GALÉSÌÀ 4

1Nu e m gé kọ́ kọ̀là vóí: Nen é láá ié nvín e dénè a gyọ́ e a íe kuu bá, sõò boo tṍó e nvíná di di ńkem, naa kọ à gáà tùlà ní e bà é valẹ tú gyọ́á nèe, tọ́ọ̀ nu e nvíná íe e a zógè kọ à dú kele ló gyóòlo á gé. 2Boo tṍó e nvíná gáà bọọ tùlà, bà é túe sẹlẹ kè bá gbò e bà é búmáe vaá kù dẽe ló a gyọ́ dọ̀mà dee e a tẹ̀ beè sẹlẹ naamá dee gè gboó nèe gyọ́ e a kuúe. 3Vóá bé e a dì naa ló beele é. À íe tṍó e beele beè dì belí gbò pá nvín vaá dú gyóòlo nè gbò nyómá e a gé bẹl bàlà booí. 4Sõò tṍó e Bàrì bugi a tṍó egè, a beè gboó lẹ̀ẹ̀là a Sã́áná domá. A Sã́ánáí beè mea gbàà kà vaá mèà dọ kè bá Log, 5kọ bé à áálá gbò e ba è di kè bá Log, vaá naa ní e Bàrì é túi naamá pá a nvín. 6Boo bée kọ ò dúì pá a nvín, Bàrì beè gboó lẹ̀ẹ̀là Nyómá e a aa bá a Sã́áná kọ á tõo m bẹẹ nyíe, Nyómá e a olòó tõoí m kolíe kọ, “Tẹ̀, nà Tẹ̀.” 7Kátogóí o dú nvín. Nóo dúnà gyóòlo. Vaá be o dú a nvín, Bàrì é tú dénè gyọ́ e a kuu gbò e bà dú pá a nvín nèni. 8Tṍó e a kil nvéeá, e bè nóo beè nyimai ló Bàrìa, o beè dui gyóòlo nei gbò ńbàlì e bà dú íí. 9Sõò kátogóí e o ni nyímai ló Bàrìi--sẹ̀ ḿ kọ, kátogóí e Bàrì ni nyimái lóí--éé náa vaá ò gé kpáá ooaí kẽ nyoonei gbò zùùgà nyómá e bélè á gé ló, e bà gé bẹl bàlà booí é? Éé náa ò gbĩi gè kpáá ooaí kẽ gé dui gyóòlo neíva é? 10Boolo íèì gbò dee, nè gbò ẽ́, nè gbò tṍó e a di ló gbáá, nè gbò gbáá, e boolo sẹlẹi káí. 11Pọ̀ síi nda lói vaá belí bé e dénè tóm e nda ni síí zẹ̀ẹ̀ peí ló. 12M̀ gé baníi, e pá vígà, kọ ó tõonii belii bé e nda dì naa, boo bée kọ nda è aa ló bé e nda beè olòó dì naa vaá gé tõo belí bé e boolo dii naanii. Ò gáà beè naanii tọ́ọ̀ kà nu e a kyẽ́m̄. 13Ò nyímàì kọ kà túá ból e m beè vee Lé Kpẹa nèiá, mè zọ̀ ló ní e a beè faalám̄ inmaí ló é. 14Vaá náa kal ló bée kọ nà zọ̀ ló beè dú nyèè tò nèi, nóo beè ẹvím̄i tẹlẹí kẽ, à bè ge kinám̄i. Tãá e o náanìì vó, o beè túm̄i vaá belí bé e nyómá tóm Bàrì ní e a dúí ló é--kà sĩ́ o beè túm̄i belí bé e o monii Kráìst Jíìzọ̀s. 15Kátogóí, é dénè zààvà e a beè dìí m̄á zaà e? Nda é láá palà ge kọ́ nu e a kil ló tṍó e m gé kọ́á kọ, be á valí, kà bè a beè dú ní e a bĩ́íná kọ ó lọai dẽe ból nem̄i, ò gá è beè naanii. 16Naa kọ, bé e m ló kà kà bel nèiá, m dú bọọ nen ọ́b? 17Na gbò e bà gé íe tàn kìlmàí lóá náa íe bùlà e a é léeí ló. Áá nu e a biíva kọlà bé e a gá náa vaá bà fulíi lọl nvée nda, naa ní e boolo é íei tàn ge nyooneíva. 18À dú lé, kọ̀láá tṍó, kọ bọọ tàn á dú tàn e a nyoone gè naa lé nu; náa fula boo áá tṍó e nda dìí ló. 19Pá nà lé nvín! Dõòna tóm na gé, t̃ẽ̀ènè íb bé e kà e a gé num nvín ólò ié zọ̀ naa, vóá bé e boolo dii e o gé zọi nda naanii é, dọ̀mà tṍó e o é túi láb Kráìst nveaí m. 20Be m beè dìí ló kátogóí, à gá è leemám̄. Be à sẹlẹ m̀ gá è gboó tú dõòna bá lomá bel nèi. Ním̄ nyímà kà bé e m gá náa kìlmàí ló! 21Nda á zẹẹ́ bĩiná boolo, e o gbĩ́ì ge dií kè bá Log, kọ: É kọ boolo nóo dã́ì nu e Log kọ́? 22Nu e bà émí m Log kọ́ nèi kọ Ébràhàm beè ié bàà kà nvín pá gbálà. A beè bòn ene ọ̀và gbàà pá bia e a è bèè gyóòlo, à bòn ńna ọ̀vàa gbàà pá bia e bè náa è bèè gyóòlo. 23Nvín e a íé gbàà pá bia e a beè dú gyóòloá beè dọ kẽ mea gbàà a kà. Sõò nvín e a íé gbàà pá bia e bè náa beè dú gyóòloá náa beè dọ kẽ mèà; ẹlẹ beè mèà aa m zìgà nu Bàrì. 24Gbò nuí íegi nu e bà kọ̀là. Pálàa kà pá biaí élá dọ̀ bàà kà zíl gbaa ló e a dì. Bée pá bia e a beè elá kè bá gyóòlo màn nvín vaá pá a nvín a dú gyóòloá kọlà Hágà. Ẹlẹ ní e a élá dọ̀ na kà zíl gbaa ló e Bàrì beè nè gbẹá boo Gù Sáínàìa é. 25M na sĩ́ deèi Hágà doga di tõ̀ò Gù Sáínàì e a di Arébìà, vaá bà é láá túe doole ló bé e bon Jerúsàlẹ̀m dì naa dee nieí, e dénè gbò e bà dṹùnàe nè ẹ̀ẹ̀ di m díí bọ́b gyóòloí. 26Sõò na kà Jerúsàlẹ̀m e a di gbàn deèa dì belí pá bia e bè á gé kè bá díí bọ́b gyóòloí, vaá ẹlẹ ní e a dú beéle kà e. 27Boo bée kọ Kpá Káí kọ́: “Ṍ kààgà, e olo pá bia e o dĩ́ì, olo pá bia e bè nóo íè nvín! Vulí kpã́ ẹ́ẹ́ nyíe, e olo e bè ò gáà nyima nu e zọ̀ nvín kọla tọ́ọ̀ dee! Boo bée kọ pá bia e dóm beè kìna a íe nvín èlmà pá bia e dóm nè ẹ̀ẹ̀ dìà.” 28Kátogóí, e pá vígà, boolo dúì gbò pá nvín e Bàrì íe lọl m a zìgà nu, belí bé e Áízèk beè mèà aa m zìgà nu Bàrì naaá. 29Sõò dì belí bé e a beè dì naa tṍó bà Áízèka, e nvín pá gbálà e a beè dọ kẽ mea gbàà a kàa beè biigè ló nvín pá gbálà e a beè mèà aa m bùlà Nyómá Bàrìa, vóá bé e a dìnà gé naa dee nieí é. 30Vaá éé ní e Kpá Káí kọ́ é? À kọ, “Kpó pá bia e a dú gyóòloá nè a nvíná ààmà, boo bée kọ nvín e a dú gbàà pá bia e a dú gyóòloá náa é zọ̀ nvín e a dú gbàà pá bia e bè níì gyóòlo nìa dea gyọ́.” 31Boo bée vó, e pá nà vígà, beele níì gbò pá nvín e e aa gbàà pá bia e a dú gyóòloá nì; tãa vó, beele gbò pá nvín e e aa gbàà pá bia e bè níì gyóòlo nìa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\