HÍBRÙ 12

1Boo bée vó, tã́gíní bé e beele íè kà gã́ bug gbò nen di tõ̀ò e bà bééá teníí lóá, naanii é gbaalà bá kọ̀láá kà nu e a gé komíi lọa ló nè kọ̀láá kà pọ́lọ́ e a siíi bọví sẹlẹ́ kẽ, vaá è gboó bii sĩ́ ló tee e a dìí tọí. 2Naanii é dalà dẽe ẹ̀bmà Jíìzọ̀s, e a dú nen e a náái kọ é dẹlẹ̀èe nyíe boo lọl dàlà togó tẹlẹ kùbmà. A beè di boo bée ṍ kààgà e bà sẹlẹé sĩ́ vaá ì̃ìmà tṍó e bà káe boo bàà gbànà té. Náa beè ẹ̀b kẹ́ẹ e a di ló kolmá nu. Kátogóí à di ĩ́ì tẽ́ boo bá lè kpò té méné Bàrì. 3Ni zẹẹ́ bugai togó kilma ló íb bé e gbò pọ́lọ́ beè bé Jíìzọ̀s naa vaá à ì̃ìmà, kọ bé lói àà ló gè ọọ, naa ní e o é peelii bọọ bùlà. 4Boo bée kọ tã́gíní dee e pọ́lọ́ nè bọ̀ì gé béaií, à gáà ina kĩ e ú nè bọ̀ì nveenàì dẽe. 5É kọ dùùlà bá deè tṍ e Bàrì beè nèi, di belí tẹ̀ e a gé duulà bá deè tṍ pá a nvín, táí nyíe? A beè kọ́ kọ: “Nà nvín, ó gá ẹ̀b bé e Dõò gé leléni dee bá naa tẹlẹ kẽ, vaá ó gá pee bùlà boo tṍó e a kọ́ni bel. 6Boo bée kọ Dõò ólò lele dee bá nen e a vulè, vaá à ólò kpọ té ló nen e a tú naamá a nvín.” 7Ĩimai tãàgà e o monìì belí nu e a nááá boo tṍó e tẹ̀ gé lele dee bá a nvín. Bàrì gé búmái belí pá a nvín. É kọ à íe nvín e tẹ̀ náa ólò lelée dee bá? 8Be náa lele dee bá boolo belí bé e a gé lele dee bá dénè pá a nvín naa, ò nyímai kọ boolo níì lèlà sĩ́ nvín nì, e a náa zogè kọ bọ̀ì zọ̀là sĩ́ nvín. 9Be dénè bẹ̀ì ólò fã dẽe bẹẹ gbò tẹ̀ e ba è bònii tṍó e bà ólò leléi dee bá, à é palà ge dú lé kọ é tõo kè bá bẹẹ Tẹ̀ m nyómá, kọ bé è di dùm. 10Bẹẹ gbò tẹ̀ e ba è bònii ólò leléi dee bá m gbálà ńkem tṍó, nyòòmà bé e baála bùlà kọ à bọ́ ló naa. Sõò Bàrì ólò leléi dee bá boo bá e a é náa kọ nu á lee ló beele, kọ bé à náa kọ é di káí belí bé e ẹlẹ dì naa. 11Kà lèlà tṍó e bà gé leléi dee bá, à ólò tõoí ló dú nu bììla nyíe. Náa ólò ẹẹlẹ̀i nyíe. Sõò tṍó e a ni lée, gbò e ba ni leléva dee bá naa vó ólò gboó ié fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló e a dú ló gè naa nu e a lelà. 12Niinai bọọ bá e a ni ọọá nei gbàn deè, vaá ò nveenii kói ló bọọ dúnú tọ e a gé kéníá! 13Kilii sĩ́ gè kyãanii boo lèlà èèlè, kọ bé kpóó tọ e a ééáá bóá, vaá à aa ló ge buná áá tóm. 14Gbĩ́i èèlè ge zọ̀i dénè nen tõòài m fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló nè ge tõonii káí, boo bée kọ nen e bè náa tõo káí náa é láá mòn Dõò. 15Monii kọ tọ́ọ̀ bọ̀ì nóo dọì aalii m sàn nyíe Bàrì. Tọ́ọ̀ nen e a dìí zẹ̀ẹ̀ á gá belí non té e a ólò dùm vaá tã́ a non múú nvèèmà tãàgà ló gbele tõ̀ò nen. 16Tọ́ọ̀ nen á gá dú nen kúnà gã̀ à bè ge dú nen e bè náa é fã Bàrì vaá belí láb Ísọ̀, e a beè di boo bée t̃ẽ̀ènè bù̃ gyã́á vaá oo a dọ̀ sã́áná. 17Boolo nyímàì kọ, tṍó e a zila fẹ́ẹ̀gẹ̀ ló vaá gbĩ́ kọ a tẹ̀ á tã́anèèe dee bá, mè a tẹ̀ beè tení gbàà dénè bé e a tó kàlẹ̀ gĩ́i naa vaá kọ́ nèe kọ náa váli. Ísọ̀ náa beè láá ié tọ́ọ̀ sĩ́ dee ge nyaamá nu e a beè naa lọ̀la. 18Boolo ó géi belii pá Ízràẹ̀l dee kéléá, boo bée kọ na kà gù e boolo ni inai lóí níì gù e o é láá tọ bá ló nì. Nóo ínai ló gù e a gé bẹ́ sã́ belí Gù Sáínàì, kĩ e dee è bilá vaá kuu gín vaá ìlì sẽ́ beè ulà. 19Gbòa beè dã́ mon koò nè mon Bàrì e a è ló bel. Gbò e ba è dã́ moná beè bàn kọ á gá loaná dõòna tóm, 20boo bée kọ bà náa beè láá elmá lẹ̀ẹ̀là e moná nè, kọ, “Bãànà nom e a íná ló gùa, bà á tú dem tobmáe fẹ̀.” 21Kóló gè ẹ̀b gùa beè siimà pọ̀ bãànà Mózìs, naa ní e a kọ́, “Pọ̀ siím̄ vaá lóm̄ à kení!” 22Sõò gù e boolo ínai ku lóí kọlà Gù Záíọ̀n, e a dú bon Bàrì e a di dùm, e a náámá Jerúsàlẹ̀m e a di káála, e bóó bóó gbò nyómá tóm Bàrì di bṍóná m ṍ kààgà. 23O ínai ló bõ̀òna ló gbò sã́áná sã́áná Bàrì e bà émí ba bée káála. Ò ínai ló Bàrì, e a é béélá bel ló dénè nen, vaá ò inaí kĩ e nyómá gbò e ba è naa lé nu vaá bà naáva mmè dì. 24Ò ínai ló Jíìzọ̀s, e a dú dóm gbõ e a beè naa kọ ãa zíl gbaa ló á bã kẽ, vaá ò inaí ló na kà mii e ba è pine vaá à ló bel e a lée èl ní e mii Ébẹ̀l beè lòa. 25Monii kọ nóo kinìì ge dãi nu e nen e a ló bel nèií kọ́. Gbò e ba è kìn ge dã́ nu e Bàrì beè lẹ̀ẹ̀là kọ nen e a di bàlà booí á kọ́ nèva náa beè kìl pọ́ì. À é tavàlà ló beele èl vó, é be è kiila nvée kpee nen e a élá káála ló bel nèií! 26A mon beè zùgè kunu kẽ tṍóá, sõò kátogóí a beè zìgà zìgà kọ, “Na tóm e a sígáí, ním̄ é zugènà áá kóló kunu kẽ, sõò m̀ é zugè káála nè ẹ̀ẹ̀.” 27Tṍó e a kọ́, “Na tóm e a sígáí” a palà ge naa kọ é nyimá kọ bà é zugè dénè nu e ba è dèm vaá túva lọl, naa kọ kọ̀láá nu e bè náa zugà ní e a é gbẹ́á é. 28Tã́gíní bé e beele íè bon e Bàrì gé lẹẹlà bel ló e bè náa é zugàa, naanii mè é ṍáe zaa vaá è tú fã̀ nè síìà pọ̀ tãàmàé ló m sĩ́ dee e a é léémáe, 29boo bée kọ beéle “Bàrì bélí sã́ e a ólò kyọ̀ sĩ́ nu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\