HÍBRÙ 8

1Kpò kúm dénè nu e e gé kọ́í kọlà kọ beele íè ene kà Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ e a belí vó, e a dì ĩ́ì tẽ́ boo bá lè kpò té méné Gbele Bàrì e a di káála. 2A tõo Ke Tõ̀ò Káí e a Tõo Lọ̀l vaá à Lee vaá sí tóm dì belí Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ m kà lèlà sĩ́ Tọ Kàn Káí e Dõò beè tú ńlẹ bá tìbmà, níì ní e nen beè tìb nì. 3Bà sa kọ̀láá kà pọ̀b nen vààla gyọ́ọ kọ á faalá dõ̀ò nu má Bàrì vaá à tú nom vaamá gyọ́ọ nèe. Boo bée vó, beéle Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ íè ge ié nu e ẹlẹ é nenà gé. 4Be a beè di bàlà booí, náa gá è beè dú nen vààla gyọ́ọ, tã́gíní bé e a íè gbò vààla gyọ́ọ e a dì, e bà ólò nè nu e a dú bíi nyòòmà bé e Log pá Júù kọ́ naaá. 5Tóm e gbò vààla gyọ́ọ gé sí boo bàlà booí di m bela ní káála. Vó ní e a náa, vaá boo tṍó e Mózìs géè gbĩ́ gè tìb Tọ Kàn Káíá, Bàrì beè ãanèe kọ, “Mòn kọ ò náànìè dénè nu kọ á belí kà lèlà bé e m beè zogèni naa gbẹá boo gùa.” 6Sõò kátogóí Bàrì tú tóm gè vààla gyọ́ọ e a el kpãa ní na gbòa nè Jíìzọ̀s, dì belí bé e zíl gbaa ló e Jíìzọ̀s beè faalá lọl bá Bàrì vaá nè gbò nen lée èl ńtúá kàa naaá, boo bée kọ à dẹẹa boo gbò nu e a palà ge dú lé e Bàrì zigà nè gbò nen. 7Be kpẹa náa beè di ló ńtúá kàa, bíi ńdõòna kà náa gá è beè dì. 8Sõò Bàrì beè gbĩ́ kpẹa mon ló pá a gbò vaá gboó kọ: “Dõò kọ́, dee gé dú e m̀ é zọ pá Ízràẹ̀l nè pá Júdà zilá ãa zíl gbaa ló. 9Náa é bélíná ní e m beè zọ̀ ba gbò nómá tẹ̀ iéá, dee e m beè siíva bá ló bá lọl bon Íjèpta. Bà náa beè kil sĩ́ gè naa nu e ńda zíl beè kọ bà á naa. Boo bée vó, ním beè gboó máva tṍ. 10Dõò kọ́, kátogóí nee zíl gbaa ló e m é zọ pá Ízràẹ̀l zilá m gbò dee e a gé dúí: M̀ é tú ńda log nvee m ba bùlà vaá m̀ émí m ba nyíe. Nda é dú ba Bàrì vaá baala é dú pá ńda gbò. 11Tọ́ọ̀ nen náa é nóòmànà nu a nen à bè ge kọ́ nè a vígà kọ, ʽNyimá ló Bàrì,’ boo bée kọ dénè ọ̀và é nyímám̄ ló, lọl ló ńkem tẹlẹ ló ńpọ̀b. 12M̀ é ia ló ba pọ́lọ́ vaá ním̄ é kẽeàna boo ba lọ̀ nu.” 13Kọ bé Bàrì à ló bel kilma ló ãa zíl gbaa ló, à náa kọ à tú ńtúá kàa naamá nómá. Vaá kọ̀láá nu e a ni dú nómá vaá sàvà ólò gboó valẹ bá kyọ̀à tà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\