HÍBRÙ 3

1Boo bée vó, e pá vígà m Kráìst e o dìi nei Bàrì vaá Bàrì à kolíi nvee gbàà gbò e bà é beè kil káála, bugii togó e a kil ló Jíìzọ̀s e Bàrì beè lẹ̀ẹ̀là kọ á dú Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ e beele ziga lóí. 2Jíìzọ̀s beè bọ́ ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo kilma kĩ e Bàrì e a beè sàe kọ á sí tómí dì, dì belí bé e Mózìs beè bọ́ ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo m dénè tóm e a è sí m tọ Bàrì naaá. 3Dì belí bé e nen e a è tìb tọ ólò ié ka èl tọ e ẹlẹ beè tìva naa, vóá bé e Jíìzọ̀s bọ́ ló ka el Mózìs naa é. 4Boo bée kọ bu kà tọ íe nen e a beè tìb, sõò Bàrì ní e a beè naa dénè nu é. 5Mózìs beè bọ́ ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo m dénè tóm e a beè sí m tọ Bàrì, dì belí nen tóm e a è naa nen di tõ̀ò ló nu e Bàrì é beè kọ́ dee sĩ́ e a gé dú, 6sõò Kráìst beè bọ́ ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo, dì belí Sã́áná e a gé lẹẹlà bel ló tọ Bàrì. Vaá beele ní e e dú pá a tọ é, é be è kil sĩ́ gè ié agẹ nyíe vaá kààgà boo nu e e ból dẽe sĩ́. 7Boo bée vó, dì belí bé e Nyómá Káí kọ́ naa, kọ: “Be ò dã́i mon Bàrì nieí, 8ó gá agẹlẹi togói, belí bé e bọọ gbò nómá tẹ̀ beè bé Bàrì naaá, belí bé e ba è ẹ̀bmàe gbẹá boo kpáá bàlà ólá naaá. 9Ba beè ẹ̀bmàm̄ gbẹá kĩé naamá gè dòàm̄, náa kal ló bée kọ ba è tú bàà tub gbáá mònmà gbò tóm e m beè sí nèva. 10Sṹg beè gboó bã̀m̄ nyòòmà gbòi, vaá m̀ gboó kọ: ʽBà íe lọ̀ bùlà lee vaá bà náa tavẹ nà èèlè.’ 11M beè gboó tú sṹg zilmá zíl kọ: ʽGbòi náa é bã m nà bò séi tọ́ọ̀ dee!’ ” 12Pá vígà m Kráìst, ẹài lói kọ bé tọ́ọ̀ nen e a dìí zẹ̀ẹ̀ náa íé pọ́lọ́ nyíe e bè náa dẹẹàna boo Kráìst, naa ní e a é dọ aa nvée Bàrì e a di dùm. 13Tãa vó, nveenii kpóó ló ene kọ̀láá dee, boo tṍó e “Nieí” e ba è emí m Kpá Káí di di gé nè beeleá, kọ bé pọ́lọ́ lab dògò náa kẹlẹ tọ́ọ̀ bọ̀ì vaá naa kọ ó iei agẹ togó. 14Boo bée kọ beele dṹùnà Kráìst, é be è kil sĩ́ ge palà ge agala boo bẹẹ ból dẽe sĩ́ tẹlẹ kùbmà belí bé e e beè naa túá bólá. 15Kpá Káí kọ́, “Be ò dã́i mon Bàrì nieí, ó gá agẹlẹi togói, belí bé e bọọ gbò nómá tẹ̀ beè bé Bàrì naaá.” 16Bà mée ní e ba è dã́ mon Bàrì vaá bée é? É kọ níì dénè gbò e Mózìs beè faalá lọl Íjèpta nì? 17Bà mée ní e Bàrì beè nvèè sṹg ló m bàà tub gbáá é? É kọ́ níì gbò e ba è sí pọ́lọ́ e a è man kọ bà á dọ̀ íí gbẹá boo kpáá bàlà ólá nì? 18Bà mée ní e Bàrì è zílá zíl nè kọ bà náa é bã́e m a bò séi é? É kọ níì gbò e bà náa è gbanie tṍ ló nì? 19Kátogóí è monì kọ bà náa beè láá bã boná, boo bée kọ bà náa è dẹ̀lẹ̀ nyíe boo Bàrì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\