HÍBRÙ 10

1Log pá Júù zógè áá kóló foga nu e a kil ló lé nu e a di sĩ́ e a gé dú--náa aa deè mèà belí kà lèlà sĩ́ nuá. Log náa é láá tení dú lo t̃ẽ̀ènè kà vààla gyọ́ọ e bà gé olòó ooa boo gbáá nè gbáá vaá naa kọ gbò e bà dú kè sĩ́ Bàrì á mmá. 2Be ge fã Bàrì m na sĩ́ deeí beè logí pọ́lọ́ lọl ló gbòa, nyíeva náa gá è tãàgànà boo bée ba pọ́lọ́á. Boo bée vó, bà gá è gboó gbẹẹ vó gè vaalá gyọ́ọ. 3Dì belí bé e a dì naa kátogóí, vààla gyọ́ọ e bà ólò vaalá bu gbááí ólò gé tú pọ́lọ́ e gbò nen beè sì kẽevá nyíe. 4Boo bée kọ mii dom láo nè mii ból náa é láá tú pọ́lọ́ lọl ló gbò nen. 5Vó ní e a náa vaá boo tṍó e Kráìst gé dú bàlà booí, a beè kọ́ nè Bàrì kọ: “Nóo gbĩ́ vààla gyọ́ọ à bè dõ̀ò nu, sõò à íe nom kpá ló e o beè kpoogè dee ló sẹ̀ẹ̀m̄. 6Nom e bà ọ́ví boo gbani vààla gyọ́ọ à bè gyọ́ọ e bà váálá boo bée pọ́lọ́ e nen beè sì náa kpéní ló. 7Nda beè gboó kọ, ʽNee ndaí, e Bàrì! M beè dú ló ge naa o bùlà, dì belí bé e bà émí m Kpá Log kìlmàm̄ ló naa.’ ” 8Túá nu e a beè kọ̀ kọlà vóí: “Nóo gbĩ́ vààla gyọ́ọ, à bè dõ̀ò nu, à bè nom e bà ọ́ví boo gbani vààla gyọ́ọ, à bè gyọ́ọ e bà váálá boo bée pọ́lọ́ e nen beè sì, vaá bà náa kpéní ló.” A beè kọ́ vóí, náa kal ló bée kọ dénè gyọ́ọ e bà vááláí di boo lèlà bé e Log kọ́ naa. 9A beè gboó kọ, “Nee ndaí, e Bàrì! M beè dú ló ge naa o bùlà.” Vóá à naa, Bàrì beè kpoolà dénè gbò nómá vààla gyọ́ọá lọl vaá tú vààla gyọ́ọ Kráìst sẹlẹvá dọ̀. 10Jíìzọ̀s Kráìst beè náa bùlà Bàrì vaá tú a ló vaamá gyọ́ọ ene tóm vaá à lee. Boo bée vó, Bàrì logí pọ́lọ́ lọl ló beele vaá túi naamá pá a gbò. 11Kọ̀láá nen vààla gyọ́ọ pá Júù ólò sí tóm e a kuu vààla gyọ́ọ lọl dee tẹlẹ dee vaá olòó ooa boo t̃ẽ̀ènè kà vààla gyọ́ọ e bè náa é láá logí pọ́lọ́ lọl ló nená. 12Sõò t̃ẽ̀ènè tóm vààla gyọ́ọ e Kráìst beè vaalá boo pọ́lọ́ gbò nená gbõoma dọ̀ dèdè. À náa vó lọ̀l vaá gboó ĩì tẽ́ boo bá lè Bàrì. 13À di kĩé kátogóí e a gé élá bànà tṍó e Bàrì é tú pá a gbò ọ́b nvèèé kè ká tọ. 14Tení dú ló t̃ẽ̀ènè tóm vààla gyọ́ọí, à náa kọ gbò e Bàrì ni logí pọ́lọ́ lọlvá ló vaá túva naamá pá a gbòa á mmá dọ̀ dèdè. 15Nyómá Káí Bàrì éláná gé nen di tõ̀ò nèi. Túá kà nu e a kọ́ kọlà kọ, 16“Dõò kọ́, nee zíl gbaa ló e m é zọva zilá m gbò dee e a gé dúí: M̀ é tú ńda log nvee m ba nyíe vaá émí m ba bùlà.” 17À gboó kọ: “Ním̄ é kẽeana boo bé e ba è sí pọ́lọ́ vaá gbaalá nà log naa tọ́ọ̀ tóm.” 18Vaá tṍó e ba ni ia ló pọ́lọ́ nè nen, vààla gyọ́ọ náa kpáá duná bíi. 19Pá vígà, tení dú ló ú Jíìzọ̀s è íè táàa ló gè bã Ke Tõ̀ò Káí e a Tõo Lọ̀l vaá à Lee. 20Jíìzọ̀s beè baa ãa èèlè dùm nèi tení dómá ló a nom kpá ló, e a doga di tõ̀ò kàn e a beè olòó kpega dee Ke Tõ̀ò Káíá. 21È íè ene kà Gbele Nen Vààla Gyọ́ọ e a lẹẹlà bel ló tọ Bàrì. 22Bàrì beè logí pọ́lọ́ lọl ló beele, naa ní e nyíei dì pọ́ì aa bá kọ̀ bel, vaá a beè tú múú e a õoà logmái kpá ló. Boo bée vó, naanii é tú kà õ̀òà nyíe e a palà ge dẹẹa boo Bàrì bã̀màé ló. 23Naanii é bii bá ló ból dẽe sĩ́ e beele ólò kọ́ nu e a kil lóá agẹlẹ, boo bée kọ Bàrì, e a beè zigà nu nèiá, bọ́ ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo. 24Naanii é bulà nu e a kil ló ene, kọ bé à tãagii bá nvee m vulà súú dẽe ló nè ge sí lé tóm. 25Naanii é gá gbẹma nvée ge olòó bõona, belí bé e sìgà gbò gé náa naa. Tãa vó, naanii é kpáá palà ge nvee kpóó ló ene, tã́gíní bé e o nyímàì kọ Dee e bẹẹ Dõò é dú a íná ku ló. 26Be è kil sĩ́ gè sẹlẹ pọ́lọ́ sì boo tṍó e bà ni naái kọ é nyimá ló kà kà belí lọ̀l, náa kpáá iená tọ́ọ̀ kà vààla gyọ́ọ e bà é váálá boo bẹẹ pọ́lọ́. 27Áá nu e a sígá nèi na tómá gè dì m pọ̀ vaá elá bànà bèèla bel Bàrì nè gbele bẹẹ sã́ e a gé dú gé kyọ sĩ́ gbò e bà bé Bàrì. 28Bà ólò fẹ́ kọ̀láá nen e a gbáálá Log Mózìs boo tṍó e bàà nen à bè taa nen láá lóe bel ló vaá bà mon kọ à dọ Logá. Bà náa ólò iée sàn nyíe ló. 29É kọ nóo bulàì kọ Bàrì é tú kpọ̀ té e a el vó nè nen e a ẹb Sã́áná Bàrì tẹlẹ kẽ vaá òn Nyómá sàn nyíe vaá lọl fàà ló mii e Bàrì beè zilmá a zíl gbaa ló--mii e a beè logí nená lọl bá pọ́lọ́? 30Boo bée kọ è nyímà ló nen e a beè kọ, “Nda ní e a kuu gè kpẽ́ pọ́lọ́ é, m̀ é ooma kẽ pọ́lọ́ e nen sí nèe.” À kọna gé kọ, “Dõò é béélá bel ló pá a gbò.” 31À dú àà zib bã́ kọ bá Bàrì, e a di dùm, á kpáá ló nen! 32Ni kẽeaí boo kà túá bólá e, tṍó e ẹ́ẹ́ dee Bàrì ni moí boo lọ̀l, o beè láá ĩimai vaá tenií bá gbele kpóó bé nè mon tãàgà e a beè dìí booá. 33A beè ié sigà tṍó e ba è tú boolo sẹlẹ gbàà gbò, nvèèmài lẹ́ vaá biigèi ló. À òòà iéná gé sìgà tṍó e o beè dìí kpènà ló gè gbaáí dẽe gbò e bà gé mon íb gbò tãàgài. 34O beè zọi gbò e bà dì tọ kpọ́gọ́lọ́ dõonai ba tãàgà, vaá tṍó e gbò nen tú bá kpóó tumá nu lọlíí bá, o beè ĩimai vaá tui ẹ́ẹ́ nyíe tumai di tõ̀ò e a dì belí vó. O beè naanii vóí boo bée kọ ò nyímàì kọ boolo íèì ene kà nu e a di dọ̀ dèdè, vaá dú nu e a lée èl ní e bà túá. 35Tã́gíní bé e a dì naa vóá, ó gá peelii bọọ bùlà, boo bée kọ, be o láá iei agẹ nyíe, Bàrì é néi kà lé kp̃ẽ̀ kpẽ́. 36À dú bíi kọ ó ĩimai, kọ bé ò láá naanii nu e Bàrì gbĩ́ vaá iei nu e a beè zìgà. 37Boo bée kọ, dì belí bé e Kpá Káí kọ́ naa kọ: “Gbálà ńkem tṍó e a sígá, vaá nen e a é dúá gboó dù. Náa é pee tṍó. 38Nen e a dẹlẹ́m̄ nyíe boo vaá m̀ leevèe bel é dí dùm. Sõò be nen e a ooà ààm̄ nvée, nyíem̄ náa é ẹ́ẹé ló.” 39Beele níì gbò e bà ooà àà nvée Bàrì vaá naa ní e bà pe nì. Tãa vó, beele gbò e bà dẹlẹ nyíe boo Bàrì vaá ié dùùà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\