HÍBRÙ 13

1Kilii sĩ́ gè vulei ene dì belí gbò vígà m Kráìst. 2Á gá táí nyíe gè olòó kolí kyáà gbò nen. À íe gbò e ba è di ló gè naa vó vaá bà náa nyímá tṍó e bà kólí kyáà gbò nyómá tóm Bàrì. 3Bulai kẽeaí boo gbò e bà di tọ kpọ́gọ́lọ́, vaá á belí bé e boolo zọìva dií tọ kpọ́gọ́lọ́á. Bulai kẽeaí boo gbò e bà gé mon tãàgà, vaá á belí bé e boolo gé zọíva monii tãàgàa. 4Kọ̀láá nen á nvèè ka ló dì tõ̀ò dóm nè va, vaá dóm nè va á gá kuná gã̀ gbẹẹ ene, boo bée kọ Bàrì é bẽ́gè bel kọ̀láá gbò e bà kuná gã̀ à bè ge gbẹẹ nen e bà gbá ilá kuná gã̀. 5Kpoolai bọọ dùm lọlii ló gè vùlè kpègè, vaá nu e o íèì á gbõomaí ló. Boo bée kọ Bàrì beè kọ: “Ním̄ é sọ́i bá tọ́ọ̀ dee; ním̄ é sãanài bá ló gbẹẹ́ kẽ tọ́ọ̀ dee.” 6Be à dì naa vó, è é láá taalá ló kọ: “Dõò dú nà nen nvèè bá, pọ̀ náa é siím̄. Éé ní e nen é láá naám̄ ló é?” 7Kẽeaí boo bọọ gbò tùle e ba è ló mon bel Bàrì nèiá. Kpáá bugai togó kilmai ló bé e ba è tõo dùm naa nè bé e ba dùm beè dọ bélè naa, vaá ò nói gè dẹlẹi nyíe boo Bàrì beliíva. 8T̃ẽ̀ènè bé e Jíìzọ̀s Kráìst beè dì naa sṍóeá ní e a dìnà gé nieí é, vaá à é dinà gé naa vó dọ̀ dee e bè náa tá. 9Ó gá zigai kọ kele kele ból dò bá nu e a aa ke dẹi á dagẹ̀i pee, boo bée kọ à dú lé kọ é ié kpóó e a é agẹlẹ ló bẹẹ nyómá tení dómá ló sàn nyíe Bàrì. Née íè kpóóí lọl ló gè sẹlẹ log e a kil ló gyã́á gè dè, e a dú log e bè à gáà laa nvèè bá nè tọ́ọ̀ nen e a sẹlẹ́e. 10Beele íè beéle gbani vààla gyọ́ọ e gbò vààla gyọ́ọ e a gé sí tóm Tọ Kàn pá Júù náa íe kói gè dé nu e a dú boo. 11Pọ̀b nen vààla gyọ́ọ pá Júù ólò faalá mii nom bãma Ke Tõ̀ò Káí e a Tõo Lọ̀l vaá à Lee, vaá tú vaamá gyọ́ọ boo pọ́lọ́ e gbò nen beè sì. Bà ólò gboó faalá íí nomá kilma nvée bon gé kpá sã́ ló. 12Boo bée vó, Jíìzọ̀s beè gboó úná gé gbẹá nvée bon, kọ bé à tú ńlẹ mii logmá gbò nen sẹlẹ káí. 13Tã́gíní bé e a dì naa vóá, naanii mè beele é àà síé ló nvée bon, vaá gé zọ̀e dõ̀ònà a kẹ́ẹ. 14Boo bée kọ tọ́ọ̀ kà bon e e íe boo bàlà booí e a é di lee á gé. È gé ẹbmà dẽe bon e a gé dú. 15Boo bée vó, naanii mè é olòó nè lèèlà Bàrì, vaá tú níé naamá gyọ́ọ e beele váàlà nèe tení dú ló Jíìzọ̀s. Níé é dú dõ̀ò nu e bẹẹ bũunu nè Bàrì tení dú ló gè kọ́ tẹlẹ bàlà kẽ kọ ẹlẹ ní Dõò e. 16Á gá táí nyíe gè olòó naa lé vaá nvèè bá nè ene, boo bée kọ gbò níé ní vààla gyọ́ọ e a léémá Bàrì e. 17Gbanii tṍ ló gbò e bà gé túlèi vaá ò tõoniivá kè kẽ. Boo bée kọ bà ólò kalí dáá boo bọọ ból nyíe, dì belí gbò e bà é tú kpẹa bé e ba è sí ba tóm naa nè Bàrì. Be ò gbaniíva tṍ ló, bà é tú ẹ́ẹ́ nyíe simá ba tóm. Be níì vó nì bà é tú bììla nyíe simá, vaá níé náa é bã̀ tọ́ọ̀ kà úlù nèi. 18Olòó tãagai ló Bàrì boo beéle. È palà ge nyimá kọ bẹẹ nyíe di pọ́ì, boo bée kọ à taníi gè naa nu e a lelà kọ̀láá tṍó. 19Ní e a el tõ̀ò, m̀ palà ge tú dénè nà nyíe bànmài kọ ó banii Bàrì kọ á naa ní e m é láá valẹ bá òòà dúí ló. 20Bàrì, e a ólò nè fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló, beè kẽee bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s lọl ke mà ú. Jíìzọ̀s ní e a dú Gbele Nen Kù Dẽe Ló Naanà Ból é, boo bée kọ a beè tú ńlẹ mii zilmá zíl gbaa ló e a é di dọ̀ dèdè. 21Bàrì á nèi kọ̀láá kà lé nu e a dìi bíí ló gè naamá a bùlà, vaá á síi tóm m belí bé e a léémáe naa tení dú ló Jíìzọ̀s Kráìst. Lèèlà á dì nè ẹlẹ, Kráìst, tẹlẹ̀ dee e bè náa tá! Á dì naa vó. 22M̀ banii, e pá nà vígà, kọ ó dĩinei ló pãanei tṍ ló mon bel agẹ nyíe e m gé néií, boo bée kọ kpá e m émì máií náa bọọ gè bọọ́ beg. 23M̀ gbĩ́ gè naa kọ ó nyimai kọ bà a tú bẹẹ vígà Témọ̀tì lọl kpọ́gọ́lọ́. Be à valẹ bá dù, nda é fááláe domá boo tṍó e m é dú gé mònii. 24Kanai mon dénè bọọ gbò tùle nè dénè gbò nvín Bàrì. Gbò nvín Bàrì e bà di Ítàlì kanài mon. 25Sàn nyíe Bàrì á zọ̀ dénè bọ̀ì tõ̀òà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\