GALÉSÌÀ 1

1Kpáí aa bá nda, Pọ́ọ̀l, e nà ge dú nen e Jíìzọ̀s lẹẹlà náa dú nu e a è dú m tọ̀ nu gbò nen, à bè kọ a è tení bá ene nen, sõò a è dú bá Jíìzọ̀s Kráìst nè Bàrì Tẹ̀, e a beè kẽée lọl ke mà ú. 2Dénè pá vígà m Kráìst e bà di kĩí gé zọ́m̄ lẹ̀ẹ̀là kànà mon kól má boolo e o dìí gbò bõ̀òna ló Kráìst e a di Galésìà: 3M̀ gé ban kọ Bàrì, e a dú bẹẹ Tẹ̀, nè Jíìzọ̀s Kráìst, e a dú Dõò, á iéi sàn nyíe ló vaá à néi fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló. 4Kráìst beè di boo ge dùùlài lọl bá na kà pọ́lọ́ bàlà booí vaá ú boo bẹẹ pọ́lọ́, dì belí bé e a è dú bùlà Bàrì, e a dú bẹẹ Tẹ̀, kọ á naa. 5Naanii é leelà Bàrì dọ̀ dèdè! Á dì naa vó. 6À dú nu e a bọọ ló nda kọ boolo gbẹ́ai kóló káb dẽeí sãanai bá ló Bàrì, e a beè tú sàn nyíe e Kráìst íe kolmái, vaá gé tui dõòna kà lé kpẹa. 7Níì ge kọ à íe dõòna kà lé kpẹa e a dì nì, sõò nu e a kọ́ ḿ kọ́ vó kọlà kọ sìgà gbò dì e bà gé tãagéi vaá gbĩ́ ge kyọ̀ Lé Kpẹa e a kil ló Kráìst. 8Sõò á leemá à dú kọ beele à bè kọ ene kà nyómá tóm e a aa káála ní e a dú gé vee lé kpẹa nèi é, vaá à dú kele ló ní e beele beè zẹẹ́ ló nèiá, Bàrì á tumí pọ́lọ́ múú kyáá nèe! 9E beè kọ́ vóí nèi dõòna tóm, vaá nda gé kpáá òòànà gé boo nèi kátogóí, kọ: Be à íe nen e a vee dõòna kà lé kpẹa nèi, vaá à dú kele ló ní e o beè zẹẹ́ tuiá, Bàrì á tumí pọ́lọ́ múú kyáá nèe! 10É kọ mon belí tõoí tṍ belí bé e m gé gbĩ́ kọ gbò nen á lèèlàm̄? Níì vó nì! Bàrì ní e m gé gbĩ́ kọ á lèèlàm̄ é! Be m géè gbĩ gbĩ́ bé e a é náa vaá gbò nen leelàm̄, ním̄ gá è beè dú gyóòlo Kráìst. 11M̀ gbĩ́ kọ ó palà ge nyimai, e pá vígà, kọ Lé Kpẹa e nda gé veeí náa dú nu e a aa bá nen, 12boo bée kọ nda ním̄ beè ié Lé Kpẹaí lọl bá nen à bè kọ à íe nen e a beè noomàm̄, sõò Jíìzọ̀s Kráìst ní e a beè kùùlà Lé Kpẹaí nèm̄ vaá kọ ḿ nyimá ló é. 13O beè dãi nu e m beè olòó naa boo tṍó e m beè tú nà ló nè ge tãaga ló Bàrì m sĩ́ deè pá Júùa, bé e m géè biigè ló bõ̀òna ló Bàrì zelmá kẽ vaá pììgà ge kyọ̀ sĩ́ naa. 14Nda beè palà tú gbele tõ̀ò pá ńda gbò tẽeá kẽ m nàà nu e a kil ló gè fã̀ Bàrì m sĩ́ deè beele pá Júù. M beè palà ge ié tàn ge sẹlẹ dénè dò bá nu bẹẹ gbò nómá tẹ̀, vaá dàlà toolá ból. 15Sõò Bàrì beè sàm̄ sẹlẹ́ kele domá tã́gíní bé e m beè di gbàà nà kà, vaá à gboó kolím̄ tení dú ló a sàn nyíe. Boo tṍó e a léémáe 16gè tú a Sã́áná tẹlẹ bàlà kẽ nèm̄ kọ ḿ nyimáe ló, kọ bé m̀ láá vee Lé Kpẹa e a kilíé ló nè gbò e bè níì pá Júù nì, ním̄ beè gé sí ló tọ́ọ̀ nen kọ á nèm̄ dùùlà bá deè tṍ, 17à bè ge zẹẹ́ sí Jerúsàlẹ̀m gé mòn gbò e ba è gyàà sĩ́ kẽ nda dú gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà. Tãa vó, m beè gbẹá t̃ẽ̀ènè tṍóá má sĩ́ Arébìà. À fẹẹgẹ̀ ló, m̀ òòa kẽ kil Damáskọ̀s. 18Tṍó e taa gbáá ni téní, m̀ beè gboó sí Jerúsàlẹ̀m gé mòn Pítà, vaá tõoé ló òb nè vòò dee. 19Ním̄ beè mòn tọ́ọ̀ kà na gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlàa. Áá Jém̀z, e a dú vígà bẹẹ Dõò, ní e a dú dõòna nen e m beè kpáá mòn e. 20Bàrì nyímá nu e m gé kọ́ nèií kọ ním̄ gé kpọ́ kyáá bel. 21Tṍó e a lée, m beè gboó bã bálá sĩ́ Sírìà nè Selésìà. 22Tṍó e m gé kọ́á, gbò e ba è diga gbò bõ̀òna ló Kráìst e a di Judíà gáà beè nyimam̄ ló. 23Áá gè dã gé kọ: “Nen e a géè biigèi ló vaá gbĩ́ gè kyọ̀ sĩ́ gbò e bà dẹlẹ nyíe boo Kráìsta dì kátogóí e a gé vee kọ gbò nen á dẹlẹ́e nyíe boo,” ní e ba ni dã́ é. 24Ba beè gboó lèèlà Bàrì boo bée nda.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\