HÍBRÙ 2

1Boo bée vó, à dú bíi kọ é kpáá palà ge bii bá ló nu e e beè dã̀, mè á di vó è dọ aa nvée. 2Boo bée kọ be à dú kà kà kọ nen beè láá agala boo bel e Bàrì beè lẹ̀ẹ̀là tenmá gã́ gbò nyómá tóm, vaá kọ̀láá nen e a gbáálá lẹ̀ẹ̀lài vaá lọl togó kè kẽ beè túa kpọ̀ té e a bọ́ ló, 3beele é téní naà vaá è aa bá kpọ̀ té, é be è ẹb gbele dùùài tẹlẹ kẽ é? Dõò ní e a beè zẹ́ẹ́ ló nu e a kil ló dùùài é, vaá gbò e ba è dã́é gã́ beè gboó naa agẹlẹ nè beele. 4Bàrì beè nveè sãa tẽ́ ba kpẹa tení dú ló kele kele íb ból nu kùùmà dẽe nè tóm dù̃ùnè, nè tení dú ló ge kagẹlẹ gbò dõ̀ò nu e a aa bá Nyómá Káí boo gbò nen belí bé e a léémáe naa. 5Bàrì náa tú na kà bàlà boo e a gé dú, e e gé kọ́ nu e a kil lóí, nvee bá gbò nyómá tóm kọ bà á lẹ̀ẹ̀là bel ló. 6Sõò dì belí bé e ene ke tõ̀ò e a di m Kpá Káí kọ́ naa, kọ: “Nen dú éé, e Bàrì, kọ bé ò kẽ̀èàé boo é; sẹ̀ nvín nen dú éé, kọ bé ò bùlàe é? 7O beè naáe kọ á kil kẽ èl gbò nyómá tóm m gbálà ńkem tṍó, sõò ò gboó tú pẹ̀gẹ̀lẹ̀ lèèlà nè ka uué ból. ((Ò náà kọ á lẹ̀ẹ̀là bel ló dénè nu e o beè dèm,)) 8vaá tú dénè nu nvèèé kè ká tọ.” Tṍó e Bàrì gé tú dénè nu “nvee kè ká tọ” nen, náa íe nu e a beè lòg lọl ló. Sõò dì belí bé e e moni naa kátogóí, dénè nu gáà bã kè ká tọ nen. 9Sõò è monì Jíìzọ̀s, e Bàrì beè naa kọ á kil kẽ èl gbò nyómá tóm m gbálà ńkem tṍó, kọ bé tení dú ló sàn nyíe Bàrì, à láá ú boo dénè nen. Vaá kátogóí, boo bée ú e a beè ùa, Bàrì beè gboó tú pẹ̀gẹ̀lẹ̀ lèèlà nè ka uué ból. 10A beè palà ge dú nu e a lelà kọ, boo tṍó e Bàrì, e a beè dèm dénè nu nèà a bá, gé náa kọ gbele tõ̀ò pá a nvín á zọ̀èè dõ̀ònàè a ka, mè á naa kọ nen e bà téní dú ló ié dùùàa á mmá tení dú ló a gè mòn tãàgà. 11Boo bée kọ nen e a lógí gbò nen lọl bá pọ́lọ́ nè gbò e a lógáá gbá ié t̃ẽ̀ènè kà tẹ̀. Vó ní e a náa kọ kẹ́ẹ á gá sii Jíìzọ̀s ge kolíva pá a vígà e. 12À kọ́ nè Bàrì kọ, “M̀ é kãage o bée nè pá nà vígà; m̀ é leelàni gbẹá ba bõ̀òna ló.” 13À kọ́ná gé kọ, “Nda é dẹlẹ́ni nyíe boo.” Vaá à kọna gé kọ, “Nee ndaí, gbò pá nvín e Bàrì beè nèm̄á nè m̀m̀.” 14Tã́gíní bé e gbò pá nvín e a gé kọ́í dú gbò nená, Jíìzọ̀s beè duna gé nen belíva, kọ bé tení dú ló a ú, à kyọè sĩ́ Pọ́lọ́ Nyómá e a gé lẹẹlà bel ló ú, 15vaá à áálàè gbò e pọ̀ ú beè túva naamá gyóòlo dénè dee m ba dùm. 16À palà ge dọ bàlà kẽ kọ níì gbò nyómá tóm ní e a beè dú ló gè nvèè bá nè e nì, sõò a beè dú ló gè nvèè bá nè pá kúúlí Ébràhàm. 17A beè gboó dú bíi kọ á mèà belí pá a vígà m kọ̀láá sĩ́ deè, kọ bé à sí tóm nè Bàrì belí Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ e a íe sàn nyíe vaá bọ́ ló dẹlẹ nyíe boo, boo bée bé e a é náa vaá Bàrì ia ló pọ́lọ́ nè gbò nen. 18Kátogóí à é láá nvèè bá nè gbò e Pọ́lọ́ Nyómá gé tú dàg simá ló, boo bée kọ Pọ́lọ́ Nyómá beè túná gé dàg simá ló ẹlẹ, vaá a beè mòn tãàgà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\