GALÉSÌÀ 2

1Tṍó e òb nè ténì gbáá ni téní, m beè gboó ooa kẽ sí Jerúsàlẹ̀m, Baanàbàs nè m̀m̀. M beè faalana gé Táítọ̀s. 2Bàrì beè kùùlà nèm̄ kọ ḿ sì, vaá boo bée vó, m̀ gboó sì. M beè baa dẽe gbò e bà di bõ̀òna ló Kráìst kĩé, boo kà lèlà bá Lé Kpẹa e nda gé vee nè gbò e bè níì pá Júù nì. Èlmà tõ̀ò, m beè bã ló ba gbò tule e bà ólò palà ge nvèè ka ló, vaá aa deè baa tẽ́ dénè ẹ̀ẹ̀ nèva kĩ e áá baala dì, boo bée kọ ním̄ beè gbĩ́ tọ́ọ̀ nu e a é náa kọ dénè tóm e m gé sí, à bè ní e m ni sí tenmá, á dú pè. 3Táítọ̀s e a beè dìm̄ lóí beè nen Gríìk, sõò bãànà vó, gbò tuleí náa beè gboó gé tú bá kpóó siimáe kọ bà íè ge koóe, 4náa kal ló bée kọ kélè gbò géè zèl kọ bà íè ge naa vó. Na gbò beè gẹẹlẹ ló bã̀í zẹ̀ẹ̀ m ge sẹlẹ ló kọ baala zọèi dẹlẹ̀è nyíe boo Kráìst, boo tṍó e bà géè gbĩ́ gè ẹ̀b íb dì pọ́ì e beele íè m gè gbaa ló Kráìst, nyòòmà bé e a é náa vaá bà túèi nveenìe kè bá gyóòlo. 5Sõò née beè nèva tọ́ọ̀ kà foga deè kọ baala á kọ́ nu e beele é náa nèi, nyòòmà bé e a é náa vaá ò láá kilii sĩ́ gè iei Lé Kpẹaí m a lèlà. 6Na gbò tule, e baala náámá gbò e bà palà ge nvèè ka lóí, náa beè ié tọ́ọ̀ kà ãa nu e bà láá tẹlẹ ló kọ ním̄ beè noomà. (Kọ̀láá nu e gbò tuleí beè zẹẹ́ dù náa bọọ ló nda. Bàrì náa ólò sà sĩ́ nen.) 7Tãa gè tẹlẹ̀ ãa nu ló, ba beè mòn vaá nyimá kọ Bàrì beè lẹ̀ẹ̀là nda kọ ḿ vee a kpẹa nè gbò e bè níì pá Júù nì, belíná gé bé e a beè lẹ̀ẹ̀là Pítà kọ á vee nè pá Júù naaá. 8Boo bée kọ Bàrì e a beè nè kpóó Pítà kọ á dú nen e Jíìzọ̀s lẹẹlà má pá Júùa ní e a nenà gé kpóó nda kọ ḿ dú nen e Jíìzọ̀s lẹẹlà má gbò e bè níì pá Júù nì e. 9Boo tṍó e Jém̀z nè Pítà nè Jọ́ọ̀n, e gbò nen beè ẹ̀bva belí gbò e bà dú bã̀ e a di ló bõ̀òna ló Kráìsta, ni mon íb sàn nyíe e Bàrì tẹ́lẹ boo nda, ba beè gboó tú kpáí bá Baanàbàs nè nda m ge zààvàí ló nveea zẹ̀ẹ̀, vaá kọ beele é kpee sĩ́ ló gbò e bè níì pá Júù nì, boo tṍó e baala gé kpeelìè sĩ́ ló pá Júù. 10Áá nu e ba è bĩináí bá beè kọ̀là kọ é olòó kẽea boo gbò tãa, e a dúná gé kà lèlà bá nu e a beè olòó palà ge tàn nda gè naa. 11Tṍó e Pítà dú iná Ántìọ̀k, m beè dọ̀e sĩ́ kanáe, boo bée kọ a beè naa nu e a bĩ́íná gè kọ́e bel. 12Dénè gbò dee e Jém̀z gáà beè lẹ̀ẹ̀là tọ́ọ̀ nen domá Ántìọ̀ka, Pítà beè olòó zọ̀ gbò e bè níì pá Júù nì deá gyã́á. Sõò à gé mon gé gbòa, à gboó kpòòlà ló lọl ló gbò e bè níì pá Júù nì vaá náa zọnàva deá nu, boo bée kọ pọ̀ beè siíe ló pá Júù e bà nóomà kọ nen Júù á gá zọ̀ nen e bà gáà kooe naaá tọ́ọ̀ íb nu. 13Na gbò vígà m Kráìst e bà dúna gé pá Júùa beè gboó zọ̀nàe gé tob kììà, naa ní e bãànà Baanàbàs beè zọ̀va tuna gé dẽe nen naamá vó. 14Sõò tṍó e nda monì kọ nu e bà gé náa náa lelà, nè ge kọ náa zọ̀ kà kà bel e Lé Kpẹa nóomà gbaá ló, m beè gboó gbẹá kè sĩ́ dénè ọ̀và kọ́ nè Pítà kọ, “Be olo, e o dú nen Júù, láá maaná kĩé lọl vaá tõo belí nen e bè níì nen Júù nì, éé náá vaá olo ò gbĩ́ gè tú bá kpóó siimá gbò e bè níì pá Júù nì kọ bà á tõo belí pá Júù e?” 15À dú kà kà kọ beele beè mèà vaá dú pá Júù. Née beè mèà vaá dú “gbò pọ́lọ́, e bè níì pá Júù nì” belí bé e beele kólìva naa. 16Sõò è nyímà kọ níì bé e nen láá sẹlẹ Log naa ní e a é náa vaá Bàrì léevèe bel é nì. Tãa vó, áá gè kọ nen dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s Kráìst ní e a é náa kọ Bàrì á leevèe bel é. Vaá beele beè gboó dẹlẹna gé nyíe boo Jíìzọ̀s Kráìst kọ bé Bàrì léevèi bel tení dú ló bẹẹ gè dẹlẹ nyíe boo Kráìst, e bè náa é dẹẹa boo bé e e láá sẹlẹ Log naa. Boo bée kọ Bàrì náa é léevè bel tọ́ọ̀ nen kọ à láá sẹlẹ Log. 17Be kóló gè kọ beele gé piigà kọ Bàrì á leevèi bel tení dú ló bẹẹ gè gbaa ló Kráìst ní e a gboó tunái naamá “gbò pọ́lọ́, e bè níì pá Júù nì” e, é kọ Kráìst gáà du gé nen e a gé lẹẹlà pọ́lọ́á? Á lọ̀! 18Be nda kpáá gé tõo tẽ́ kẽ gbò nàà nu e nda beè tãa bá uulá kẽá, na tóm ní e m dú nen e m gé gbáálá Log é. 19Boo bée kọ nda nè Log tõoà belí íí nen e bè á géná kè bá Log, vaá é Log ní e a beè fẹ́m̄ é. M̀ dú íí kilma kĩ e Log dì, kọ bé m̀ láá tõo dùm nè Bàrì. Nda beè zọ̀ Kráìst ú gbẹa boo bàà gbànà té, tṍó e ba è káeá, 20vaá be à dú ge kọ m̀ di dùm kátogóí, náa dúna kọ nda ní e m di dùm e, sõò Kráìst ní e a di dum m̄ím̄ é. M̀ tú ge dẹlẹ nyíe boo Sã́áná Bàrì e a beè vùlèm̄ vaá úm̄ boo tõoma m na kà dùm e nda di m kátogóí. 21Nda ním tom gè kìn sàn nyíe Bàrì. Boo bée kọ be o kọ́i kọ mè bé e nen láá sẹlẹ Log naa ní e a é náa vaá Bàrì léevèe bel é, na tóm ò gé kọ́i kọ ú e Kráìst beè ùa náa dọ tọ́ọ̀ kà bélè!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\