HÍBRÙ 6

1Boo bée vó, naanii mè é aa ló gè kpáá ló bel boo túá kpãa nò nu e a di m dò bá nu Kráìst vaá è gboó sìm kil sĩ́ ge dú kà nen. Naanii mè née é kpáá ooana boo nò nu e a kil ló gè aa ló gbò nàà nu e a ólò màn ú nè ní e a kil ló ge dẹlẹ nyíe boo Bàrì. 2Née é kpáá ooana boo nò nu e a kil ló ge lógmà múú nè ge dẹlẹ bá ból nen, à bè ge kpáá ooa boo nò nu e a kil ló kẽ̀èà aa ke mà ú nè bèèla bel e a é di dọ̀ dèdè. 3Vóá bé e è é náa naa é, é be Bàrì zigà. 4Boo bée kọ à tavàlà ge kolí gbò e ba ni dọ aa m ba zìgà bel òòma kẽ vaá kọ bà á kpáá ọgá. Ba beè di m ẹ́ẹ́ dee Bàrì, vaá daalá dém ló nu e dõ̀ò nu Bàrì kọlà, vaá di gbàà gbò e ba è ié Nyómá Káí. 5Ba è daalá dém ló lé e a di m mon bel Bàrì, vaá nyimá ló kpóó e a é dí m na kà bàlà boo e a gé dúá. 6Sõò bà gboó dọ aa m ba zìgà bel! À tavàlà ge kọ bà á kpáá ọgá, boo bée kọ, kilma kĩ e baala dì, à belí kọ bà kpáá tú Sã́áná Bàrì ká kú té vaá siimàe kẹ́ẹ kè sĩ́ gbò nen. 7Bàrì ólò tãanè dee bá kunu kẽ e a ṍ múú boo nvea m vaá dùmè nu kọ á dọ bélè nè gbò e ba è fò. 8Sõò be à gboó dùmè suu nè bíé bàlì, náa é dọ tọ́ọ̀ kà bélè. À di m àà zib bã́ kọ Bàrì é túmí pọ́lọ́ múú kyáá nèe vaá tú sã́ taamáe. 9Sõò kà bè è gé kọ́ vóí, e pá vígà, nyíei palà ge àgàlà boo boolo. È nyímà kọ boolo íèì gbò nu e a lée èl vó e a dìí m, e a dú gbò nu e a é láá naa kọ ó iei dùùà. 10Bàrì náa ólò ììà. Tóm e o beè sii nè vulà súú dẽe ló e o zógèì kìlmaié ló tení dú ló nvèè bá e o ni nei pá bọọ vígà m Kráìst, nè ní e o gé neíva kátogóí, náa é táé nyíe. 11Bẹẹ tó kọlà kọ bu bọ̀ì ó tui bọọ tàn inmaí ke kùbmà, kọ bé nu e o gé bolii dẽe sĩ́ nááá. 12Née gbĩ́ kọ ó dui kpọ̀lọ̀. Tãa vó, è gbĩ́ kọ ó belii gbò e bà zigà vaá láá ié ì̃ìmà, naa ní e bà é láá ié nu e Bàrì beè zìgà nèva. 13Tṍó e Bàrì beè zìgà nu nè Ébràhàm, a beè zilá zíl kọ à é náanìè nu e a beè zigàe. Tã́gíní bé e tọ́ọ̀ nen e a bọọ èl ẹlẹ á géá, a beè gboó tú ńlẹ ló zilmá zíl. 14A gboó kọ, “M̀ zigà nèni kọ m̀ é tã́anèni dee bá, vaá naa kọ o mana mana á bọọ gã́ bug.” 15Vóá à naa, Ébràhàm beè ié ì̃ìmà dọ tṍó e a beè gboó láá ié nu e Bàrì beè zìgà nèe. 16Nen e a gé gbĩ́ gè naa agẹlẹ nu e a gé kọ́ ólò tú nen e a bọọ èl ẹlẹ zìlmá zíl, vaá tọ́ọ̀ nen náa ólò kpáá dùlànà bel boo. 17Bàrì beè gbĩ́ gè naa kọ gbò e a gé zigàè nuí nèe á palà ge mon kọ náa é nyáánàè a bùlà. Boo bée vó, a beè gboó zilá zíl bii nvée nèva. 18Bàà kà nuí, a zíl nè a zìgà nu, e bè náa é láá nyaaá vaá Bàrì náa é láá tení boo kpọ́ kyáá bel, à gboó naa kọ beele, e e ni gbĩ́ dùùà mòníé m, é palà ge ié agẹ nyíe vaá bii bá ló na kà ból dẽe sĩ́ e bà sẹlẹí sĩ́í. 19È íè na kà ból dẽe sĩ́í naamá nu e a síi bẹẹ dùm ĩge kẽ. A tõo àgàlà vaá dú nu e è é láá dẹlẹ nyíe boo. À dú nu e a tení gbàà kàn e bà kpeg Tọ Káí e a di káála, vaá fùl zelí bã m Ke Tõ̀ò Káí e a Tõo Lọ̀l vaá à Lee. 20Jíìzọ̀s beè gyàài sĩ́ kẽ bã kĩé boo bée beele vaá gboó dú Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ e a di dọ dèdè, dì belí bé e Mẹlkézàdẹ̀k beè dú nen vààla gyọ́ọ naaá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\