩ́ gè ló bel, kọ ḿ láá lọ̀à pọ̀ ló vaá naa kọ gbò nen á nyimá kà kà bel e a beè gũavá ló e a di m a Lé Kpẹa. 20M̀ di boo bée Lé Kpẹaí vaá dú nen e m gé élá boo bée Jíìzọ̀s Kráìst ló bel, náa kal ló bée kọ m̀ di kpọ́gọ́lọ́ kátogóí. Tãagai ló Bàrì kọ ḿ láá lọ̀à pọ̀ ló vaá kọ́ nu e a kil ló Lé Kpẹaí belí bé e a bọ́ ló naa. 21M̀ gé lẹẹlà Tékèkọ̀s e a dú bẹẹ vígà e e vulè mái. À gé sí tóm nè Dõò, vaá ẹ̀ẹ̀ nen tóm e nen é láá dẹlẹ nyíe boo. À é kọ́ kọ̀láá bé e nu di ló nda naa nèi. Na tóm ní e o é gboó nyimai bé e m dì naa nè nu e m gé náa é. 22Boo bée vó ní e m gé nyoone lẹ̀ẹ̀làe é. M̀ gbĩ́ gè kọ ó nyimai bé e beele dì naa. M̀ gé lẹẹlàe mái kọ á ló bel e a é nveèi kpóó ló nèi. 23M̀ gé bàn Bàrì Tẹ̀ nè bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst kọ á naa kọ dénè pá vígà m Kráìst á di m fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló vaá ié vulà vaá láá dẹlẹ́e nyíe boo. 24M̀ gé ban Bàrì kọ á ié sàn nyíe ló dénè gbò e vulà e bà íe ló bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst náa íe kùbmà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\