GALÉSÌÀ 6

1Pá vígà, be ò monii nen e a sí pọ́lọ́, gbò e bà dìí zẹ̀ẹ̀ e bà gé náa nu e Nyómá Káí kọ́ á nvèè bá nèe kọ á ooa kẽ tõo lèlà. Sõò tui gbọ́ọ́ gbọọ ló naamai, vaá ò ẹai lói, mè á di vó, boolo dọnai gé m áá kà dàga. 2Nveenii bá toolai nyèè tò ene. Tṍó e o náanìì vó dú gè gbàn tṍ ló log Kráìst. 3Be à íe nen e a bulà kọ à íe nu e ẹlẹ dúè, boo tṍó e bè ẹ̀ẹ̀ níì tọ́ọ̀ nu nì, na kà nen gé kẹlẹ a bá. 4Ní e a dì á palà ge ẹ̀b láb e ẹlẹ gé láví. Na tóm sõò, be à ẽ́égá, à é gboó dú gè kọ à gé ẽ́égá boo lé e ẹlẹ beè naa, e bè níì gè tú a ló doole ló dõòna nen nì. 5Bu nen é tóólá ńlẹ nyèè. 6Nen e bà gé nóomàe mon bel Bàrì á zọ̀ a nen dò bá dõ̀ònà kọ̀láá kà lé nu e ẹlẹ íe. 7Ó gá kẹlẹi bọọ bá. Tọ́ọ̀ nen náa é láá gĩimá Bàrì. Kọ̀láá nu e nen fó ní e a é buulà e. 8Nen e a fó boo tàn e a di m a nom kpá ló é buulà ú lọl m tàn e a di m a nom kpá ló, vaá nen e a fó boo Nyómá Káí é buulà dùm e bè náa tá lọl m Nyómá Káí. 9Boo bée vó, naanii mè lói náa é ọọ ló gè naa lé nu. Boo bée kọ tṍó gé dú e è é beè bùùlà nu e e beè fò, é be née gbaaá aa nvée. 10Boo bée vó, naanii mè é tú kọ̀láá kà foga deè e e íè naamá nu e a é léé ló kọ̀láá nen, èlmà tõ̀ò gbò e e gé gbá dẹlẹ nyíe boo Kráìst vaá belí gbò e bà gbá duá m t̃ẽ̀ènè kà tọí. 11Ò é láá monii bé e ńda bá kpá bọọgí kà naa, boo tṍó e nda gé tú ńda bá emmá kpá máií! 12Gbò e bà gé gbĩ́ gè naa nu e gbò e bà di ke dẹi é leelàèva ní e bà gé gbĩ́ gè tú bá kpóó siimái kọ ó kooai é. Kóló bé e a é náa vaá gbò nen aa ló gè biigèèva ló ní e bà nyoone vaá naa vó é. Boo bée kọ bà nyímá kọ, be bà veelìe nu e a kil ló ú e Kráìst beè ú gbẹa boo bàà gbànà té, mè gbò nen é bíigèèva ló. 13Bãànà gbò e bà ziga ló gè kooà náa ólò zẹẹ́ sẹlẹ Log. Sõò bà gbĩ́ gè kọ bà á koói kọ bé à dú nu e baala é láá ẽegae boo kọ boolo o zigai kọ bà á koolìèi. 14Tãa bá nda, áá bàà gbànà té bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst ní e nda é ẽegá boo é. Bàrì á gá zìgà kọ ḿ ẽegá boo tọ́ọ̀ kà dõòna kà nu! Boo bée kọ tení dú ló a bàà gbànà té ní e nda dú íí kilma kĩ e nàà nu bàlà boo dì, vaá nàà nu bàlà boo à dú íí kilma kĩ e nda dì e. 15Boo bée kọ gè kọ bà koo nen à bè kọ bà náa koóe náa dú tọ́ọ̀ nu. Nu e a íe bel kọlà gè kọ Bàrì á dèm nen naamá ãa. 16Bàrì á nè fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló vaá ié sàn nyíe ló dénè gbò e bà tú níí naamá nu e bà bọ́á sĩ́ kyãàmà, bãànà ló dénè gbò nvín Bàrì. 17Ge tú nà bel inmá kùbmà: Lọl kátogóí ààmà, tọ́ọ̀ nen á gá tãagenám̄, boo bée kọ à íegi dá bu kom e a dìm̄ kpá ló kọ m̀ dú gyóòlo nè Jíìzọ̀s. 18M̀ gé ban bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst kọ á ié sàn nyíe ló dénè bọ̀ì, e pá nà vígà. Á dì naa vó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\