HÍBRÙ 1

1M gbò tṍó e a kil nvéeá, Bàrì beè olòó tú kà tõ̀ò bá e a dì kele kele lomá bel nè bẹẹ gbò nómá tẹ̀ tenmá gã́ gbò kọ́ bùlà Bàrì. 2Sõò m gbò kùbmà nvée deeí, à ló bel nèi tenmá gã́ a Sã́áná. Ẹlẹ ní e Bàrì beè dèm bàlà boo tenmá bá vaá sà naamá nen e dénè nu é bã bá é. 3Dù̃ùnè Bàrì mo ààé ló vaá à aa deè belí Bàrì. À tú a mon bel e kpóó di m sẹ̀ẹ̀mà bàlà booí. Tṍó e a ni lógì pọ́lọ́ lọl ló gbò nen lọ̀l, a beè gboó gé ĩì tẽ́ káála, boo bá lè Bàrì e a íe dénè kpóó. 4Bàrì náa kọ a Sã́áná á èl kpãa gbò nyómá tóm, dì belí bé e a née bée e a el boo baála bée naa. 5Boo bée kọ Bàrì gáà kọ nè tọ́ọ̀ kà a nyómá tóm kọ, “Olo ńda Sã́áná, vaá nieí nda dú o Tẹ̀.” À bè kọ à kọ́ kilma ló ene kà a nyómá tóm kọ, “Nda é dú a Tẹ̀ vaá ẹlẹ dú ńda Sã́áná.” 6Sõò boo tṍó e Bàrì é gé lẹ̀ẹ̀là a Sã́áná, e a dú a túá sĩ́ nvín, tẹlẹ bàlà booí, a beè kọ, “Dénè gbò nyómá tóm Bàrì á kùm sĩ́ kẽ nèe.” 7Kilma ló gbò nyómá tóm, Bàrì beè kọ, “Bàrì ólò naa kọ pá ńlẹ gbò nyómá tóm á belí fọ́ọ́lọ́, vaá à naa kọ pá a gbò tóm á belí dém sã́.” 8Sõò a beè gboó kọ́ nè a Sã́áná kọ, “Ò é lẹẹlà bel dọ̀ dèdè, e Bàrì! Ò tú lé lab dògò bẹ̀lmà pá o gbò. 9Ò vulè lèlà nu vaá ọví pọ́lọ́ nu. Vó ní e a náa vaá Bàrì, e a dú o Bàrì, à sàni vaá túni sẹlẹ́ dì tõ̀ò ka nè ṍ kààgà e a el boo bé e a sẹlẹ pá o gbò naa é.” 10A beè kọna gé kọ, “Kà dàà togó, olo, Dõò, beè dèm bàlà boo, vaá ò tú o bá dèmmà káála. 11Baala é téní tà, sõò olo é di lee. Dénè ọ̀và é sàvà belí kàn. 12Ò é fagílíva belí kọ̀là ló, vaá bà é nyáánáva belí kàn. Sõò olo nóo é nyááá, vaá dee náa é tá ló olo.” 13Bàrì gáà kọ nè tọ́ọ̀ kà a nyómá tóm kọ, “Ĩìm̄ tẽ́ boo bá lè dọ̀mà tṍó e m é tú pá o gbò ọ́b nvèèní kè ká tọ.” 14Dénè gbò nyómá tóm dú gbò nyómá e bà gé sí tóm nè Bàrì, vaá à lẹ̀ẹ̀làva kọ bà á gé nvèè bá nè gbò e bà é íé dùùà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\