HÍBRÙ 7

1Mẹlkézàdẹ̀k e e gé kọ́ nu e a kil lóí beè méné bon Sélẹ̀m vaá à ólò vaalá gyọ́ọ nè Bàrì e a Tõo Lọ̀l vaá à Lee. Boo tṍó e Ébràhàm ni bé ténì kà méné èl bá lọ̀l, vaá à gé ooà aa dẽe béá, Mẹlkézàdẹ̀k beè gboó zọ̀e nyòònà vaá tãanèe dee bá. 2Ébràhàm beè gboó tú nu e a è ié lọl dẽe béá dõ̀òmà òb ke tõ̀ò vaá tú ene ke tõ̀ò nèe. (Túá ge tàb bée Mẹlkézàdẹ̀k beè kọlà “Méné Lé Lab Dògò.” A beè dúná gé Méné Sélẹ̀m, e a ge tàb kọlà “Méné Fẹ́ẹ́ Fẹẹ̀ Ló.”) 3Mẹlkézàdẹ̀k náa beè ié tọ́ọ̀ nen e bà é láá kọ níé a tẹ̀, à bè a kà, à bè pá a nómá tẹ̀. Tọ́ọ̀ nen náa nyímá dee e a beè mèà à bè dee e a beè ù. A è dì belí Sã́áná Bàrì vaá dú nen vààla gyọ́ọ dọ̀ dèdè. 4Ni zẹẹ́ ẹvii kọ nen e bẹẹ nómá tẹ̀, Ébràhàm, élá ló nu e ẹlẹ beè ié dẽe bé vaá nèe ene boo òb íe ge dú nen e a palà ge bọọ. 5Log nè kpóó gbò e bà dú mana mana Lívàì, e bà dú gbò vààla gyọ́ọ, kọ bà á lọl ene boo òb bá pá Ízràẹ̀l, e a náámá pá ba vígà, náa kal ló bée kọ baala pá mana mana Ébràhàm na gé. 6Mẹlkézàdẹ̀k náa dú gã Lívàì, sõò a beè lọl ene boo òb bá Ébràhàm vaá tãanè dee bá nen e a dì belí Ébràhàm e Bàrì beè zìgà nu nè. 7È palà ge nyimá kọ nen e a nè tã́áná dee bá íe ge bọọ èl nen e ẹlẹ tã́ánè dee bá. 8Kilma kĩ e pá gã Lívàì e bà ólò lọl ene boo òb bá gbò nená dì, baala gbò nen e bà ólò ù. Sõò tãa bá Mẹlkézàdẹ̀k, ẹlẹ dú nen e a di dùm, dì belí bé e Kpá Káí kọ́ naa, vaá ẹlẹ ní e a beè lọl ene boo òb bá Ébràhàm e. 9È é láá kọna gé kọ mè Lívàì (e pá a gã ólò lọl ene boo òb bá gbò nená) beè kpẽ́ná gé ene boo òb tṍó e Ébràhàm kpẽ́á. 10Boo bée kọ, náa kal ló bée kọ Lívàì gáà beè mea boo tṍóá, è é láá kọ a beè di dí m mii a nómá tẹ̀ Ébràhàm boo tṍó e Mẹlkézàdẹ̀k beè zọ̀ Ébràhàm nyòònàa. 11Boo sì tóm gbò vààla gyọ́ọ e bà dú gã Lívàì ní e Log e Bàrì beè nè pá Ízràẹ̀l dẹẹà e. Be tóm e gbò vààla gyọ́ọí sí beè gbõoma, bíi dõòna nen vààla gyọ́ọ e a é dí belí Mẹlkézàdẹ̀k, vaá dú kele ló Ẹ́rọ̀n, náa gá è dìnà. 12Tṍó e sĩ́ deè gè dú nen vààla gyọ́ọ ni nyááá, log íe ge nyaaána gé. 13Vaá bẹẹ Dõò e e gé kọ́ nuí kilma lóí aa m dõòna kà gã e tọ́ọ̀ nen e a aa m gã kĩ e ẹlẹ dúí gáà beè dú nen vààla gyọ́ọ. 14Kọ̀láá nen nyimá kọ ẹlẹ dú gã Júdà. Vaá Mózìs náa beè kolí bée gãí nvee gbàà gbò e bà é dú gbò vààla gyọ́ọ. 15Nuí palà ge dọ bàlà kẽ kátogóí e dõòna nen vààla gyọ́ọ e a bélí Mẹlkézàdẹ̀k ni dọ́ bàlà kẽí. 16Níì lẹ̀ẹ̀là e a dú m log e nen ténmá ní e a túe naamá nen vààla gyọ́ọ é nì, sõò kpóó e a di m dùm e bè náa íe ke kùbmà ní e a túe naamá nen vààla gyọ́ọ é. 17Boo bée kọ Kpá Káí kọ́: “Ò é dú nen vààla gyọ́ọ dọ̀ dèdè, dì belí bé e Mẹlkézàdẹ̀k beè dú nen vààla gyọ́ọ naaá.” 18Boo bée vó, à dú gè kpòòlà nómá lẹ̀ẹ̀làa lọl, boo bée kọ kói á gé m vaá náa dọ bélè. 19Log Mózìs náa beè láá naa kọ tọ́ọ̀ nu á mmá. Sõò kátogóí è íè ból dẽe sĩ́ e a lée èl vó, e e gé láá tení dú ló bã ló Bàrì. 20Ńdõòna kà kọlà kọ, Bàrì beè ziláná gé zíl kọ à dú nen vààla gyọ́ọ. Náa beè zẹẹ́ zilá zíl naa vó kọ bé à kalá tú na gbòa naamá gbò vààla gyọ́ọ. 21Sõò Bàrì beè zilá zíl boo tṍó e a tú Jíìzọ̀s naamá nen vààla gyọ́ọ, kọ: “Dõò Bàrì beè zilá zíl vaá náa é oomà gã́ kọ: ʻÒ é dú nen vààla gyọ́ọ dọ̀ dèdè.’ ” 22Vó ní e a tú Jíìzọ̀s naamá nen e a naa kọ é láá agala boo na kà zíl gbaa ló e a lée èl ńtúá kàa é. 23Ńdõòna kà kọlà kọ, dénè na gbò vààla gyọ́ọá beè ú gbẹẹ ba tóm vaá dõòna nen à tõo ba dọ̀. Vó beè gboó naa kọ bà á bọọ tõ̀ò. 24Sõò Jíìzọ̀s dì dùm dọ̀ dèdè, e a náa kọ a tóm vààla gyọ́ọ náa aa bá ẹlẹ bã bá dõòna nen. 25Boo bée vó, à gé láá olòó dùùlà gbò e bà téní dúé ló bã ló Bàrì, boo bée kọ ẹlẹ di dùm dọ̀ dèdè e a gé olòó bàn Bàrì boóva. 26Jíìzọ̀s ní e a gboó dú íb Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ e a zọ ló bẹẹ bíi gbõ̀ònà e. À náa nu e a léémá Bàrì vaá tọ́ọ̀ kà lọ̀ nu à bè pọ́lọ́ á géé bá. Bàrì beè kpòòlàe lọl zẹ̀ẹ̀ gbò pọ́lọ́ vaá dàlàe boo èlmà dénè káála. 27Ẹlẹ náa ié bíi gè vaalá gyọ́ọ kọ̀láá dee belí na gbò pọ̀b nen vààla gyọ́ọ, e bà ólò zẹẹ́ vaalá gyọ́ọ boo baála pọ́lọ́ bé bà kálá vaalá gyọ́ọ boo pọ́lọ́ na gbòa. T̃ẽ̀ènè tóm vààla gyọ́ọ, e a beè tú a ló vaamá boo gbò nená, beè gbõoma. 28Náa kal ló bée kọ nen náa ḿmá, Log Mózìs beè sà nen naamá pọ̀b nen vààla gyọ́ọ. Sõò zíl e Bàrì beè zilá, e a dú nvée Logí, sa Sã́áná Bàrì e a ḿmá dọ̀ dèdè naamá Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\