HÍBRÙ 11

1Gè dẹ̀lẹ̀ nyíe boo Bàrì kọlà ge agala boo nu e e bólì dẽe sĩ́ nè ge palà ge nyimá kọ kà kà e gbò nu e bè née monmà dẽeá dì. 2Ge kọ gbò e ba è dì kéléá beè dẹlẹ nyíe boo Bàrì ní e Bàrì beè elá boo vaá lèèlàva e. 3Ge kọ beele gé dẹlẹ nyíe boo Bàrì ní e a náa kọ é tavẹ kọ a mon bel ní e Bàrì beè dèmmà bàlà booí é, naa kọ a beè tú nu e bè née monmà dẽe dèmmà nu e e monmà dẽe. 4Ge kọ Ébẹ̀l beè dẹlẹ nyíe boo Bàrì ní e a è naa kọ á tú vààla gyọ́ọ e a lée èl ní Kéìn nè Bàrì e. Téní dú ló dẹ̀lẹ̀ nyíe booí ní e Bàrì léevèe bel vaá lèèlà a dõ̀ò nu é. Náa kal ló bée kọ Ébẹ̀l beè ùa, à dì e a gé ló bel nèi tení dú ló bé e a beè dẹlẹ nyíe boo Bàrì naa. 5Ge kọ Ínọ̀k beè dẹlẹ nyíe boo Bàrì ní e a è naa kọ Bàrì á túe ààmà vaá naa kọ á gá ù e. Tọ́ọ̀ nen náa beè mònnàe boo bée kọ Bàrì beè túe lọl bàlà booí kilma káála. Kpá Káí kọ́ nèi kọ, kọ bé Bàrì à kalá túe ààmà, mè a beè naa nu e a léémá Bàrì. 6Tọ́ọ̀ nen e bè náa dẹ̀lẹ̀ nyíe boo Bàrì náa gé láá naa nu e a léémáe, boo bée kọ kọ̀láá nen e a gé dú ló Bàrì íe ge zigà kọ Bàrì dì vaá mè à ólò kpẽ kpẽ́ nè gbò e bà gbĩ́e. 7Ge kọ Nóà beè dẹlẹ nyíe boo Bàrì ní e a è naa, vaá tṍó e Bàrì ãanée kilma ló gbò nu e bè à gáà zẹẹ mònmà dẽe, mè á gbàn tṍ ló Bàrì vaá ká faà e a duulà pá a tọ nè ẹ̀ẹ̀ e. Boo bée vó, bẽge bel beè dọ́ boo pá bàlà boo, vaá Bàrì beè gboó leevè bel Nóà tení dú ló a gè dẹlẹ́e nyíe boo. 8Ge kọ Ébràhàm beè dẹlẹ nyíe boo Bàrì ní e a è naa kọ á gbàn tṍ ló Bàrì boo tṍó e Bàrì kolíe kọ á aa a bon vaá má sĩ́ bon e ẹlẹ, Bàrì, beè zìgà nèe é. A beè aa a boná àà, boo tṍó e bè náa beè nyimá kĩ e a gé tã́ànè. 9Íb bé e a dẹ̀lẹ̀ nyíe boo Bàrì naa ní e a è naa kọ á tõo belí nen kyáà m bon e Bàrì beè zìgà nèe é. A beè tõo m tọ kàn dì belí bé e Áízèk nè Jékọ̀b, e bà dú nvée ẹlẹ, e t̃ẽ̀ènè kà zìgà nuí beè dìnà gé nèva, beè tõona gé naaá. 10Ébràhàm beè láá tõo naa vó boo bée kọ à géè elá bànà bon e Bàrì ní e a beè noo bé e a é tõo naa vaá tìb e, e a dú bon e a é di lee. 11Ge kọ Ébràhàm beè dẹlẹ nyíe boo Bàrì kọ à é náá nu e a beè zigàè nèe ní e a è naa vaá Bàrì à naa kọ á láá ié nvín é, náa kal ló bée kọ a ána vaá a va, Sẹ́rà, beè dĩi. 12Náa kal ló bée kọ Ébràhàm beè ana zelí ló gè bòn nvín, áá gbò pá nvín e a manà aa ló ẹlẹ beè bọọ gã́ bug belí gyã́à káála e a di sĩ́ káála nè sãa e a di gã́ pene, e tọ́ọ̀ nen náa é láá bugi. 13Dénè gbòi beè dẹlẹ nyíe boo Bàrì dọ̀ tṍó e bà ú. Ba beè ú boo tṍó e bà gáà ie nu e Bàrì beè zìgà nèva, sõò ba è mòn nuá e a di kpã́á dee e a gé dú vaá nyíeva à gboó ẹẹ, boo bée kọ ba è zìgà kọ baala gbò e bà die boo kyẽe boo sãa bàlà booí belí bon kyáà. 14Gbò e bà zìgà naa vó palà ge naa tẹlẹ bàlà kẽ kọ bà gé gbĩ́è kĩ e bà é náamàè baála bon. 15Bà náa beè ẹ̀ànà nvée ẹ̀b bon e ba è ààa. Bà á kọ nyíeva á di boo bon e ba è ààa, bà gá è beè láá gbĩ́ deè ge òòa kẽ. 16Sõò bà géè gbĩ́ bon e a lée èl bon e ba è ààa, vaá níé káála. Boo bée vó, kẹ́ẹ náa gboó sii Bàrì kọ bà kolìè ẹlẹ ba Bàrì, boo bée kọ à íe bon e a beè kpoogè dee ló sẹ̀ẹ̀va. 17Ge kọ Ébràhàm beè dẹlẹ nyíe boo Bàrì ní e a è naa kọ á zìgà ge tú a sã́áná, Áízèk, vaamá gyọ́ọ nè Bàrì boo tṍó e Bàrì beè ẹbmàe. Ébràhàm, e Bàrì beè zìgà nu nèi, beè gboó kpènà ló gè tú áá kà nvín e a íeí vaamá gyọ́ọ nè Bàrì, 18vaá Bàrì beè kọ́ nèe kọ, “Aa m Áízèk ní e o é íe mana mana e m beè zìgà nèni é.” 19Ébràhàm beè buga togó vaá kọ Bàrì é láá kẽee Áízèk lọl ke mà ú--vaá è é láá kọ́ naa vó kọ Bàrì kẽe Áízèk lọl ke mà ú vaá òòmàe nè Ébràhàm. 20Ge kọ Áízèk beè dẹlẹ nyíe boo Bàrì ní e a è naa kọ á bàn Bàrì kilma ló tṍó e a di deè sĩ́ kọ á tãanè dee bá Jékọ̀b nè Ísọ̀ e. 21Ge kọ Jékọ̀b beè dẹlẹ nyíe boo Bàrì ní e a è naa, vaá tṍó e a é gé ù, a beè bàn Bàrì kọ á tãanè dee bá bu kà pá nvín pá gbálà e Jósẹ̀f beè ié é. A beè dọ̀ bẹ̀là a kpóó té tọ́gà kẽ vaá tãaga ló Bàrì. 22Ge kọ Jósẹ̀f beè dẹlẹ nyíe boo Bàrì ní e a è naa, vaá tṍó e a é gé ù, a beè kọ́ nu e a kil ló kọ pá Ízràẹ̀l é aa Íjèpt vaá kọ́ bé e bà é sẹlẹ̀è a íí naa é. 23Ge kọ tẹ̀ Mózìs nè a kà beè dẹlẹ nyíe boo Bàrì ní e a è naa, vaá tṍó e Mózìs ni meà lọ̀l vaá bà mòn bé e a dú lé gbálà naa, ba è tú taa ẽ́ gõmáe vaá pọ̀ náa síiva ló gè lọl togó kè kẽ lẹ̀ẹ̀là e méné beè tenmá é. 24Ge kọ Mózìs beè dẹlẹ nyíe boo Bàrì ní e a è naa, vaá tṍó e a ni bọọ, náa è zìgànà ge kọ̀là nvín síla Méné Íjèpt e. 25A è leemáe gè zọ̀ gbò nvín Bàrì mon tãàgà èlmà ge tõo m kpéè ló pọ́lọ́ m gbálà ńkem tṍó. 26A beè ẹ̀b kọ gè nvèèà lẹ́ boo bée Méné e Bàrì Sa lée èl dénè gyọ́ e a di Íjèpt, boo bée kọ a beè bolí dẽe sĩ́ kp̃ẽ̀ kpẽ́ e Bàrì é née. 27Ge kọ Mózìs beè dẹlẹ nyíe boo Bàrì ní e a è naa, vaá à aa Íjèpt vaá pọ̀ náa è siíe ló sṹg e a di gbàà Méné Íjèpta é. Mózìs náa beè ẹ̀à nvée. Tãa vó, a beè belí bé e Bàrì, e dẽe nen náa moàa, dìé sĩ́ e ẹlẹ gé moníe lee. 28Ge kọ Mózìs beè dẹlẹ nyíe boo Bàrì ní e a è naa, vaá à lẹ̀ẹ̀là kọ pá Ízràẹ̀l á dàlà togó Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelí, vaá kọ bà á tú mii ból pine ló ba té nu tọ, kọ bé nyómá tóm Bàrì e a é fáálá ú tenmá náa fẹ́ ba gbò sã́áná é. 29Ge kọ pá Ízràẹ̀l beè dẹlẹ nyíe boo Bàrì ní e a è naa kọ bà á láá kyãàmà tọ tení Mii Mii Pene belí bé e bà gé kyãa boo kã́á kãà kẽ é. Tṍó e pá Íjèpt kọ́ bà á doè, múúá à túva. 30Ge kọ pá Ízràẹ̀l beè dẹlẹ nyíe boo Bàrì ní e a è naa, vaá gbọọ bon Jẹ́rìkò beè dọ tṍó e ba ni tú àlàbà dee kyãàmà beeá ló é. 31Ge kọ ńnváá kùnà kúnà e a kọlà Réhàb beè dẹlẹ nyíe boo Bàrì ní e a è naa, vaá bà náa è fẹ́e gbá ló gbò e ba è lọl togó kè kẽ Bàrì e, boo bée kọ a beè tú lé bá tumá pá Ízràẹ̀l e ba è gũá dù gé noo dẽe ló bé e bon Jẹ́rìkò dì naa. 32Ḿ kọ́ éé lọl ló é? Tṍó náa é gbõoma be m̀ kọ́ ḿ kọ́ nu e a kil ló Gédìọ̀n nè Béràk nè Sámsọ̀n nè Jẹ́ftà nè Dévìd nè Sámùẹ̀l nè gbò kọ́ bùlà Bàrì. 33Ba beè dẹlẹ nyíe boo Bàrì, vaá boo bée vó, ba è láá begagi kpá dó èl bá. Ba beè naa lé nu vaá ié nu e Bàrì beè zìgà nèva nvea bá. Ba beè ká gã́ kpẹẹ̀, 34bà gimè bẹẹ sã́, bà kìl aa dáa gẹ̀ bé. Bàrì beè sièva kpóó ló boo tṍó e lóva gá è ọọ, naa kọ bà á sí gyãà dẽe bé vaá èl bá gbò bé pá dõòna dõòna kà dó. 35Gbò pá bia beè dẹlẹ nyíe boo Bàrì, vaá boo bée vó, Bàrì à kẽee ba vígà e a beè ù lọl ke mà ú. À íe dõòna gbò e gbò nen beè bómàva bàg, vaá boo bée bé e a é náa vaá bà láá kẽ̀èà vaá ié dùm e a lée èl níí, bà náa beè zìgà kọ bà á sọèva bá dọ̀ tṍó e bà ú. 36Ba beè nvèèmà lẹ́ sìgà ọ̀và vaá kpọ́va té ló, vaá bà tú díí kpọ́gọ́lọ́ bọbmá sìgà ọ̀va kilma tọ kpọ́gọ́lọ́. 37Ba beè tobmàva dem, bà tú gẹ̀ bèkéè bààmàva bàà, vaá tú gẹ̀ bé fẹmáva. Ba beè nvèà kọ̀là ló e bà tú kpá naanà ból nè kpá kà ból naamá. Ba beè dọ̀ tãa vaá tuá kpọ̀ té nè bíígá ló. 38Bàlà booí náa beè bọ́va ló! Ba beè kẹgili boo kpáá bàlà ól nè boo gù, vaá tõo m kóló dem nè m deè e a di kunu kẽ. 39Bàrì beè lèèlà dénè gbòi boo bée kọ bà dẹlẹ̀e nyíe boo. Sõò bà gáà beè ie nu e Bàrì beè zìgà, 40boo bée kọ Bàrì beè noo ní e a palà ge dú lé sẹ̀ẹ̀ beele, vaá kọ baala náa é láá mmá e bè beele é gévá ló.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\