JÉM̀Z 1

1Kpáí aa bá nda, Jém̀z, e m gé sí tóm nè Bàrì nè Dõò Jíìzọ̀s Kráìst, maá gbò e bà aa òb nè bàà tẽ́ gã Ízràẹ̀l, vaá bà zaala boo bàlà booí: M̀ kanài mon. 2Kọ̀láá tṍó e o zọì kele kele íb sĩ́ ẹ̀bmà nyoonai, e pá vígà, ò bugii naamai léé sĩ́, 3boo bée kọ ò nyímàì kọ, tṍó e bọọ zìgà bel téní bá gbò ẹ̀bmà e a dì belí vó, mè à náa kọ ó láá ĩimai kọ̀láá kà dì tõ̀ò. 4Naanii kọ boólo ge ì̃ìmà á sí a tóm tẹlẹ kùbmà, kọ bé ò láá gbõomai m kọ̀láá sĩ́ deè vaá dénè nu egaí ló, e bè tọ́ọ̀ nu náa é náníi. 5Sõò be nyìmà nu nání ene nen e a dìí gbàà, á bàn kọ Bàrì á neèe. Bàrì ólò taalẹ bá vaá náa ólò kamí bel ló nu. Boo bée vó, à é née. 6Sõò nená á dẹlẹ nyíe boo kọ Bàrì é neèe vaá á gá ié bàà bàà bùlà boo. Nen e a íe bàà bàà bùlà belí múú e fọ́ọ́lọ́ gé dalà vaá ùl kilma sĩ́ nè nvée. 7Íb nen e a dì belí vó á gá ié bùlà kọ à é íèè ene kà nu lọlie bá Dõò. 8Ẹ̀ẹ̀ nen vaga vaga dùm e bè náa láá agala boo nu gè naa. 9Vígà e a di tõ̀ò kil kẽ á ẽegá boo kọ Bàrì dalàèe boo, 10vaá ní e a bã méné á ẽegá boo kọ Bàrì kilmàèe kẽ, boo bée kọ à é beè tení àà belí víl e a di boo bàlà ól. 11Gbele kpóó ló gbei ólò mò vaá kãamè víl fẹ̀. A dúá dúá ólò kànà dọ̀ vaá à gboó pee dénè bé e a è olòó kpe dẽe nen naa. Vóá bé e bá nen méné é dí ló a pííla vaá à gboó kõ̀òà tá sĩ́ naa é. 12Léé sĩ́ di ból nen e a ĩimà ẹ̀bmà, boo bée kọ, tṍó e a ni bé èl bá lọ̀l, à é gboó ié pẹ̀gẹ̀lẹ̀ bé èl bá e a kọlà dùm e Bàrì beè zìgà nè gbò e bà vulèe. 13Tọ́ọ̀ nen e dàg síé sĩ́ á gá kọ, “Bàrì tú dàg simám̄ ló.” Boo bée kọ tọ́ọ̀ kà pọ́lọ́ náa é láá dàgẹ̀ Bàrì, vaá Bàrì náa ólò dàgẹ̀ tọ́ọ̀ nen. 14Sõò nen ólò ié dàg boo tṍó e tàn pọ́lọ́ e a dìé m gyã́àgèe vaá túe nvea bá. 15Tàn pọ́lọ́í ólò niiná gbàà vaá màn pọ́lọ́ tẹlẹ kẽ. Sõò tṍó e pọ́lọ́ ni bọọ lọ̀l, à ólò gboó domà ú. 16Tọ́ọ̀ nen á gá kẹlẹ́i, e pá nà vígà e m vulè! 17Bàrì ní e a beè dõo kọ̀láá kà lé nu e kọ̀ bel á gé ló nèi é. À aa bá Tẹ̀, e a náa gbò nu e a nè ẹ́ẹ́ dee sẹlẹ sĩ́ káála, vaá ẹlẹ náa ólò nyaaá à bè ge kììà vaá domà gín. 18À maníi, lọl m a bùlà, tenmá bá a mon bel e a dú kà kà, vaá kọ é dú túá ból súú gbàà gbò e a beè dèm. 19Níí á gá táí nyíe, e pá nà vígà e m vulè! Kọ̀láá nen á vàlẹ̀ bá dã̀, sõò á gá vàlẹ̀ bá lò à bè ge vàlẹ̀ bá bã̀ sṹg, 20boo bée kọ sṹg e a bã nen náa ólò tòm kọ nen á naa nu e a é léémá Bàrì. 21Boo bée vó, tui dénè pọ́lọ́ láb nè dénè dùm bàg lọaí m. Tui gbọ́ọ́ gbọọ̀ ló tumai mon bel Bàrì e a è foáí m, e a é láá dùùlài. 22Naanii nu e mon bel Bàrì kọ́. Ó gá kẹlẹi bọọ bá vaá dui gbò e áá kóló gè dã́ mon bel Bàrì vaá à lée ní e o é náanii é. 23Kọ̀láá nen e a ólò dã́ mon bel Bàrì vaá náa náa nu e a kọ́ bélí nen e a tú ẹ̀à sĩ́ ẹ̀bmà sĩ́e. 24À ólò ẹ̀à sĩ́e vaá gboó àà. Sõò gbálà ńkem tṍó gá téní, bé e a meà naa ólò gboó táé dẽe. 25Sõò kọ̀láá nen e a palà ge ẹ̀b m mon bel Bàrì, e a dú log e a gbõoma vaá naa kọ gbò nen á di pọ́ì, vaá à gboó bii sĩ́ ló, e bè níì pọ́ì ge pãane tṍ ló vaá à táé nyíe nì, tãa vó à tú nvee m láb dògò, Bàrì é tã́ànè dee bá kọ̀láá nu e a náa. 26Nen é láá ié bùlà kọ à gé tãagae ló Bàrì, sõò be náa síi bá ló a dém, à gé kẹlẹ a bá, vaá a tãàga ló Bàrì à dú zọ̀là pọ́ì. 27Nu e Bàrì Tẹ̀ túmá kọ nen gé tãagàèé ló m sĩ́ deè e a õoà vaá lèlà kọlà vóí: Nen é nveè bá nè gbò nvín tãa nè gbò va tãa e tãàgà divá dẽe, vaá à kpoolà a ló sẹlẹ, naa ní e bàlà boo náa é láá kyọ̀e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\