HÍBRÙ 9

1Túá kà zíl gbaa lóá beè ié lẹ̀ẹ̀là e a kọ́ sĩ́ dee e nen é tãaga ló Bàrì, vaá à iena gé ke tõ̀ò káí e a di bàlà booí. 2Ba è tìb ene kà tọ kàn. Nu e bà ólò mùn sã́ sẹlẹ boo nè té gè sẹlẹ nu boo nè fétúlú e ba è sẹlẹ kè sĩ́ Bàrì beè di m túá kà àn e a di ló tọá, e bà kólíe Ke Tõ̀ò Káí. 3Ní e a égè bàà kà kàn beè fùl sĩ́ àn kĩ e bà kólíe Ke Tõ̀ò Káí e a Tõo Lọ̀l vaá à Lee. 4Ene kà gbani e bà tú nóo kpé naamá, e bà ólò mùn ínsẹ̀ns sẹlẹ boo, nè Kpó Zíl Gbaa Ló e bà tú nóo kpé kọ̀lmà, beè gbá di m àna. Gyóògò e bà náàmà nóo kpé e gyã́á e a kọlà mánà beè di m nè kpóó té Ẹ́rọ̀n e a è sí pa sã beè di m Kpóá, bii ló bàà báà dem e bà émí Log Bàrì boo. 5Gbò nu e bà dem vaá nvèè pó ló, e bà élá dọ̀ dù̃ùnè Bàrì, beè di boo Kpóá. Ba è kpẹ̀ẹ̀lẹ̀ ba pó boo kĩ e Bàrì beè olòó tõo ia ló pọ́lọ́. Sõò kátogóí níì tṍó gè palà ge baa tẽ́ dénè bé e gbò nuí beè dì naa nì. 6Boo tṍó e ba ni sẹlẹgi gbò nuí naa vóí, gbò vààla gyọ́ọ beè gboó olòó bã m túá kà àna gé sí ba tóm. 7Sõò áá kóló pọ̀b nen vààla gyọ́ọ ní e a ólò bã m ní e a égè bàà kà àna ene tóm m ene gbáá é. Vaá ẹlẹ náa ólò bã́ e bè náa fáálá mii nu bã̀mà vaá vaamá gyọ́ọ nè Bàrì boo bée pọ́lọ́ e ẹlẹ beè sì nè ní e gbò nen beè sì boo tṍó e bà náa nyímá. 8Nyómá Káí gé palà ge noomài lọl kĩí kọ deè náa neà kọ dénè nen á bã Ke Tõ̀ò Káí e a Tõo Lọ̀l vaá à Leeá boo tṍó e túá kà àn e a è di ló tọ kàna beè di dí èla. 9Tọ kàna beè doga di tõ̀ò nu e a di kátogóí. Boo bée vó, gbò dõ̀ò nu nè gbò nom e bà váámá gyọ́ọ nè Bàrìa náa è láá õ̀ònà bùlà nen e a géè tãaga ló Bàrì naa vóá, 10tã́gíní bé e a kuu áá gyã́á e a bọ́ ló ge dè nè míí e a bọ́ ló ge õ̀ nè kele kele sĩ́ deè ge tú múú logmá nen. Gbò nuí dú log e a kil ló áá kóló nom kpá ló nen e ba è kọ á iná kùbmà boo tṍó e Bàrì ni dómà ãa sĩ́ dee ge tãàgàé ló. 11Sõò Kráìst beè gboó dú dì belí Pọ̀b Nen Vààla Gyọ́ọ e a dómà gbò lé nu e e ni monmà dẽe. Tọ kàn e ẹlẹ beè tení bãá palà ge bọọ vaá dú kà lé m kọ̀láá sĩ́ dee èlmà ńna kàa. Bà náa beè tibmà bá, e a kọlà kọ, náa kuu bàlà booí. 12T̃ẽ̀ènè tóm e Kráìst beè bã Ke Tõ̀ò Káí e a Tõo Lọ̀l vaá à Leeá a gbõoma. Náa beè tú mii ból à bè mii dṍóna vaamá gyọ́ọ. Sõò à tú ńlẹ mii bã̀ma kĩé vaamá gyọ́ọ vaá tú zalmá dùùà e bè náa tá nè beele. 13Mii ból nè mii dom láo nè bùùlù dṍóna e ba è olòó pine ló gbò e bà náa õoà beè logíva vaá naa kọ bà á õoà dẽe gbò nen. 14Be vó, é kọ mii Kráìst e ẹlẹ beè tú a ló vaamá gyọ́ọ, e kpẹa á gé ló, nè Bàrì tenmá bá Nyómá e a di lee, náa é sí tóm e a el vó vaá lógí bẹẹ bùlà lọl bá kélè kélè dẽe nàà nu, kọ bé è láá sí tóm nè Bàrì e a di dùm? 15Níí tú Kráìst naamá dóm gbõ e a náa kọ ãa zíl gbaa lóí á bã kẽ. Tení dú ló a ú, a beè naa kọ gbò nen é láá di pọ́ì aa bá pọ́lọ́ e ba è sí kè bá túá kà zíl gbaa ló e a beè dìa. À náa vóí kọ bé gbò e Bàrì beè kolí láá ié gyọ́ e a dì lee e Bàrì beè zìgà nèva. 16Kọ bé bà kálá elá boo kùbmà nvée mon bel e nen ló vaá simá tóm, à íe gè dú tṍó e nená ni ú àà, 17boo bée kọ tṍó e nen di dí dùm, a kùbmà nvée mon bel náa ólò ié kói. Áá tṍó e a ni ú ní e bà ólò gboó tú simá tóm é. 18Vó ní e a náa vaá áá tṍó e mii íná kẽ ní e bãànà túá kà zíl gbaa lóá beè ié kói é. 19Mózìs beè zẹẹ́ kọ́ dénè lẹ̀ẹ̀là e a di m Logá nè gbò nen. Na tóm, a beè gboó tú múú gbamá mii ból nè mii dom láo, vaá tṍó e a ni tú mii mii gyáa naanà ból nvèè bĩ́ó ene kà kpóó té e a kọlà hésọ̀p gyõ m, à gboó pine boo Kpá Logá nè boo dénè gbòa. 20À gboó kọ, “Níí mii e Bàrì zilmá zíl gbaa ló e a beè nèi kọ ó sẹlẹiá.” 21Vóá bé e a beè tuna gé miií pine ló Tọ Kàna nè boo dénè nu e bà ólò tú fãma Bàrì naa é. 22M a ńkà kà, be o nyoone bé e Log kọ́ naa, lọ́ lọ́ bá nu e mii náa ólò logí õ̀ònà, vaá áá tṍó e mii eeà ní e ia ló pọ́lọ́ ólò dì e. 23Kátogóí è monì kọ bà váálá gyọ́ọí naamá gè logmá gbò nu e a di bàlà booí, e bà tú doole ló mèà nu e a di káála. Sõò kà lèlà gbò nu e a di káála bĩ́íná vààla gyọ́ọ e a lé èl vó. 24Boo bée kọ Kráìst náa beè bã Ke Tõ̀ò Káí e ba beè tìbmà bá, e a dú ní e ba è naa doole ló mèà kà lèlà sĩ́ Ke Tõ̀ò Káí. Ẹlẹ beè lele tọ má sĩ́ káála, vaá à di kè sĩ́ Bàrì kĩé kátogóí, e a gé lói bel boo. 25Kọ̀láá gbáá, pọ̀b nen vààla gyọ́ọ pá Júù ólò faalá mii nom bãma Ke Tõ̀ò Káí e a Tõo Lọ̀l vaá à Lee. Sõò Kráìst náa beè òòa kẽ gé kpáá olòó tú a ló vaamá gyọ́ọ gã́ bug tóm. 26Be a beè dì naa vó, à gá beè mon tãàgà gã́ bug tóm aa tã́gíní dee e bàlà booí beè dààà togó. Tãa vó, kátogóí, e tṍó ni kyãà e a é gé iná ke kùbmài, a beè gboó dù gé tú ńlẹ ló vaamá gyọ́ọ ene tóm vaá à lee, boo bée ge tú bẹẹ pọ́lọ́ lọl. 27Kọ̀láá nen é íe ge ú ene tóm, vaá tṍó e níé ni téní, Bàrì gboó beeláe bel ló. 28M t̃ẽ̀ènè sĩ́ deeí Kráìst beè vaaá gyọ́ọ t̃ẽ̀ènè tóm boo bée ge toolá pọ́lọ́ gã́ bug nen. À é dú ní e a égè bàà tóm, sõò náa é dú gé toolaná pọ́lọ́; tãa vó, à é dú gé dùùlà gbò e bà gé élá bànàe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\