GALÉSÌÀ 5

1Kráìst beè túi lọl bá díí bọ́b vaá kọ é di pọ́ì. Boo bée vó, elai agalai vaá ó gá dunai gyóòlo. 2Nda, Pọ́ọ̀l, gé palà ge kọ́ nèi kọ be ò sọi tọ deè kọ bà á koolìèi, mè níé náa dẽe kọ boolo nóo íèì tọ́ọ̀ kà bélè lọlii ló Kráìst. 3M̀ gé kpáá ãane kọ̀láá nen e a sọ tọ deè kọ bà á koolìèe kọ, be vó, á mòn kọ à sẹlẹè kọ̀láá kà nu e ba è emí m Log. 4Dénè boolo, e o gé túi gè sẹlẹ Log naamai sĩ́ deè e o gé gbĩ́mai kọ Bàrì á leevèèi bel, ò fulàì aalii nvée Kráìst. O dọi aalii m sàn nyíe Bàrì. 5Tãa bá beele, Nyómá Káí néi ból dẽe sĩ́ kọ Bàrì é léevèi bel tení dú ló bẹẹ gè dẹlẹ nyíe boo Kráìst. 6Boo bée kọ, tṍó e e gbáa ló Kráìst Jíìzọ̀s, ge kọ bà koói à bè kọ bà náa koói náa íe tọ́ọ̀ nu e a náa. Áá nu e a íe bel kọlà ge dẹlẹ nyíe boo Kráìst, e a dú ní e a é dọ bàlà kẽ tení dú ló bẹẹ vulà súú dẽe ló. 7Ò géè palà ge naanii! Mée ní e a kpegíi vaá kọ ó gá gbannai tṍ ló kà kà bel é? 8Nu e a kólíi ból nyíe lọl boo kà kà belí náa aa bá Bàrì e a beè kolíi. 9Bà kọ́, “Gbálà ńkem nu e a ólò gbuuve fétúlú ní e a ólò gbuuve zivè kpò fétúlú lọa bá é.” 10Sõò kilma kĩ e nda nè ńda ló dì, bẹẹ gè gbaa ló Dõò náa kọ nyíem̄ á palà ge àgàlàí boo kọ nóo é íei bùlà e a dú kele, nè ge kọ Bàrì é kpọ́ té ló nen e a gé tãagéi, kọ̀láá íb nen e a dú. 11Kilma ló nda, e pá vígà, be a beè dú kà kà kọ nda dì e nda gé vee nè gbò nen kọ à dú bíi kọ bà á kòòà, é kọ boolo bulàì kọ bà gá è kpáá biigèm̄ ló belí bé e bà gé náaí? Be a beè dú kà kà naa vó, nu e a gé tãagéva e a di ló bé e nda gé vee ú e Kráìst beè ú boo bàà gbànà té naaí náa gá è dìnà. 12Tãa bá gbò e bà gé tãagéiá, nda gá è kọ́ baala á lele bá gé kòòà m sĩ́ deè e bà náa é bonna nvín! 13Tãa bá boolo, e pa nà vígà, Bàrì beè kolíi kọ ó dii pọ́ì. Sõò ó gá kọi kọ Bàrì beè kọ ó dii pọ́ì vaá ò gboó gé naanii kọ̀láá bé e tàn e a di m bọọ nom kpá ló lẹẹlài naa. Tãa vó, ò olòó sii tóm nei ene m vulà súú dẽe ló. 14Boo bée kọ dénè Log bṍóná di m kóló ene kà lẹ̀ẹ̀lài, e a kọ́, “Vùlè o nen belí bé e o vulè o ló naa.” 15Sõò be ò olòó tagii ene vaá bai ene lọlii kẽ, ò ẹai lói mè ó dii ló vó vaá ò aalií deè kyọi sĩ́ ene. 16Nu e m gé kọ́ kọlà vóí: Tui bọọ dùm nveenií kè tule Nyómá Káí, mè nóó náanii nu e a dú tàn bọọ nom kpá ló. 17Boo bée kọ nu e bẹẹ nom kpá ló gbĩ́ dú kele ló nu e Nyómá Bàrì gbĩ́, vaá nu e a léémá Nyómá Bàrì à dú kele ló nu e a léémá bẹẹ nom kpá ló. Pálàa ọ̀và dia kè béa, vaá vó à gboó naa kọ ó gá naanii bé e a gá è leemái gè naa. 18Be Nyómá Káí gé túlèi, Log náa gé lẹẹlànài bel ló. 19Tóm e nom kpá ló ólò sì náa gṹa. À ólò dọ bàlà kẽ m kúnà gã̀, dùm e bè náa õoà, òòvà ló, 20ge tãaga ló gbò ńbàlì e bà náàmà bá, ge bó tã́á, ọ́la, kana, ọ́b nyíe, sṹg, kùlù kúlù, pòòà, kpòl nèà, 21bẹẹ súú dẽe, ((ge fẹ́ nen,)) tènè míí dẽe, ge dé bìlà, nè dõòna kà gbò nu e a bélígi vó. M̀ gé ãanéi, belí bé e m beè zẹẹ́ ãanenái gé naaá, kọ gbò e bà tõo m gbò dùm e a dì belí vó náa é di zẹ̀ẹ̀ gbò e Bàrì é lẹẹlà bel ló. 22Sõò Nyómá Káí ólò domà vulà súú dẽe ló, ṍ kààgà, fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló, ì̃ìmà, tóè sàn, lé nyíe, ge láá bọ́ ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo, 23gbọ́ọ́ gbọọ ló, nè ge láá lẹ̀ẹ̀là bel ló o bá. Tọ́ọ̀ kà log á gé ló na gbò láví. 24Dénè gbò e bà dì nè Kráìst Jíìzọ̀s beè tú nom kpá ló, bii ló dénè a kpéè ló nè a tàn, ká boo bàà gbànà té. 25Tã́gíní bé e Nyómá Káí ni néi dùma, naanii mè é kọ́ á lẹ̀ẹ̀là bel ló bẹẹ láb. 26Naanii mè née é pṍómi vaá gbĩ́ gè kyọ̀ tõ̀ò ló ene, à bè ge bẹ́ nyíe ló ene.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\