JÉM̀Z 2

1Pá nà vígà, dì belí gbò e o ni dẹlẹi nyíe boo bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst, e a dú Dõò dù̃ùnè, ó gá sai sĩ́ gbò e o é nveenii ka ló. 2Be nen e a nveà kà lé nu vaá kẹ̀ẹ̀gà ńkpé e bà tú nóo kpé dèmmà dú vaá bã bọọ tọ Bàrì, vaá à iena gé nen tãa e a nveà sava sava nu vaá duna gé, 3be ò gboó nveenii ka ló nen e a nveà lé nuá vaá kọi neíe kọ, “Dù gé ĩì tẽ́ boo pọ̀b kpò téí,” boo tṍó e o kọ́ì nei nen tãaá kọ, “Elá ela kĩá, à bè ò dú gé ĩìm̄ tẽ́ kè kpóó tọ kĩí,” 4é kọ náa é gboó dú kọ ò gé nveenii kele zẹ̀ẹ̀i vaá dui gbò e o túì pọ́lọ́ bùlà beemai dì tõ̀ò nei nen. 5Pãanei tṍ, e pá vígà e m vulè! É kọ níì gbò tãa e bà di boo bàlà booí ní e Bàrì sa kọ bà á bã̀ méné kilma kĩ e ẹlẹ dì nè ge kọ bà á dũunà a lẹ̀ẹ̀là bel e a beè zìgà nè gbò e bà vulèe é nì? 6Sõò boolo ẹvìì nen tãa tẹlẹí kẽ. É kọ níì gbò méné ní e a gé náái bii vaá dùlgìi nvee tọ bèèla bel é nì? 7É kọ níì baala ní e bà gé on bée e ka di ló e a kólaí ló é nì? 8Be à dú gè kọ ò gé mmei log e Bàrì beè tenmá, dì belí bé e Kpá Káí kọ́ naa, kọ, “Vùlè o nen belí bé e o vulè o ló naa,” ò nyímai kọ ò palà ge naanii. 9Sõò be ò gboó ẹvii sĩ́ nen naamai, ò nyímai kọ ò síì pọ́lọ́, vaá log à siíi dì belí gbò e bà dọ log. 10Be nen sẹlẹ dénè Log Bàrì vaá gboó dọ̀ kóló t̃ẽ̀ènè kà e a di gbàà, ò nyímá kọ à gbá dénè Log Bàrì dọ̀. 11Boo bée kọ áá nen e a beè kọ, “Ó gá kuná gã̀,” ní e a beè kọna gé kọ “Ó gá fẹ́ nen” é. Be olo nóo ólò kuná gã̀, sõò ò ólò fẹ́ nen, t̃ẽ̀ènè bé e o gbáàlànà gé Log naa é. 12Loi bel vaá ò lávii láb belii gbò e log e a náa kọ gbò nen á di pọ́ì ní e Bàrì é tú beemái bel ló é. 13Boo bée kọ Bàrì náa é tú sàn nyíe beemá bel ló nen e bè náa íe sàn nyíe. Vaá sõò nen e a íe sàn nyíe é aa bá bèèla bel Bàrì. 14Pá nà vígà, mó kà bélè ní e a di ló kọ nen kọ́ ẹlẹ íèè zìgà bel boo tṍó e bè náa íe láb e a zógè naa vó é? É kọ na kà zìgà bel é duulàe? 15Be à íe vígà pá gbálà à bè vígà pá bia e bè náa íe kàn ge simá à bè nu gè de bu dee, 16mó kà bélè ní e a di ló kọ ene bọ̀ì ó kọi neíva kọ “Á leèi! Aalii gé nveai nu kọ bé sã́ bẹàí ló vaá ò déi gyã́á kọ á mmái,” boo tṍó e bè nóo túì nu e a dìva bíi ló ge tõ̀òma dùm neíva é? 17Vóá bé e zìgà bel dìnà gé naa é. Kóló ló zìgà bel e láb á gé ló dú íí. 18Sõò à íe nen e a é kọ́, “Sìgà gbò íè zìgà bel, sìgà gbò à ié láb.” Nda é gboó aalá nèe kọ́, “Ni zógèm̄ bé e nen é láá ié zìgà bel e bè láb á gé ló naa, mè nda é zógè bé e nda íè zìgà bel naa tení dú ló láb e nda é láví.” 19Boolo zigàì kọ t̃ẽ̀ènè kà Bàrì e a dì. Ò láá naanii! Sõò bãànà zọ zigànà gé naa vó--vaá ié kéné ló pọ̀. 20É kọ ò gbĩ́ kọ ḿ zogèèni, e olo nen ból, kọ zìgà bel e láb á gé ló náa dọ tọ́ọ̀ kà bélè? 21É kọ níì láb e Ébràhàm beè laví vaá tú a nvín Áízèk vaamá gyọ́ọ boo gbani nè Bàrì ní e Bàrì élá boo vaá leevèe bel é nì? 22Boolo monìì kọ a zìgà bel nè a láb géè gbá tọ, vaá mè a láb ní e a ḿmè a zìgà bel é. 23Kĩ e a di m Kpá Káí e a kọ́, “Ébràhàm beè dẹlẹ nyíe boo Bàrì, vaá Bàrì à bugié ló naamá lé lab dògò” beè gboó mmá. Boo bée vó, a beè gboó kọ̀là kóò Bàrì. 24Kátogóá o monii kọ Bàrì élá boo láb e nen láví vaá leevèe bel, e bè náa fula boo zìgà bel e a íe. 25É kọ níì t̃ẽ̀ènè áá bé e ba è elana gé boo láb e ńnváá kùnà kúnà e a kọlà Réhàb beè laví vaá leevèe bel kọ à láá kpoogè dee ló gbò e ba è lẹ̀ẹ̀là tóm vaá gṍva tenmá dõòna sĩ́ deè ààmà naa é nì? 26Boo bée kọ dì belí bé e nen e séi á gé m dú íí naa, vóá bé e zìgà bel e láb á gé ló dúná gé íí naa é.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\