HÍBRÙ 4

1Kátogóí, e tṍó di di ló zìgà nu e Bàrì beè zìgà nèi kọ è é bãe m a bò séií, naanii mè é íe síià pọ̀ kọ bé tọ́ọ̀ nen e a dìí zẹ̀ẹ̀ náa fùlà kil nvée gbẹẹ zìgà nuí. 2Lé Kpẹa e bà gé vee nè beeleí ní e ba beè veena gé nè baála é. Sõò náa beè dọ bélè nèva, boo bée kọ tṍó e bà dã́, bà náa beè zìgà ló. 3Beele, e e ni zigà ló, ní e e gé zọ Bàrì bã m a bò séi é, dì belí bé e Bàrì beè kọ́ naa, kọ, “M beè gboó tú sṹg zilmá zíl kọ: ʽGbòi náa é bã́ m nà bò séi tọ́ọ̀ dee!’ ” Bàrì beè kọ́ vóí, náa kal ló bée kọ, tã́gíní tṍó e a géè dò díí kẽ bàlà boo, a beè sí a tóm inmá kùbmà. 4Boo bée kọ à íe ene ke tõ̀ò e a di m Kpá Káí e a kọ́ nu e a kuu ní e a égè àlàbà dee kọ, “Bàrì beè sí dénè a tóm inmá kùbmà vaá gboó ié bò séi boo ní e a égè àlàbà dee.” 5Bàrì kọ́ná gé kĩí, kọ, “Gbòi náa é bã́ m nà bò séi tọ́ọ̀ dee!” 6Túá gbò e ba è dã́ Lé Kpẹaí náa beè bã m bò séií boo bée kọ bà náa beè gbàn tṍ ló Bàrì. Boo bée vó, à gboó ié dõòna gbò e deè di di nè kọ bà é láá bã m bò séií. 7È nyímà naa vó, boo bée kọ tṍó e gbele tõ̀ò tṍó ni tení, Bàrì beè kpáá sẹlẹ dõòna dee e a kọlà “Nieí,” tṍó e a ló bel tenmá gã́ Dévìd kĩ e e géè bugiá, kọ: “Be ò dã́i mon Bàrì nieí, ó gá agẹlẹi togói.” 8Be kĩ e Jásùà fáálá gbòa bã̀màa beè dú kĩ e bà íe bò séi e Bàrì beè zìgà nèvaí, Bàrì náa gá è kpáá kọ́ nu e a kil ló dõòna dee, tṍó e tṍó ni téníá. 9Boo bée vó, à íe bò séi e a sígá nè gbò e a kuu Bàrì, e a é bélí bò séi e Bàrì beè ié boo ní e a égè àlàbà deeá. 10Boo bée kọ kọ̀láá nen e a íe na kà bò séi e Bàrì beè zìgài à sí a tóm inmá kùbmà vaá ié bò séi, belí bé e Bàrì beè sí a tóm inmá kùbmà vaá ié bò séi naaá. 11Naanii mè é síá kpóó ló nyòòmà ge bã m bò séií, kọ bé tọ́ọ̀ bẹ̀ì née dọ belí bé e na gbòa beè dọ naa boo bée kọ bà náa beè gbàn tṍ lóá. 12Mon bel Bàrì di dùm vaá ié kói. À tóví èl kọ̀láá kà bàà sĩ́ gẹ̀ e a dì. À ólò baa bã dẽe gbà gbá e a di ló ból nyíe nè nyómá, vaá bã ló kĩ e dẽe gá nè zọ́ọ́ gbá nyoonà. À ólò nyima ló tàn nè bùlà e a di nyíe nen. 13Tọ́ọ̀ nu náa é láá gũá ló Bàrì. Kọ̀láá nu e a beè dèm ẹẹàé ke gbàà vaá sèèlàé kè sĩ́. Dénè bẹ̀ì é íe ge nèe kpẹa bé e e beè sí tóm naa. 14Naanii mè é síi bá ló bẹẹ zìgà belí agẹlẹ, boo bée kọ è íè ene kà gbele Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ e a ni ful dénè káála zelí, e a kọlà Jíìzọ̀s, e a dú Sã́áná Bàrì. 15Beéle Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ níì íb nen e bè náa é tói sàn boo tṍó e lói ọọ nì. Tãa vó, à dú nen e Pọ́lọ́ Nyómá beè tú kọ̀láá íb dàg e a ólò simá ló beele simanáe gé ló, sõò ẹlẹ náa è dọ̀. 16Boo bée vó, naanii mè é tú táàa ló bãma kè sĩ́ kpò té méné Bàrì e a íè sàn nyíe. Bàrì é élá kĩé tói sàn vaá nèi a sàn nyíe e a é nveè bá nèi kà lèlà tṍó e bíi dìí ló.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\