GALÉSÌÀ 3

1Boolo, pá Galésìà, e a beè dú gè palà ge baái dẽe kọ dẽei á tùlà bé e Jíìzọ̀s Kráìst beè ú gbẹá boo bàà gbànà té naa, vaá belí nu e a dìí ke gbàà e o gé monmai dẽe, mée ní e a gboó túi sẹlẹ èla zẹẹgẹ é? Ò dúì ból! 2Ni élai vó, mè nda á zẹẹ́ bĩinái: É Nyómá Káí e Bàrì beè nèiá, é kọ à dú boo bée bé e o sẹlẹ̀ì Log naanii, sẹ̀ à dú gé boo bée bé e o dã́ì Lé Kpẹa vaá zigai ló naanii é? 3Naa kọ ò bọọ gè dui gé ból? O beè tui Nyómá Bàrì daamai togó. Naa kọ a lée tṍó e o é gboó gé tui boólo ló simai ní e a sígá lọlií dẽe? 4O ténii bá gbele tõ̀ò nu. Naa kọ dénè ẹ̀ẹ̀ peí ló? Sõò nda gáà zìgà kọ à peí ló! 5É kọ bé e o láá sẹlẹi Log naanii ní e Bàrì élá boo nèmài Nyómá Káí vaá simá tóm dù̃ùnè zẹ̀ẹ̀i é, e bè níì bé e o dã́ì Lé Kpẹa vaá zigai ló naanii nì? 6Ni kẽeaí boo nu e a beè naaá ló Ébràhàm. Dì belí bé e Kpá Káí kọ́ naa, “A beè dẹlẹ nyíe boo Bàrì vaá Bàrì à bugié ló naamá lé lab dògò.” 7Níé gé náa kọ é nyimá kọ gbò e bà dẹlẹ nyíe boo Bàrì ní e bà dú pá nvín Ébràhàm e. 8Kpá Káí beè gyà sĩ́ mòn kọ Bàrì é beè leevè bel gbò e bè níì pá Júù nì tení dú ló ba gè dẹlẹ́e nyíe boo, naa ní e a beè zẹẹ́ vee Lé Kpẹaí nè Ébràhàm kọ, “Bàrì é téní dú ló olo vaá tãanè dee bá dénè gbò nen.” 9Ébràhàm beè dẹlẹ nyíe boo Bàrì vaá Bàrì à gboó tãanèe dee bá. Boo bée vó, Bàrì tã́anènà gé dee bá dénè gbò e bà dẹlẹ́e nyíe boo belí Ébràhàm. 10Pọ́lọ́ múú kyáá di ló dénè gbò e bà ḿmè bùlà boo gè sẹlẹ Log. Boo bée kọ Kpá Káí kọ́, “Pọ́lọ́ múú kyáá dí ló kọ̀láá nen e bè náa kil sĩ́ gè olòó naa dénè nu e ba è emí m Kpá Log.” 11À palà ge dọ bàlà kẽ kátogóí kọ Bàrì náa élá boo bé e tọ́ọ̀ nen láá sẹlẹ Log naa vaá leevèe bel, boo bée kọ Kpá Káí kọ́, “Nen e a dẹlẹ nyíe boo Bàrì vaá Bàrì à gboó leevèe bel é di dùm.” 12Nu e Log bĩ́íná kọ nen á naa nè ge dẹlẹ nyíe boo Bàrì níì t̃ẽ̀ènè kà nì. Boo bée kọ Log kọ́, “Kọ̀láá nen e a náa dénè bé e Log kọ́ é dí dùm tenmá ló vó.” 13Kráìst áálái lọl kè bá pọ́lọ́ múú kyáá e a zọ Log gbá tọ, tení dú ló gè tú ńlẹ ló toomá pọ́lọ́ múú kyáá boo bée beele. Boo bée kọ Kpá Káí kọ, “Pọ́lọ́ múú kyáá di ló kọ̀láá nen e bà túe komí boo té.” 14Kráìst beè naa vó kọ bé tã́áná dee bá e Bàrì beè zìgà nè Ébràhàma téní domá ló ẹlẹ, Kráìst Jíìzọ̀s, vaá inana gé ló gbò e bè níì pá Júù nì, naa ní e beele é láá ié Nyómá Káí e Bàrì beè zìgà nèiá tení dú ló gè dẹlẹ́e nyíe boo. 15Pá vígà, m̀ gé tú nu e gbò nen ólò naa dòmà bá nu nèi. Tṍó e bãànà nen ni ló a dee dee nvée bel boo ene kà nu lọ̀l, vaá bà tenmá, tọ́ọ̀ nen náa ólò làb lọl kẽ à bè ge tẹlẹ̀ nu ló. 16Ébràhàm nè ene kà nvín e a é beè mea m a kúúlí ní e Kpá Káí kọ́ nèi kọ Bàrì beè zìgà nuí nè e. Náa kọ́ nèi kọ, mè tṍó e Bàrì zigà nuí, mè a beè kọ, “M̀ zigà nè gbò pá nvín e bà é beè mea m o kúúlí,” vaá belí nu e bà é gboó gé kọ à kuu gbele tõ̀ò pá a nvín, sõò à kọ́, “M̀ zigà nè nvín e a é beè mea m o kúúlí,” e a náa kọ kóló t̃ẽ̀ènè kà a nvín ní e zìgà nuí kuu é, vaá níé Kráìst. 17Nu e m gé kọ́ kọ̀là kọ Bàrì beè zilá zíl gbaa ló nè Ébràhàm vaá zìgà zìgà kọ à é sẹlẹ̀è. Log, e zíl e Bàrì beè ziláí tú nu e a é tóólá bóó nè tub nè òb (430) gbáá nomáí, náa é láá dù gé gbaalá zíl gbaa ló e Bàrì ni ténmáí vaá naa kọ Bàrì á gá naana nu e a beè zìgà. 18Be à dú gè kọ bé e nen láá sẹlẹ Log naa ní e Bàrì nemàe nu é, na tóm náa kọ náa nenàe nuá tenmá sĩ́ deè e a é bélí nu e a beè zìgà nèe. Sõò Bàrì beè zìgà nu nè Ébràhàm, vaá à gboó nèe nuá pọ́ì. 19Vaá éé ní e a náa kọ Bàrì á nè Log é? Bàrì beè nè Log, boo tṍó e a ni zigà nu lọ̀l, kọ bé tṍó e gbò nen é sí pọ́lọ́ bà nyímá kọ bà a gbáàlàè Log Bàrì. Vaá a è kọ Logí é dí kẽ dọ̀mà tṍó e nvín e ba è zìgà nu nè, e a é mea kúúlí Ébràhàmi, é dú. Gbò nyómá tóm ní e ba è faalá Logá domá é, vaá ba è nè Logá tenmá bá nen tén dẽe. 20Sõò nen tén dẽe náa ólò dú bíi ló nàà nu áá nen; vaá Bàrì dì áá ẹ̀ẹ̀. 21É kọ vó gboó dú gè kọ mè Log Bàrì gé bé gbò nu e Bàrì beè zìgà? Á lọ̀! Boo bée kọ be log e nen beè ié beè dú ní e a nè dùm, kọ̀láá nen e a sẹlẹ́e gá è beè láá ié lee léé bel kè sĩ́ Bàrì. 22Sõò Kpá Káí gbá dénè bàlà boo bõonè kọ bà di kpọ́gọ́lọ́ bá pọ́lọ́ lab dògò, kọ bé Bàrì tú gè kọ nen dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s Kráìst naamá nu e a é élá boo tumá nu e a beè zìgàa nè gbò e bà dẹlẹ́e nyíe boo. 23Sõò kọ bé à kalá dọ̀ tṍó e gbò nen dalà togó dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s Kráìst, e beè di kpọ́gọ́lọ́ kè bá Log, e e géè ẹ̀bmà dẽe tṍó e Bàrì é tú bé e e é dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s Kráìst naa tẹlẹ bàlà kẽ nèi. 24Log géè gboó lẹ̀ẹ̀lài bel ló dọ̀mà tṍó e Kráìst dú, kọ bé Bàrì léevèi bel tení dú ló gè dẹlẹ́e nyíe boo. 25Kátogóí e a ni dú tṍó e a dì nè gbò nen kọ bà á dẹlẹ nyíe boo Kráìsti, Log náa gé lẹẹlànài bel ló. 26Ge dẹlẹ nyíe boo Kráìst Jíìzọ̀s ní e a tú dénè bọ̀ì e o gbáàìé ló naamá pá nvín Bàrì e. 27Boo bée kọ dénè bọ̀ì, e ba beè tú múú logmái nveenií m ge gbaa ló Kráìst, o dúì gbò e o ni túi láb Kráìst. 28Kátogóí tọ́ọ̀ kà kele á génaí zẹ̀ẹ̀ kọ na gbòi dú pá Júù vaá na gbòa níì pá Júù nì, à bè ge kọ na gbòi dú gbò gyóòlo vaá na gbòa à dú gbò e bà di pọ́ì, à bè ge kọ baalaí dú gbò gbálà vaá na gbòa à dú gbò bia. Dénè bọ̀ì gbáai ló Kráìst Jíìzọ̀s vaá dui t̃ẽ̀ènè kà. 29Be ò dii nei Kráìst, níé túi naamá pá nvín Ébràhàm, e a náa kọ nu e Bàrì beè zìgàa kuúi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\