HÍBRÙ 5

1Kọ̀láá kà pọ̀b nen vààla gyọ́ọ ólò dú nen e ba è sá lọl zẹ̀ẹ̀ gbò nen vaá íe bá ló kọ á elá boo bée gbò nen sí tóm nè Bàrì, kọ bé à láá tú dõ̀ò nu má Bàrì vaá vaalá gyọ́ọ nèe boo bée pọ́lọ́ e gbò nen beè sì. 2À ólò gboó láá tú gbọ́ọ́ gbọọ̀ bá sii ló gbò e bà náa nyímá nu e bà gé náa nè gbò e bà ié lọ̀ nu, boo bée kọ, dì belí nen, ló ẹlẹ ólò ọọna gé. 3Vó ní e a naa kọ à dú bíi kọ ẹlẹ á olòó vaalana gé gyọ́ọ boo ńlẹ pọ́lọ́ belí bé e a gé váálá gyọ́ọ boo pọ́lọ́ na gbòa naa é. 4Tọ́ọ̀ nen náa é láá dọ kẽ tú a ló sẹlẹ dì tõ̀ò ka ge dú pọ̀b nen vààla gyọ́ọ. Tãa vó, áá Bàrì ní e a ólò kolí nen kọ á sí tómí, belí bé e a beè kolí Ẹ́rọ̀n naa é. 5M t̃ẽ̀ènè sĩ́ deeí, Kráìst náa beè tú ńlẹ ló tumá ka ge dú pọ̀b nen vààla gyọ́ọ. Tãa vó, Bàrì ní e a beè kọ́ nèe kọ, “Olo ńda Sã́áná. Nieí nda dú o Tẹ̀.” 6Bàrì kọ́ná gé dõòna ke tõ̀ò m Kpá Káí kọ, “Ò é dú nen vààla gyọ́ọ dọ̀ dèdè, dì belí bé e Mẹlkézàdẹ̀k beè dú nen vààla gyọ́ọ naaá.” 7Tṍó e Jíìzọ̀s beè di boo sãa bàlà booí, a beè kòòlà kpã́ tó vaá kàlẹ̀ gĩ́i boo tṍó e a gé tãaga ló vaá bàn nu bá Bàrì, e a íe kpóó ge dùùlàe lọl bá ú. Boo bée kọ a beè olòó kìlmà kpá ló kẽ vaá tú a ló nè Bàrìa, Bàrì beè gboó dã́e mon. 8Náa kal ló bée kọ ẹ̀ẹ̀ Sã́áná Bàrì, a beè nó gè gbàn tṍ ló tení dú ló gè mòn tãàgà. 9Tṍó e a ni gbõoma m kọ̀láá sĩ́ dee, a beè gboó dú nen e a tú dùùà e a di lee nè dénè gbò e bà gbaníe tṍ ló. 10Bàrì beè gboó kolíe Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ di belí bé e Mẹlkézàdẹ̀k beè dú nen vààla gyọ́ọ naaá. 11È íe gbele tõ̀ò nu ge kọ e a kuu belí, sõò ním̄ nyímà bé e m gá bàà tẽ́ naa nèi vaá ò dã́i, boo bée kọ nóo láá valẹi bá tavẹi nu. 12Dénè kátogóí boolo gá è láá noomai nu dõòna gbò nen, sõò ò di dii gé gbò e bà é kpáá noomài túá kpãa nò nu e a kil ló kpẹa Bàrì. Tãá e o déì kà kpò gyã́á ò di dii e o gé kpáá bĩinai kọ bà á nveenìèi má gã́. 13Kọ̀láá nen e a bĩ́íná kọ bà á nveenìèe má gã́ di di pá nvín, naa kọ náa nyímá ló lelà dò bá nu. 14Sõò kpò gyã́á dì nè gbò kà nen, e a dú gbò e bà é láá nyimá ló kele e a di gbàà lé nè pọ́lọ́ tení dú ló nu e ba ni tõo ló vaá à ọ̀ọ̀làva ló.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\